YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 2006
 

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

          EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI

    30 HAZİRAN 2006     Saat: 10.00 
     

Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No)      :

  DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz.

 1. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
  1. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon ba"kanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşunkalemden başka hiçbir 
kalem kullanmayınız.

  2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve 
  kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3   Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA:

   A       B       C       D

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 1. Test kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz
 4. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap 
verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini 
beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. 
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması 
veya ba"ka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezaî sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki malî külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
 

    
    
    
    
   BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. 
    

 
 

 
 
 
 
 

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili 
sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 1. Bir gürültü koptu mahallenin aşağısında.
 2. Elleri, yanlış yapma korkusuyla titriyordu.
 3. Bu dükkânın geliri masrafını korumaz.
 4. Bir yıldır bu işin peşinden koşuyorum.

2. “Karşı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
“Satranca karşı ilgim lise yıllarında başladı.” 
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

 1. Bahçeye karşı oturmuş yoldan gelip geçenleri izliyordu.
 1. Nehrin karşı tarafında bir ev almak için çok çalışıyordu.
 1. Kitap okumaya karşı büyük bir isteği vardı.
 1. Bu sözüne karşı diyecek bir şey bulamıyordum.

3. “Kaldırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

 1. Onun bu davranışlarını artık kaldıramıyorum.
 2. Çocuklar oynarken kırılacak eşyaları ortadan kaldırdı.
 1. Hayatınızdan çalışmayı kaldırırsanız başarısız olursunuz.
 1. Onu dün akşam hastaneye kaldırdılar.

4. 1- Yemek biraz tuzlu olsun, hemen karısına

  çatardı.

 1. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
 2. Durup dururken nereden çattım böyle bir belaya.
 3. Gazetesinde bana çatmak için fırsat kolluyor.

“Çatmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1-2 B) 1-4 C) 2-3 D) 3-4

5. Aşağıda kilerin hangisinde yerinde kullanıl 
mamış bir deyim vardır?

 1. Gözü yollarda kalmış anaların şiirini yazdı hep.
 2. Kızılay yoksul insanlara el uzatır.
 3. Annem “Gözlerinin içi hep gülsün.” derdi bana.
 4. Eli ağır biriydi işi hemen bitirdi.
 

  6. “Ne” aşağıdaki cümlelerden hangisine olum 
  suzluk anlamı katmıştır?

 1. Ondan ne fayda gördüm ki?
 2. Çocuğun ne dediğini anlamadım.
 3. Ne zamandır bekliyorsunuz?
 4. Ne güzel de gülüyor.

7. “Kaptanın ustalığı deniz durgunken anla 
şılmaz.” sözünü aşağıda kilerden hangisi 
destekler?

 1. Zora dağlar dayanmaz.
 2. Altın ateşte insan mihnette belli olur.
 3. Denize düşen yılana sarılır.
 4. Ağası güçlü olanın kulu asi olur.

  8. “da, de” aşağıdaki cümlelerin hangisine “bera 
  berlik” anlamı katmıştır?

 1. Onu seviyorum ama yaptıklarına da kızıyorum.
 2. Bir akşam bize gelin de doya doya sohbet edelim.
 3. Birgül’le gezerken yanımızda Aysel, Ayşe, Gül de vardı.
 4. Ben konuşmayayım da kimler konuşsun.

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” 
  yoktur?

 1. Bizi davet ettiği hâlde hiç ilgilenmedi.
 2. Aldığını zamanında getirmesini bir türlü öğrenemedi.
 3. Bu çocuk verdiğimiz öğütleri asla dinlemez.
 4. Ahmet, dün bizimle tiyatroya gelemedi.

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 1. Onu evlerine almışlar ve iyi bir hayat sağlamışlardır.
 2. Olup bitenlere bu gözle bakmak hiç doğru değil.
 1. Devrik cümlelerin yazıya başka bir renk kattığı gerçektir.
 1. Annesiyle pencerenin önünde oturmuşlar, sohbet ediyorlardı.
 2.  

         
         
         
         
         
         
        -2-

 
 

         
         
         
         
         
         
         

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

11. Şiiri şiir yapan ne ölçü ne de kafiyedir. Ama ölçü 
ve kafiyeden ibaret olmayan şiir, ölçüsüzlük ve 
kafiyesizlikten de ibaret değildir. Çünkü bunla 
rın aldatıcı ahengine kapılarak kuru bir nazma 
düşen ya da bunlarsız yazmakla da düpedüz 
nesre düşenler de vardır.

  Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 1. Vezinsiz ve kafiyesiz şiir olur mu?
 2. Vezinli ve kafiyeli şiir yazmak zor mudur?
 1. Başarılı bir şiirde vezin ve kafiye olmalı mıdır?
 1. Vezin ve kafiye şiir güzelliğinde etkin midir?

  12. Montaigne’in “Denemeler”i sık sık okuduğum 
  kitaplardan biridir. Gecenin geç vakitlerinde 
  konuşacak birini aradığım zaman Denemeler’i 
  açar, Montaigne ile konuşmaya başlarım. Onda 
  kendisinden söz ederken bizden söz eden, bizi 
  dinlemeye hazırlanan bir hâl vardır. Havanın 
  ya
  ğışlı veya güneşli olmasına göre inanışları da 
  başkalaşan bu iklim adamı hayatını, hayallere 
  dalarak, şatosunun bahçesinde yürüyüş yapa 
  rak ve odasında Denemeler’ini yazarak geçir 
  miştir.

  Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

 1. “Denemeler” adlı eserde herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği
 2. Montaigne’in düşüncelerinin değişken olduğu
 3. “Denemelerin içten bir anlatımının olduğu
 4. “Denemeler” adlı eserin türünün iyi örneklerinden biri olduğu

  13. Dil üzerindeki titizliğimiz, yalnız edebî eserlerde 
  kalıyor. Edebî olmayan eserlerde, dilin düzgün 
  olmasına lüzum var mı, yok mu çok defa düşün 
  müyoruz bile. Mesela bir ilim adamı ne demek 
  istediğini iyi kötü anlatıyor mu yetiyor…

Paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamam lanamaz?

 1. Onun da bozuk bir dil kullanmaması gerektiğini aklımıza getirmiyoruz.
 2. Cümlelerinin düzgün, ifadelerinin anlaşılır olmasına bakmıyoruz.
 3. Üslubuna edebî eserler kadar önem vermiyoruz.
 4. Onun da dilin kurallarına dikkat etmesi gerektiğini düşünmüyoruz.
 

  14. İhtiyar kadın, yatağında kıvranıp duruyordu. Altı aydır yatağı sedirden toplanmamıştı. Parmakları ince mumları andırıyordu. Bütün vücudu sapsarıydı. Çıkıntılı kemikleri dışarı fırlamıştı. Çenesinin altındaki deri durmadan titriyordu. Gür saçlarında kına ve beyaz renk cenk hâlindeydi. Saçının uçları kınalı, köke doğru yaklaştıkça be-yazlaşıyordu. Gözlerinin altındaki mor çukurlar insana ürperti veriyordu.

  Paragrafın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

B) Öyküleyici anlatım D) Tartışmalı anlatım

A) Betimleyici anlatım C) Açıklamalı anlatım

15. Gökyüzünün başka rengi de varmış! 
Geç fark ettim taşın sert olduğunu. 
Su insanı boğar, ateş yakarm

Her doğan günün bir dert olduğunu 
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

    Cahit Sıtkı TARANCI

  Dizelere göre şairin durumunu aşağıdaki deyimlerden hangisi ifade eder?

 1. Ayağını denk almak
 2. Ayağı yerden kesilmek
 3. Ayağı yere değmemek
 4. Ayakları suya ermek

  16. İnsanoğlu kendisine emanet edilen doğayı çok 
  hor kullanıyor. Babasından kalan mirasın kıy 
  metini bilmeyen mirasyedi gibi. Böyle giderse, 
  gelecek kuşaklar, bırakın ormanı, bir yeşil dala 
  hasret kalacaklar. Peki bunun çözümü ne? İn 
  san günübirlik kâr peşinde koşmayı bırakmalı. 
  Para kazanmak için sanayi atıklarını akarsu ve 
  denizlere bırakmaktan vazgeçmeli. Doğayı kirle 
  tecek davranışlardan kaçınmalı ki geleceğe 
  güzel bir dünya bıraksın.

  Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sanayinin gelişmesi çevreyi olumsuz etkiler.
 2. Doğal dengeyi bozacak girişimlerde bulunmamak gerekir.
 3. Para kazanma hırsı insanlara zarar verir.
 4. Su kaynaklarının kirletilmemesi gerekir.
 5.  

         
         
         
         
        -3-

 
 

         
         
         
         
         

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

17. 1. Nice eserler, biçimce güzel olmadıklarından başarı kazanamamışlardır.

 1. Bundan dolayı bir eserin değerlendirmesini yalnızca biçim ya da içeriğine göre yapmak yanlıştır.
 2. Sanat eseri, içerik ve biçimden oluşan

  parçaların birleşmesiyle meydana gelmiş bir bütündür.

  4. Öyleyse, tek başına ne içerik ne de biçim bir

  eseri değerli kılmaya yetmez.

  Bu cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır?

A) 1 - 2 - 3 - 4 C) 3 - 2 - 4 - 1

    B) 4 - 3 - 2 - 1 D) 2 - 1 - 4 - 3

  18. “Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi 
  sinde eylemi etkilemiştir?

 1. Dedem, güler yüzlü, tatlı dilli bir insandı.
 2. Seninle acı tatlı günleri birlikte yaşadık.
 3. Onun tatlı vaatlerine artık kimse aldanmaz.
 4. Çocuk ne kadar tatlı gülümsüyordu.

  19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
  vardır?

 1. Düşünen adam heykeli onu oldukça etkilemişti.
 2. İzmirli çocukların oyunları izleyenleri büyülemişti.
 3. Türkçenin ne denli zengin bir dil olduğunu biliyorum.
 4. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman” vur 
  gulanmıştır?

 1. Dün gittiğimiz evdeki perdeleri çok beğendim.
 2. Zeynep’le kardeşi yarın tiyatroya gideceklermiş.
 3. Sizinle İzmir’e gelip gelmeyeceğim yarın belli olur.
 4. Annesinin dün yaptığı kurabiyelerin hepsini yemiş.

  21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 
  sıfatla sağlanmıştır?

 1. Kimlerle bir grup oluşturacaksın?
 2. Hangi arkadaşınla gezmeye gideceksin?
 3. Bugün okulda ne yaptınız?
 4. Köye kadar nasıl gelebildin?
 

22. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “ulama” vardır?

 1. Çözülen bir demetten indiler birer birer
 2. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun
 3. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
 4. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler

  23. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul 
  ler Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazışma 
  larda “metin” aşağıdaki ifadelerden hangisinde 
  doğru verilmiştir?

 1. Başlıkla başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
 2. İlgi ile başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
 3. İlgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
 4. Resmî yazının tümüdür.

  24. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
  Hakkında Yönetmelik’e göre “onay” bölümü, aşa- 
  ğıdakilerden hangisinde doğru düzenlenmiştir?
   
   

A) C) Tarih OLUR

(İmza)

Ad soyad Unvan

  B) D) OLUR Tarih

(İmza)

Ad soyad Unvan

 
(İmza)

OLUR

Tarih

Ad soyad

Unvan

   
Tarih

OLUR

Ad soyad

Unvan

(İmza)

  25. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul 
  ler Hakkında Yönetmelik’e göre alt makamlara 
  yazılan yazılar hangi biçimde bitirilir?

 1. Rica ederim.
 2. Arz ederim.
 3. Arz ve rica ederim.
 4. Uygun görüşle arz ederim.

26. I- Edirne ve Kırklareli geri alındı.

  II- Yunanistan ile Atina Antlaşması imzalandı. III- Osmanlı Devleti, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları’nı kaybetti.

  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

 1. Birinci Balkan Savaşı
 2. Trablusgarp Savaşı
 3. İkinci Balkan Savaşı
 4. Birinci Dünya Savaşı
 5.  

        -4-

 
 

         

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

27. Kurtuluş Savaşı’nın uluslararası alanda kazanılan ilk siyasi başarısı, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Ankara Antlaşması D) Gümrü Antlaşması

A) Londra Konferansı C) Lozan Antlaşması

  28. İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek amacıyla 
  kurulan bütün millî cemiyetler, aşağıdakilerden 
  hangisinde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
  Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?

 1. Erzurum Kongresi’nde
 2. Mebuslar Meclisi’nde
 3. Sivas Kongresi’nde
 4. Amasya Genelgesi’nde

  29. Kurtuluş Savaşı sürecinde millî egemenlik 
  düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde 
  yer almıştır?

 1. Amasya Genelgesi’nde
 2. Misakımillî’de
 3. Sivas Kongresi’nde
 4. TBMM’nin açılmasında

30. Bağımsız Türk vatanının sınırlarını çizen 
Misakımillî kararları, aşağıdakilerden han 
gisinde kabul edilmiştir?

 1. Sivas Kongresi’nde
 2. Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
 3. Lozan Antlaşmasında
 4. Birinci TBMM’de

  31. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi, diğerlerinden 
  daha önce gerçekleşmiştir?

 1. Yeni Türk harflerinin kabulü
 2. Miladi takvimin kabulü
 3. Türk Dil Kurumunun kurulması
 4. Halifeliğin kaldırılması

  32. “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mürit 
  ler ve mensuplar memleketi olamaz; en doğru, 
  en hakiki yol, medeniyet yoludur.”

  Atatürk, bu görüşleri doğrultusunda aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmiştir?

 1. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 2. Halifeliğin kaldırılması
 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 4. Laiklik ilkesinin Anayasaya konulması
 

  33. Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesinin amaç 
  ları arasında yer almaz?

 1. Dinin siyaset aracı olarak kullanılmasını önleme
 2. Topluma hoşgörüyü hakim kılma
 3. Toplumda inanç birliği yaratma
 4. Vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğü sağlama

  34. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinin da 
  yandığı kavramlardan biri değildir?

A) Mantık C) Bilim

    B) Dogma D) Akıl

  35. Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda belirttiği, “Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” ülküsü, aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Halkçılıkla C) Devletçilikle

     B) Cumhuriyetçilikle D) İnkılapçılıkla

  36. T.C. Anayasası’na göre, millî güvenliğin sağ 
  lanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt 
  savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük 
  Millet Meclisine karşı aşağıdakilerden hangisi 
  sorumludur?

 1. Genel Kurmay Başkanlığı
 2. Millî Savunma Bakanlığı
 3. Bakanlar Kurulu
 4. Cumhurbaşkanlığı

  37. Sivil savunma önlemlerinden biri olan ve “Taar 
  ruz tehlikesi var” anlamında 3 dakika süren 
  “dalgalı” (yükselip alçalan) siren sesi, aşağıdaki 
  ikaz çeşitlerinden hangisidir?

B) Siyah İkaz D) Beyaz İkaz

A) Kırmızı İkaz C) Sarı İkaz

  38. Bir ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu, 
  aşağıdaki millî güç unsurlarından hangisiyle 
  daha çok ilgilidir?

 1. Demografik Güç
 2. Bilimsel ve Teknolojik Güç
 3. Ekonomik Güç
 4. Coğrafi Güç

39. 1952 yılında Türkiye ile aynı yıl NATO’ya üye 
olan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya C) Fransa

    B) Yunanistan D) İtalya 
     

        -5-

 
 

         

EĞİTİM KURUMLARINA MÜ

  40. Aşağıdakilerden hangisi, koruyucu ve kurtarıcı 
  sivil savunma önlemlerinden biri değildir?

  A) İkaz ve alarm B) Tahliye

  C) NBC silahları D) Seyrekleştirme

  41. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisine 
  ait hükümlerin değiştirilmesi teklif edilebilir?

 1. Devletin şekli
 2. Cumhuriyetin nitelikleri
 3. Devletin resmî dili ve başkenti
 4. Yürütme yetkisi ve görevi

  42. T.C. Anayasası’na göre yasama yetkisini Türk 
  milleti adına aşağıdakilerden hangisi kullanır?

 1. TBMM
 2. Cumhurbaşkanı
 3. Bakanlar Kurulu
 4. Bağımsız mahkemeler

  43. T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti hangi 
  amaçla, kanunla sınırlanabilir?

 1. Kamu mallarını korumak
 2. Suç işlenmesini önlemek
 3. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
 4. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

  44. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  siyasi haklar ve ödevlerden biridir?

 1. Sosyal güvenlik hakkı
 2. Din ve vicdan hürriyeti
 3. Düzeltme ve cevap hakkı
 4. Türk vatandaşlığı

  45. T.C. Anayasası’na göre seçme yaşı ve parti 
  üyesi olma ya
  şı aşağıdakilerden hangisinde 
  doğru olarak verilmiştir?

  Seçme yaşı   Parti üyesi olma yaşı

 1. 18 21
 2. 21 21
 3. 18 18
 4. 20 21

  46. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  milletvekili seçilemez?

 1. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar
 2. İlkokul mezunu olanlar
 3. Askerliğini yapmış olanlar
 4. Taksirli suçlardan hüküm giymiş olanlar
 

ÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI A

  47. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  görevlerinden çekilmeden milletvekili adayı 
  olabilirler?

 1. Hâkimler ve savcılar
 2. Yükseköğretim Kurulu üyeleri
 3. Silahlı Kuvvetler mensupları
 4. İşçi niteliği taşıyan kamu görevlileri

  48. T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet 
  Meclisi, üye tamsayısının ne kadarı ile genel ve 
  özel af ilanına karar verebilir?

 1. Salt çoğunluğu
 2. Beşte üç çoğunluğu
 3. Dörtte üç çoğunluğu
 4. Üçte iki çoğunluğu

  49. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  TBMM’nin görev ve yetkilerinden biridir?

 1. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
 2. Kanun hükmünde kararname çıkarmak
 3. Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin vermek
 4. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek

  50. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenebilir?

 1. Temel haklar
 2. Kişi hakları ve ödevleri
 3. Siyasi haklar ve ödevler
 4. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler

  51. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve 
  yetkilerinden biridir?

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak
 2. Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
 3. Milletlerarası antlaşmaları yayımlamak
 4. Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

  52. T.C. Anayasası’na göre Meclis genel seçimle 
  rinden önce hangi bakan çekilir?

  A) Maliye B) Ulaştırma

  C) Dışişleri D) Millî Savunma

  53. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
  mahallî idarelerden biri değildir?

  A) İl B) Köy

  C) Mahalle D) Belediye 
   

        -6-

 
 

         

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

54. T.C. Anayasası’na göre Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanı, aşağıdakilerden hangisi tarafından 
görevlendirilir?

 1. Danıştay
 2. Adalet Bakanı
 3. Anayasa Mahkemesi
 4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  55. T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki yüksek mah 
  kemelerden hangisinin üyelerinin tamamı Hâ 
  kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir?

 1. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
 2. Anayasa Mahkemesi
 3. Danıştay
 4. Yargıtay

  56. Türk edebiyatında noktalama işaretleri ilk kez 
  hangi dönemde kullanılmaya başlanmıştır?

 1. Tanzimat Edebiyatı
 2. Servet-i Fünûn Edebiyatı
 3. Fecr-i Ati Edebiyatı
 4. Millî Edebiyat

  57. Aşağıda verilen roman-yazar eşleştirmelerin 
  den hangisi yanlıştır?

 1. Madame Bovary - Gustave Flaubert
 2. Goriot Baba - Victor Hugo
 3. Kırmızı ve Siyah - Stendhal
 4. Anna Karanina - Tolstoy

58.

  İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Kardeşi ve eşiyle Kent Oyuncuları Topluluğu’nu kurdu.

  Paragrafta sözü edilen tiyatro sanatçımız kimdir?

A) Berna Laçin C) Yıldız Kenter

    B) Nilgün Belgün D) Aysel Kara

  59. Sahnelerimizde defalarca oynanmış, televizyon dizisi olarak çekilmiş romanın ana kahramanı Ali Rıza Bey, geleneklerine çok bağlı, dürüst, erdemli bir insandır. Ahlâkî değerlere katı denecek kadar bağlıdır. En büyük gururu ve mutluluğu çocuklarını iyi yetiştirmiş olduğuna olan inancıdır.

  Paragrafta Reşat Nuri Güntekin’in hangi eserinden söz edilmektedir? 

  60. Bir paşa oğlu olan Ahmet Celâl’in 1. Dünya Sa- 
  vaşı’nda bir kolunu kaybettikten sonra yerleş 
  tiği emir eri Mehmet Ali’nin köyünde ya
  şadığı 
  olayları, karşılaştığı tavırları ve yaptığı tespitleri 
  kaleme ald
  ığı hatıra türü bir romandır. Aydınlar 
  ile köylüler arasındaki yaşayış, davranış ve dü 
  şünce çatışmalarını işleyen bu sosyal ve psiko 
  lojik tahlil romanı ve yazarı aşağıdakilerden 
  hangisidir?

 1. Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
 2. Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir
 3. Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
 4. Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  61. Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri 
  olan Orhun Kitabeleri, günümüzde hangi ülkede 
  bulunmaktadır?

B) Moğolistan D) Macaristan

A) Özbekistan C) Kazakistan

  62. Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması aşağıdakiler 
  den hangisine üye olmasını kolaylaştırmıştır?

 1. Birleşmiş Milletler Teşkilatına
 2. Avrupa Konseyine
 3. Kuzey Atlantik İttifakına
 4. Milletler Cemiyetine

  63. Kavimler Göçü’nün başlamasında etkili olan 
  Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Karluklar D) Hunlar

A) Peçenekler C) Avarlar

  64. Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

A) Kültür C) Millet

     B) Vatan

     D) Siyasi otorite

  65. Aşağıdaki haklardan hangisine, kişiler ancak bir 
  ülkenin vatandaşı olmakla sahip olurlar?

 1. Yaşama hakkı
 2. Seçme ve seçilme hakkı
 3. Eğitim hakkı
 4. Güvenlik hakkı

  66. İnsanlığın ortak mirası olan doğa ve kültür varlık 
  larının korunması, aşağıdaki uluslararası kuruluş- 
  lardan hangisinin görevleri arasında yer alır?
   
   
   
   

A) Yaprak Dökümü C) Yeşil Gece 

B) Çalıkuşu

D) Bir Kadın Düşmanı 

A) NATO C) UNESCO 

B) UNICEF D) AGİT 
 

        -7- 
         
         
         
         

EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

67. Gürbulak Gümrük Kapısı Türkiye ile hangi ülkenin sınırında yer alır?

A) Suriye C) Irak

    B) Gürcistan D) İran

  68. Ege ve Marmara bölge sınırlarının bir kısmını oluşturan ve Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yer alan dağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaz Dağı C) Biga Dağları

    B) Yıldız Dağları D) Samanlı Dağları

  69. 5895 m ile Afrika kıtasının en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kilimanjaro Dağı D) Vezüv Dağı

A) Fujiyama Dağı C) Kenya Dağı

70. Şekildeki saat bir günde 6 dakika geri kalmaktadır. Bu saat, zamanı doğru olarak gösterdikten en az kaç gün sonra, tekrar zamanı doğru olarak gösterir?

A) 90

B) 120

D) 240

     C) 180

71. Aşağıdakilerden hangisi internete bağlantı hatlarından biri değildir?

A) ADSL C) Mynet

    B) TTNet D) Kablo net

  72. Aşağıdakilerden hangisi anında mesajlaşma programlarından değildir?

B) Skype

D) Outlook Express

A) MSN Messenger C) Google Talk

  73. Avrupa Birliği’nin genel eğitim programı olan Socrates’in okul eğitimi alt programı aşağıdakilerden hangisidir? 

  75. Bir okul yöneticisi öğretimsel lider olarak 
  zamanını daha çok aşağıdakilerden hangisine 
  harcar?

 1. Okulun yönetsel işlerine
 2. Personel ve öğrenci işlerine
 3. Öğrenme ve öğretme etkinliklerine
 4. Danışma ve rehberlik hizmetlerine

  76. 657 sayılı Kanun’a göre Devlete ait resmî araç, 
  gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanan 
  Devlet memuruna hangi ceza verilir?

 1. Kınama
 2. Uyarma
 3. Aylıktan kesme
 4. Kademe ilerlemesinin durdurulması

77.

  Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a göre Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden kişiye en fazla kaç yıl hapis cezası verilir?

A) 5

B) 4

C) 3

      D) 1

  78. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
  Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi 
  Bakanlık yardımcı birimlerinden değildir?

 1. Personel Genel Müdürlüğü
 2. Yayımlar Dairesi Başkanlığı
 3. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
 4. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

  79. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdaki 
  lerden hangisi Türk millî eğitiminin temel ilke 
  lerinden biri değildir?

A) Yöneltme C) Bilimsellik

     B) Sorumluluk

     D) Demokrasi eğitimi

  80. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre Devlet memurları bildirimlerini, sonu hangi rakamlarla biten yıllarda yenilerler? 
   
   
   

A) Comenius C) Minerva

    B) Erasmus D) Grundtvig

  74. Aşağıdakilerden hangisi yöneticiyi liderden ayıran bir özelliktir?

 1. Vizyon sahibidir.
 2. Yapıyı korumakla ilgilenir.
 3. Yetkileri astlarına dağıtır.
 4. Otoritesinin kaynağı kendisidir.
 

 
-8- 
 
 

D) 0 - 2

  A) 0 - 5 B) 0 - 4        C) 0 - 3

  81. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgelerin başvurulan kurum ve kuruluş içinden sağlanması durumunda erişim kaç iş günü içinde sağlanır?

A) 10

B) 15

C) 20

      D) 25 
       

 
 

       

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

82. Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden 
hangisi, idarelerce mal veya hizmet alımı ile 
yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak ihale 
usullerinden biri değildir?

 1. Pazarlık usulü
 2. Açık ihale usulü
 3. Doğrudan temin usulü
 4. Belli istekliler arasında ihale usulü

  83. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre sicil 
  raporları her yıl hangi ayda doldurulur?

  A) Ocak       B) Ekim       C) Kasım     D) Aralık

  84. Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre 
  Devlet memurlarının sicil dosyalarında hangi 
  evrak bulunmaz?

 1. Askerlik durumu
 2. Gizli sicil raporları
 3. Mal beyannameleri
 4. Müfettiş denetleme raporları

  85. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetme 
  liği’ne göre ilçe millî eğitim müdürünün üst 
  disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Vali
 2. Kaymakam
 3. İl millî eğitim müdürü
 4. İl millî eğitim müdür yardımcısı

  86. Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetme 
  liği’ne göre ilçedeki ilköğretim okulu müdür 
  yardımcısının I. ve II. sicil amirleri aşağıdakiler 
  den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Sicil amiri

 1. İlçe millî eğitim müdürü
 2. Okul müdürü
 3. Okul müdürü
 4. Okul müdürü

  II. Sicil amiri Kaymakam

    Müfettiş

    İlçe millî eğitim müdürü

İl millî eğitim şube müdürü

  87. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre “B” tipi ilköğretim okulunun puan aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 45 - 59     B) 40 - 59    C) 25 - 39     D) 20 - 24 

  88. Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu 
  Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi 
  Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunda yer almaz?

 1. Müsteşar Yardımcısı
 2. Teftiş Kurulu Başkanı
 3. Baş Hukuk Müşaviri
 4. Personel Genel Müdürü

89. I- Millî eğitim müdürlüklerince

 1. Okul-aile birliklerince
 2. Projeye destek veren kurum/kuruluşlarca

  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerince sağlanır?

A) Yalnız I C) I ve II

   B) Yalnız II D) II ve III

  90. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’ne göre yeni açılan okullarda genel kurul, okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç kaç ay içinde toplanır?

A) 4

B) 3

C) 2

      D) 1

  91. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yö 
  netmeliği’ne göre okul müdürlüğünce öğretim 
  yılı başında kütüphane kaynaklarının tespiti ve 
  seçimini yapmak üzere bir komisyon oluştu 
  rulur. Aşağıdakilerden hangisi bu komisyonda 
  yer almaz?

 1. Okul müdür yardımcısı
 2. Okul-aile birliği üyesi
 3. Kütüphanecilik kulübü başkanı
 4. Kütüphanede görevlendirilen öğretmen

  92. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 
  Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağı 
  dakilerden hangisi rehber öğretmenin görevleri 
  arasında değildir?

 1. Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.
 2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.
 3. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.
 4. Nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir.
 5.  

        -9-

 
 

         

    EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SEÇME SINAVI 

A 
 
 
 

93. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre resmî ve özel hekim bulunmaması veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hemşireler, kaç güne kadar hastalık belgesi düzenleyebilirler?

A) 20

B) 15

D) 7

     C) 10

  94. Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve 
  Okul Meclisleri Yönergesi’ne göre Türkiye 
  Öğrenci Meclisi ne zaman toplanır?

 1. Her ayda bir
 2. Her yarıyılda bir
 3. Millî Egemenlik Haftasında
 4. Öğretim yılı başında ve sonunda

95. I- Ödül sürecini yönetmek

 1. Değerlendirme komisyonlarını oluşturmak
 2. Ödül törenini düzenlemek
 3. Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek

  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi’ne göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, ilçe millî eğitim müdürlüğü kalite kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevlerindendir?

A) Yalnız I C) I ve II

    B) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

96.

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısı en az kaç olmalıdır? 

  98. Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi amirin takdirine bağlı olan izindir?

 1. Memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle verilen üç günlük izin
 2. Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde verilen beş günlük izin
 3. Memura, doğum yapmadan önce ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekizer hafta olarak verilen aylıklı izin
 1. Memura, mazereti nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak verilen on günlük izin

99.

  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’a göre güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere, gündüz ücreti üzerinden haftada en çok kaç saat ek ders ücreti ödenir?

A) 3

B) 6

C) 9

      D) 12

100. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’a göre Bakanlık tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir?

A) 30

B) 25

C) 20

      D) 15 
       
       
       

A) 10 

B) 15 

C) 24 

D) 30 
 
 
 

97. 

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi’ne göre yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? 

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
 
 
 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 
 

        -10- 
         

   30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE YAPILAN MÜDÜR YARDIMCILIĞI                                     SEÇME SINAVI A TESTİ CEVAP ANAHTARI

 1. B
 2. C
 3. A
 4. B
 5. D
 6. A
 7. B
 8. C
 9. D
 
 1. A
 2. B
 3. D
 4. C
 5. A
 6. D
 7. B
 8. C
 9. D
 10. A
 11. C
 12. B
 13. A
 14. C
 15. B
 16. A
 
 
26. C
27. D
28. C
29. A
30. B
31. D
32. A
33. C
34. B
35. D
36. C
37. A
38. D
39. B
40. C
41. D
42. A
43. B
44. D
45. C
46. A
47. D
48. B
49. C
50. D
 
 
51. A
52. B
53. C
54. C
55. D
56. A
57. B
58. C
59. A
60. D
61. B
62. C
63. D
64. A
65. B
66. C
67. D
68. A
69. B
70. B
71. C
72. D
73. A
74. B
75. C
 
 
 1. A
 2. C
 3. D
 4. B
 5. A
 6. B
 7. C
 8. D
 9. A
 10. A
 11. C
 12. C
 13. D
 14. D
 15. C
 16. A
 17. B
 18. D
 19. C
 20. B
 21. A
 22. C
 23. D
 24. B
100. A

                                                        www.egitimneferi.com

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 13 ziyaretçi (70 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=