YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  MEB EĞİTİMDE TKY UYGULAMALARIVE ÖDÜL YÖNERGESİ
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi
Tarihi: Ocak-2005
Sayısı:2568
Değişikliğin Yayımlandığı Tebliğler Dergisi
Tarihi: Kasım-2006
Sayısı:2590
Değişikliğin Yayımlandığı Tebliğler Dergisi
Tarihi: Nisan-2009
Sayısı:2619
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite
yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin
ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, MEB’e bağlı okul/kurumlarda yürütülen eğitimde toplam
kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve
ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık/MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) TKY: Toplam Kalite Yönetimini,
d) Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulu: Bakanlık merkez teşkilâtı birimlerinin
kalite geliştirme ekibi yöneticilerinden oluşan kurulu,
e) Ekip: Okulda/kurumda yaşanan bir problemi çözmek/çözümüne ilişkin öneriler
geliştirmek veya bir süreci iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite çemberi, problem çözme
ekibi, iyileştirme ekibi ve benzeri adlarla anılan çalışma ekiplerini,
f) Okul/kurum: MEB taşra teşkilâtına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumları ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü, öğretmenevi ve benzeri kurumları,
g) Ödül: MEB TKY Uygulamaları kapsamında okul/kurumlar ile ekiplere verilecek
ödülü,
h) Saha Ziyareti: Raporların değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan
okulun/kurumun yerinde görülmesi amacıyla okula/kuruma yapılan ziyareti,
i) Yönerge: MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesini,
j) Özdeğerlendirme Ekibi: Değerlendirmeye esas özdeğerlendirme kriterleri
doğrultusunda okul/kurum raporunu hazırlayan ekibi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Temel İlkeler
Madde 5- Ödül süreci aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür:
a) Ödül süreci, her yıl belirlenen plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir.
b) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul/kurum, ödüle başvurabilir.
c) Ödül; okul/kurum çalışanlarında kalite bilinci kazandırma, ortak aklı kullanma,
tüm süreçlerde; sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, rekabet ortamı
oluşturma, kalite uygulamalarını yaygınlaştırma, eğitimin kalitesini ulusal ve uluslararası
okullarla/kurumlarla karşılaştırma gibi kalite yönetimi hedeflerinin ne derece
gerçekleştirildiğini belirlemeye yöneliktir.
d) Ödül sürecinde; güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır.
e) Rapor değerlendirme sonucunda son değerlendirmeye kalan okullara/kurumlara
saha ziyareti yapılır.
f) Değerlendirme, değerlendirilen okulun/kurumun gelişmesine katkı sağlayacak
sonuçlar içermelidir.
g) Ekiplerin değerlendirilmesinde; okulun/kurumun bulunduğu çevrenin şartları
dikkate alınır.
h) Değerlendiriciler, değerlendirme konusunda yeterli ve yetkin kişiler arasından
seçilir.
i) Değerlendiriciler, değerlendirme ve puanlama konusunda ihtiyaç duyuldukça
eğitime alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödüllendirme
Ödül Kategorileri
Madde 6- TKY uygulamaları çerçevesinde ödüller; yılın kaliteli okulu/kurumu ve
yılın ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride verilir.
Ödüle Başvuru
Madde 7- Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli
ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı
geçmeyecek şekilde, ek:1-2’de yer alan formları esas alarak hazırlayacakları raporla bağlı
bulundukları millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.
Ödül
Madde 8- Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren okul/kurum ve ekiplere:
a) Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede;
1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde;
(a) Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı
(Ek-5), Plaket ve özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir
Belgesi,
(b) İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı (Ek-
5), Plaket ve özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük
Beratı (Ek-5) , Plaket ve özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir
Belgesi,
(d) Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü,
ve özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Teşekkür Belgesi,
2) Yılın Kaliteli Ekibi kategorisinde;
(a) Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü ve plaket,
ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(b) İkinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü ve plaket, ekip
üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(c) Üçüncüye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü ve plaket,
ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(d) Son değerlendirmeye kalan diğer okullara/kurumlara MEB Kalite Teşvik
Ödülü, ekip üyelerine Teşekkür Belgesi verilir.
b) İl/ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde verilecek ödüller, millî eğitim
müdürlüğü kalite kurullarınca belirlenir.
Yapılan değerlendirmelerde dereceye giren okula/kuruma ve ekip üyelerine imkânlar
ölçüsünde aynî yada nakdî ödüller de verilebilir.
c) (a) bendinde geçen özdeğerlendirme ekipleri en fazla 10(on) kişiden oluşur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
İl TKY Formatörlerinin Görevleri
Madde 9- İl TKY formatörleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun
değerlendirmeye ilişkin yapacağı toplantılara üye olarak katılır . Bunun yanında il TKY
formatörleri:
a) Ödüllendirme sürecinde okullara/kurumlara her türlü rehberlik, danışmanlık
hizmetlerini verme,
b) Değerlendiricilerin eğitimlerinde görev alma,
c) Ödül değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak görev yapma,
d) İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme sürecine ilişkin vereceği
diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 10- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme ile ilgili
görevleri şunlardır.
a) Ödül sürecini yönetmek,
b) Okul/kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek,
c) Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek,
d) Ödül törenini düzenlemek,
e) Her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum raporlarını il düzeyinde yapılacak
değerlendirme için il millî eğitim müdürlüğüne göndermektir.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 11- İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme ile ilgili
görevleri şunlardır.
a) Ödül sürecini yönetmek,
b) Okul kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek,
c) Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek,
d) Ödül törenini düzenlemek,
e) Her iki kategoride il birincisi okul/kurum raporlarını Bakanlık düzeyinde yapılacak
değerlendirme için MEB Personel Genel Müdürlüğüne göndermektir.
Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 12- Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulunun ödüllendirme ile ilgili
görevleri şunlardır.
a) Ödül sürecini yönetmek,
b) Ödül için yapılacak değerlendirmede kullanılacak formlarda yer alan kriterlerin
ağırlıkları, puan değerleri ve ödül süreci ile ilgili diğer açıklamaların yer alacağı
ödül el kitabını hazırlamak,
c) Değerlendirme komisyonlarını oluşturmak,
d) Saha ziyaretine katılacak değerlendiricileri belirlemek,
e) İllerden gelen raporları Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek ve her bir
kategori için en başarılı 10 okulu/kurumu belirlemek,
f) Belirlenen 10 okulun/kurumun saha ziyaretlerini gerçekleştirmek,
g) Saha ziyareti sonrası her bir kategoride ilk üç dereceye girecek okul/kurum ile
ekipleri Ek: 3-4 formlardaki kriterleri esas alarak belirlemek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Ödül Süreci Takvimi
Madde 13- Her yıl, ödül süreci takvimi Personel Genel Müdürlüğünce ilan edilir. İş
ve işlemler bu takvime göre yürütülür.
Sekreterya
Madde 14- Ödül sürecinin sekreteryası Bakanlık merkez teşkilâtında Personel Genel
Müdürlüğü (Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı), taşra teşkilâtında
il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından yürütülür.
Değerlendirici Nitelikleri
Madde 15- Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtındaki kurullar, değerlendirme
ekiplerinde;
a) Kurumlarında kalite çalışmalarında aktif görev almış olmak,
b) TKY ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli ve/veya Kalite
Güvence Sistemleri konusunda eğitim almış olmak,
c) Kalite Yönetimi konusunda akademik çalışma yapmış olmak ve/veya bu alanda
eseri bulunmak,
şartlarından en az birini taşıyan kişileri değerlendirici olarak görevlendirir.
Ayrıca, değerlendirme ekiplerinde konu ile ilgili faaliyetlerde bulunan sivil toplum
kuruluşlarından, özel-kamu kurum/kuruluşlarından ve eğitimin paydaşlarından temsilci
bulundurulabilir.
Değerlendirici Eğitimi
Madde 16- Kalite ödülü değerlendiricileri, Bakanlık merkez teşkilâtında Personel
Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilâtında il millî eğitim müdürlüğünce eğitime alınır.
Tekrar Başvurma (Değişiklik: 10/10/2006 tarih ve 667-78970 sayılı makam onayı)
Madde 17- Yılın kaliteli okul/kurumu kategorisinde “Kalite Beratı” alan okul/kurum
üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz.
Yürürlük
Madde 18- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Ek-1
YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ RAPOR FORMATI
(Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan
başlıkları kullanarak 15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.)
S.
No
Rapor Ara Başlıkları
1. İl/İlçe
2. Okul/Kurum Adı
3. Adres
4. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi
5. Ekibin Adı
6. Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı
7. Yaptığı Çalışmanın Adı
8. Seçilen Problemin (İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi
9. Problemin (İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi
10. Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti
11. Elde Edilen Sonuçlar
Ek-2
YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ RAPOR FORMATI
( Bu kategoride başvuracak okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan
başlıkları kullanarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.)
S.
No
Rapor Ara Başlıkları
1.
İl/İlçe:
2.
Okul/Kurum Adı :
3.
Adres :
4.
İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi:
5.
Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu (kısa):
6.
1. Kriter: Liderlik
7.
2. Kriter: Okulun/Kurumun Plânı
8.
3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi
9.
4. Kriter: Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi
10. 5. Kriter: Süreç Yönetimi
11.
Sonuçlar (Öğrenci Memnuniyeti Algılama Sonuçları) kurumlar için hizmet götürülen
kesimin memnuniyeti
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
12.
Sonuçlar (Veli Memnuniyeti Algılama Sonuçları) kurumlar için hizmet götürülen kesimin
memnuniyeti
6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
13.
Sonuçlar (Öğrenci Memnuniyeti Diğer Sonuçlar) kurumlar için hizmet götürülen kesimin
memnuniyeti Öğrenci ile İlgili Performans Sonuçları
Sonuçlar (Veli Memnuniyeti Diğer Sonuçlar) kurumlar için hizmet götürülen kesimin
memnuniyeti Veli ile İlgili Performans Sonuçları
6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları
14.
Sonuçlar (Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları)
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
15.
Sonuçlar (Çalışan Memnuniyeti ile İlgili Diğer Sonuçlar)
7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
16.
Sonuçlar ( Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçlar)
8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
17.
Sonuçlar (Finansal Sonuçlar)
9a. Kriter: Finansal Sonuçlar
18.
Sonuçlar (Temel Performans Sonuçları)
9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
Ek-3
YILIN EKİBİ KATEGORİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
S.
No
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.
Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi (Özdeğerlendirme
ile ilgisi, paydaş şikâyet veya isteklerinde yer alması, stratejik plan ile ilişkisi)
2.
Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi (ana hizmet,
destek hizmet)
3.
Problemin/iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik
4.
Problem çözme/kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi
5.
Problemin çözüm seçeneklerinin/ iyileştirme adımlarının belirlenmesi ve seçimi
6.
Çözüm ya da iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama
7.
Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi/problemin çözümündeki ya da iyileştirme
çalışmasındaki başarı
8.
Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb.
sağladığı katma değer:
9.
Problemin çözümündeki / iyileştirmedeki orijinallik, başka kurumlar için örnek ve model
olma özelliği
10.
Yapılan çalışmanın raporlama kalitesi
Ek-4
YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
DEĞERLENDİRME FORMU
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GİRDİLER
S.
No
1. Kriter: Liderlik
1.
Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl
oluşturmaktadır?
2.
Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite
kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar?
3.
Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte
çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır?
4.
Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek
sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması
vb.)
5.
Liderler okul/kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve
kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (Bu kesimlerin istek, beklentileri dinleme,
yanıtlama ve önerileri alma, başarıları tanıma, takdir etme vb.)
6.
Okulda/kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve
iyileştirmektedir?
7.
Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır?
8.
Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek
olmaktadır?
2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı
9.
Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır?
10.
Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını (öz-
değerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, Bakanlık plânlamalarını, yakın
çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri
nasıl dikkate almaktadır?
11.
Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını nasıl tespit etmekte ve
planlarına nasıl yansıtmaktadır?
12.
Okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve
planlamaya nasıl yansıtmaktadır?
13.
Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini,
faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir?
14. Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl değerlendirmektedir?
15.
Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl
ilişkilendirmektedir?
16.
Okul/kurum, eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl
yapmaktadır?
17.
Okul/kurum, stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın
yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve güncellemektedir?
3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi
18.
Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi
görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır?
19.
Çalışan performansının değerlendirilmesi, uygun bir şekilde takdir edilmesi ve
ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
20. Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır?
21. Ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır?
22. Çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır?
23. Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır?
24.
Okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımlarının yapılması, okuldaki kurul ve
komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesi nasıl yapılmaktadır?
25.
Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
26. Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır?
27.
Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl
sağlanmaktadır?
4. Kriter: Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi
28.
Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem planlarını/gelişim
planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır?
29. Okul/kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir?
30. Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak nasıl kullanmaktadır?
31.
Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizlik ve güvenliği nasıl
sağlanmaktadır?
32. Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okula/kuruma nasıl kazandırılmaktadır?
33. Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanmaktadır?
34. Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir?
35. Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır?
5. Kriter: Süreç Yönetimi
36. Okul/kurum süreçleri nasıl analiz edilmekte ve tanımlanmaktadır?
37. Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir?
38. Okul/kurum süreçlerinin performansı nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir?
39. Okul/kurum süreçleri nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
40.
(aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal
sonuç verilmeli ve bizzat muhatabın algısını içermelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde
geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir.
Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır):
1. Okul/kurum hizmetlerine ulaşma,
2. İletişim,
3. Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.)
4. Güvenilirlik,
5. Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri,
6. Güvenlik,
7. Kararlara katılım,
8. Öğrenci işleri,
9. Ders programları,
10. Öğrenme/öğretme yöntemleri,
11. Sınıf ortamı,
12. Ders araç gereçleri,
13. Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği),
14. Okulun fiziki ortamı,
15. Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa),
16. Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif vb. faaliyetler,
17. Belirli gün ve hafta kutlamaları,
18. Öğrenci kulüpleri,
19. Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür,
20. Olumlu davranış kazanma.
6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
41.
(aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal
sonuç verilmeli ve bizzat muhatabın algısını içermelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde
geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak verilmeli ve grafiklerle
desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır):
1.
Okul/kurum hizmetlerine Ulaşma,
2.
İletişim,
3.
Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.)
4.
Güvenilirlik,
5.
Rehberlik ve yönlendirme
6.
Güvenlik,
7.
Kararlara katılım,
8.
Öğrenci işleri,
9.
Ders programları,
10.
Sınıf ortamı,
11.
Ders araç gereçleri ve donatım,
12.
Ders arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği),
13.
Okulun fiziki ortamı,
14.
Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa),
15.
Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler (katılımcı veya izleyici olarak)
16.
Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür,
17.
Olumlu davranış kazanma.
6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları
42.
(aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal
sonuç verilmelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile
karşılaştırmalı verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate
alınmayacaktır):
1.
Öğrenci devamsızlık oranları,
2.
Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları,
3.
Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları,
4.
Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları,
5.
Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları,
6.
Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları,
7.
Rapor alan öğrenci sayıları,
8.
Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları,
9.
Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları,
10.
Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayıları,
11.
Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları,
12.
Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları
ve bu faaliyetlere katılım oranı,
13.
Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları,
14.
Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları,
15.
Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar,
16.
Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar,
17.
Okulda üretilen proje sayısı,
18.
Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan projelerle ilgili sonuçlar,
19.
İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı
hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar.
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
43.
(aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal
sonuç verilmelidir, sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir, sonuçlar mümkün
olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı verilmeli ve grafiklerle
desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır)
1.
Kariyer geliştirme,
2.
İletişim,
3.
Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması),
4.
Fırsat eşitliği,
5.
Kararlara katılım,
6.
Yönetimden memnuniyet,
7.
Takdir-tanıma sistemi,
8.
Performans değerlendirme sistemi,
9.
Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar,
10.
Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.),
11.
Okulda bulunan araç, gereç,
12.
Okul/Kurum ortamı (fiziki şartlar ve psiko-sosyal şartlar),
13.
Çalışana okul tarafından sağlanması gereken hizmetler.
7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
44.
(aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal
sonuç verilmelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile
karşılaştırmalı olarak verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar
dikkate alınmayacaktır):
1.
İyileştirme ekip sayısı, çalışanların katılım oranları,
2.
Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları,
3.
Önerilerin dikkate alınma oranı,
4.
Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları,
5.
Şikâyetlerin dikkate alınma durumu,
6.
Eğitim ve gelişim düzeyleri (örneğin: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora
yapanlar),
7.
Yıllık kişi başına alınan hizmetiçi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı),
8.
Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı,
9.
Memnuniyet anketlerine katılım oranları,
10.
Sevk, izin ve rapora dayalı devamsızlık durumu ve çalışan sayısına oranı,
11.
İş kazaları,
12.
Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi,
13.
Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel, sportif
vb. etkinlikler) her bir alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım oranları,
14.
İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri
doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar.
8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
45.
(aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal
sonuç verilmelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile
karşılaştırmalı olarak verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar
dikkate alınmayacaktır):
1.
Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan
ilişkileriyle ilgili sonuçlar,
2.
Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin sonuçlar,
3.
Doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar,
4.
Okul/kurumun medyada yer almaya ilişkin sonuçlar,
5.
Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle ilgili sonuçlar,
6.
Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan
desteğe ilişkin sonuçlar,
7.
Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı,
8.
Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal
sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı.
9a. Kriter: Finansal Sonuçlar
46.
1.
Gelir ve Gidere ilişkin sonuçlar
2.
Harcamaların okul/kurum stratejik plan ve eylem planları ile uyumu
3.
Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar
4.
Bütçe hedeflerine ulaşma oranı
9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
47.
1. Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri,
2. Bir üst öğrenim kurumuna sınavla yerleştirilen öğrenci oranları,
3. Bir üst öğrenim kurumuna sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları,
4. Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları,
5. Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu,
6. Ulusal ve uluslar arası düzenlenen yarışmalarda alınan sonuçlar,
7. Okulda üretilen projeler, yayınlar vb. alanlara ilişkin sonuçlar,
8. Süreçlere ilişkin sonuçlar,
9. Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar,
10. Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar,
11. Merkezi sistem sınavları ile il düzeyinde yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar,
12. Bina, donanım, araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili
kullanımına ilişkin sonuçlar,
13. Öğrenci/öğretmen oranı,
14. Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı,
15. Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar,
16. Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları,
17. Teftiş puanları, okulu başarılı gösterebilecek diğer uygulamalara ilişkin sonuçları,
18. Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili sonuçlar.”
Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=