YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  deneme 2
BİLGİ EDİNME
1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkına sahip değildir?
A- Türkiye'de ikamet eden yabancılar
B- Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler
C- Türk vatandaşları
D- Yabancı turistler

2-Bilgi veya belgeye  erişim konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-istenen belgenin onaylı bir kopyasını verilir.
b-istenen bilgi ve belgenin görülmesine izin verilir.
c-istenen bilgi ve belgenin aslı verilebilir.
d-istenen bilgi ve belgenin not alınmasına izin verilir.

3- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar?

a- 30       b-15          c-7                 d-3

4-Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim kaç iş günü içinde sağlanır?

a-7        b-15              c-30              d-45

5-Reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir?

a-30          b-45          c-15                  d-7

6-Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi kaç  iş günü içinde vermekle yükümlüdürler?

a- 15        b-20                c-25             d-30

7- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?
a-3        b-5              c-7           d-9

8-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurul üyelerinin  görev süresi ne kadardır?
a-4              b-3           c-2                  d-1

9-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun  başkanı kim tarafından seçi lir?
a-Cumhurbaşkanı            b- Bakanlar kurulu
c- Başbakan                    d- Kurul üyeleri tarafından

10-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili yanış bir ifadedir?
a-Kurul, en az ayda bir defa toplanır.
b-Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
c-ihtiyaç duyulduğu her zaman adalet bakanının çağrısı üzerine toplanır
d-Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.

11-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun sekretarya hizmetleri kim tarafından yerine getirilir?
a-Başbakanlık               b-Adalet bakanlığı
c-Danıştay                    d-Devlet personel başkanlığı

12-Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri kim tarafından seçilir?
a- Adalet bakanlığı                  b- Başbakanlık
c- Bakanlar kurulu                   d- TBMM başkanı
13-Kurum ve kuruluşlar,  bir önceki yıla ait olmak üzere hangi bilgileri hazırlayacakları raporda göstermezler?

a-Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını
b-Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını
c-Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını
d-Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler dahil edilerek,bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını,

14-Kurum ve kuruluşlar Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl hangi ayın sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler?

a- Şubat      b- Aralık         c- Haziran       d- Ocak

15-Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl hangi ayın sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir?
   
a- Aralık   b- Mart     c- Nisan      d- Temmuz

16-Kurul, hazırlayacağı genel raporu takip eden iki ay içinde hangi kuruluş tarafından kamuoyuna açıklanır?

a- Başbakanlık
b- TBMM
c- Bilgi edinme değ kurulu
d- Bakanlar kurulu

17-Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna aşağıdaki kuruluşlardan hangisinden üye  seçilmez?

a- Danıştay
b- Yargıtay
c- Türkiye Barolar Birliği
d- Anayasa mahkemesi

18-Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara ne karar verebilir?

a- 15 gün içinde cevaplar.
b- 30 gün içinde cevaplar.
c- Olumsuz cevap verir.
d- 45 gün içinde cevap verir.

19-  I-İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
       II-Ticarî sır
       III-Tavsiye ve mütalaa talepleri

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilgi edinme kanunun kapsamı dışındadır?

A-I-II        B-II-III          C-I-III                 D-I-II-III

20-Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?

a-3            b-7             c-15              d-30
           

cevapları
1- d 2-d 3-b 4-c 5-c 6-a 7-d 8-a  9-d 10-c 11-a

12-c 13-d 14-a 15 c 16- b 17-d 18- c 19-d 20- b
 
 
1-İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi hangi şekilde olur?

A-Kanun ile *****

B-Başbakanlığın kararı ile

C-İçişleri Bakanlığı’nın tasvibi ile

D-İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile.

2-İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisini valinin denetleme yetkisi yoktur?

A-Adli daireler ***

B-Mal Müdürlüğü

C-İl Emniyet Müdürlüğü

D-Belediyeler

3-Valiler, aşağıdakilerden hangisinin ikinci sicil amiridir? (2005 Müfettiş Yard.)

A-Kaymakam

B-Vali muavini

C-İlköğretim Müfettişleri Başkanı ***

D-İl İdare şube Başkanları

4-“İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına savunmasını aldıktan sonra disiplin cezası verebilir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-Aylıktan kesme cezasını verir. ***

B-Re’sen verdiği cezalar kesindir.Cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

C-Cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

D-Uyarma, kınama cezaları verir ve uygular.

5- Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulunda yer almaz?

A) Sağlık İl Müdürü

B) Defterdar

C) Milli Eğitim Müdürü

D) Turizm ve Kültür Müdürü ***

6- Türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından il, ilçe ve bucaklara ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Coğrafi konum

B) Nüfus yoğunluğu ***

C) Ekonomik şartları

D) Kamu hizmetinin gerekleri

7- Türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından il, ilçe ve bucaklara ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Tarihi geçmişi ***

B) Coğrafi konumu

C) Ekonomik şartlar

D) Kamu hizmetinin gerekleri

8- Türkiye, merkezi idare kuruluşları bakımından il, ilçe ve bucaklara ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

A) Doğal güzelliği

B) Tarihi dokusu

C) Coğrafi konumu ***

D) nüfus yoğunluğu

9-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, adının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması nasıl olur?

A) Kanunla ***

B) Halk oylaması ile

C) Bakanlar Kurulu kararı ile

D) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı ile

10-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe adları nasıl değiştirilir?

A) Halk oylaması ile

B) Yerel Meclisin Kararı ile

C) Kanunla ***

D) Bakanlar Kurulu kararı ile

11-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir ilçenin başka bir ile bağlanması nasıl gerçekleşir?

A) İlçe Belediye Meclisinin kararı ile

B) İç İşleri Bakanlığının kararı ile

C) Halk oylaması ile

D) Kanunla ***

12- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçenin kaldırılması işlemi nasıl gerçekleşir?

A) Kanunla ***

B) İl / İlçe Meclisinin kararı ile

C) Bakanlar Kurulu kararı ile

D) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı ile

13-Bucak kurulması nasıl gerçekleşir?

A) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile ***

B) Halk oylaması ile

C) Kanunla

D) Bakanlar Kurulu kararı ile

14-İl / İlçe ve bucak sınırları nasıl belirlenir?

A) Kanunla

B) Halk oylaması ile

C) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile ***

D) Yerel yönetim meclisinin kararı ile

15-Bucak adları nasıl değişir?

A) Bucak Meclisinin kararı ile

B) Kanunla

C) Bakanlar Kurulu kararı ile

D) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile ***
16-Köy kasaba veya bucağın başka bir il veya ilçeye bağlanması nasıl olur?

A) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile ***

B) Halk oylamasıyla

C) Kanunla

D) Bakanlar Kurulu kararı ile

17-Önemli mevki ve doğal arazi isimleri nasıl değiştirilir?

A) Kanunla

B) İç İşleri Bakanlığı’nın kararı, Cumhurbaşkanının onayı ile ***

C) Halk oylamasıyla

D) Bakanlar Kurulu kararıyla

18-Yeniden köy kurulması nasıl gerçekleşir?

Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle;

19-Köy yeri nasıl değiştirilir?

Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle;

20- Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi nasıl gerçekleşir?

A) Kanunla

B) Halk oylamasıyla

C) İç İşleri Bakanlığı’nın onayı ile ***

D) Bakanlar Kurulu Kararı ile

21- Türkçe olmayan ve iltibasa (andırış) meydan veren köy adları, nasıl değiştirilir?

A) İlgili il daimi encümeninin görüşü alındıktan sonra İç İşleri Bakanlığınca ***

B) Halk oylamasıyla

C) Kanunla

D) Bakanlar Kurulu kararı ile
22-4483 sayılı kanuna göre kaymakamlar hakkında hazırlık soruşturmasını aşağıdaki merciilerden hangisi yapar?

a)İç işleri bakanı

b)yargıtay cumhuriyet başsavcısı

C)il cumhuriyet başsavcısı

d)Vali ya da vali yardımcısı
cevap C
 
 
 
1-657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi bir sınıflandırma çeşidi değildir?
A) Avukatlık hizmetleri
B) Genel idare hizmetleri
C) Hakimlik- savcılık hizmetleri
D) Teknik hizmetler


2-657 sayılı kanuna göre ne zaman süre içinde soruşturma açılmazsa zaman aşımına uğrar?
a) 30 gün b) 60 gün c) 6 ay d) 2 yıl
 
1-      657 SDMK hangi memurlar için uygulanır?

Bu kanun ; 1-Genel ve katma bütçeli kurumlar 2- İl özel idareleri 3- Belediyeler           

4-Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda

5-Kanunlarla kurulan fonlarda 6-Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge    müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

 

2- 657 DMK nın temel ilkeleri nelerdir?

1-Sınıflandırma

2-Kariyer

3-Liyakat

 

3- Sınıflandırma ilkesi neyi ifade eder?

Sınıflandırma; devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

 

4- Kariyer ilkesi neyi ifade eder?

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uyun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

 

5- Liyakat ilkesi neyi ifade eder?

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi , sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

 

6-      657 SDMK’ na göre istihdam şekilleri nelerdir?

1-     Memurlar

2-     Sözleşmeli personel

3-     Geçici personel

4-     İşçiler eliyle gördürül.

 

7- 657 SDMK na göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

1- Sadakat

2- Tarafsızlık ve devlete bağlılık

3- Davranış ve işbirliği

4- Yurt dışında davranış

5- Amir durumunda olanların görev ve sorumlulukları

6- Kişisel sorumluluk ve zarar

7- Kişilerin uğradıkları zarar

8- Mal bildirimi (3628)

9- Basına bilgi veya demeç verme

10- Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

 

8- 657 SDMK’ na göre Memurların genel hakları nelerdir?

1- Uygulamayı isteme hakkı

2- Güvenlik

3- Emeklilik

4- Çekilme

5- Müracaat, şikâyet ve dava açma

6- Sendika kurma

7- İzin

8- Kovuşturma ve yargılama

9- İsnat ve iftiralara karşı koruma

 

9- 657  SDMK na göre devlet memurlarına getirilen yasaklar nelerdir?

1- Toplu eylem ve hareketlerde bulunma  yasağı.

2- Grev yasağı

3- Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

4- Hediye alma , menfaat sağlama yasağı

5- Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

6- Gizli bilgileri açıklama yasağı.

 

10- 657 SDMK’ na tabi kurumlarda çalışan memurların sınıfları nelerdir?

1- Genel idare hizmetleri sınıfı

2- Teknik hizmetler sınıfı

3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

6- Din Hizmetleri Sınıfı

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

9- Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

 

11- Memurlardan master yapanlara ve yüksek öğrenimine 1  yıl ilave öğrenim  yapanlara kaç kademe verilir? (Lisans üstü ihtisas sertifikası alanlar)

+ 1 Kademe verilir.

 

12- Tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve ilgili öğrenim dallarında Doktora yapanlara ilave kaç  derece verilir?

+ 1 Derece Yükselmesi uygulanır.

 

13- Master nedeniyle +1 kademe alan memur Doktorasını da tamamlarsa kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

Master için +1 kademe almış olan memur Doktorasını da yaparsa-tamamlarsa  +2 kademe   daha uygulanır.

 

14- Doktora üstü üniversite doçentliği ünvanını  ( üniversitede görevli iken) kazananlara kaç derece verilir?

1 Derece verilir.

 

15- Doktora üstü doçentli üniversite dışı diğer memuriyetlerde iken kazananlara kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

+ 2 kademe ilerlemesi uygulanır.

 

16- Kademe ne demektir?

Kademe derece içerisinde , görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

 

17- Kaç yaşını bitirenler memur olabilir?

Genel olarak memuriyete giriş yaşı 18’dir.

 

18- Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmak ve kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluğuna atanabilirler?

15 yaşını bitirmek (doldurmak) ve kazai rüşt kararı almak şartı ile atanabilirler.

 

19- Memuriyette öğrenim şartı nedir?

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. (İlköğretim oldu 8 yıllık öğretim)

Ortaokulu bitirenlerden istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması     caizdir. (Mesleğe, kuruluş kanunlarına göre daha farklı şartlar konabilir)

 

20- Atama yapılacak boş kadrolar nereye bildirilir?

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

21- Hangi kurum boş kadro sayıları, sınıf ve derecelerini devlet personel başkanlığına bildirmez?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

 

22- Devlet memurluğuna alınmada genel şartlar nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Bu kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Bu kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis , devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlar , zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan , istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık , resmi ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak.

6-Askerlikle ilgisi bulunmamak,erteletmiş, ya da askerlik yaşı gelmemiş olmak.

 

23- Kurum kadrolarında çalışan personelin kaçta kaçı özürlü kadrolarına ayrılmıştır?

% 3 oranında özürlü çalıştırmak zorunludur.

Oranın hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun ( taşra dahil)  toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

 

24- Kurumlar çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personelin sayısını kaç ayda bir Devlet  Personel başkanlığına bildirmek zorundadırlar?

3 ayda bir

 

25- Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi kaç yıldır?

1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. Bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli    yapılamaz.

 

26- Aday memurlar kaç tür eğitime tabi tutulurlar?

1- Temel eğitim 2- Hazırlayıcı Eğitim 3- Staj

 

27- Adaylık devresi içinde kimlerin görevine son verilir?

1- Temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olmak.

2- Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenler.

3- Göreve devamsızlıkları tespit edilenler.

Sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

 

28- Adaylık devresi içinde Devlet Memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.

 

29- Asli memurluğa geçme süresi nedir?

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

 

30- Aynı yerdeki görevlere atananlar ne kadar süre içinde yeni görev yerlerinde görevlerine başlamak zorundadırlar?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır.

 

31- Başka yerdeki görevlere atananlar ne zaman göreve başlamak zorundadır?

Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ( ve belli yol süresi içinde) göreve başlamak zorundadırlar.

Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir.

 

32- İlk defa ve yeniden atananlar belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa nasıl bir yaptırım uygulanır?

Atamaları iptal olur-edilir ve 1 yıl süreyle Devlet Memuru olarak istihdam edilmezler.

 

33- Belge ile ispatlı işe başlamama hali kaç ayı geçtiğinde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal olur?

2 ayı geçtiği takdirde. ( Belgeli mazeret)

 

34- Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara –Aylık vermemek şartı ile- kaç gün daha ilave bir süre verilebilir?

10 gün ilave süre ( Aylıksız)

 

35- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın normal süre ve ilave 10 gün süre içinde ( sonunda) da yeni görevlerine başlamayanların durumu nedir?

Memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

 

36- Kademelerde ilerleme şartları nelerdir?

1- Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma.

2- O yıl içinde olumlu sicil almış bulunma.

3- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.

6 yıl sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olanlar +1 kademe.

Kalkınmada 1. derecede öncelikli illerde fiili iki yıl görev için +1 kademe verilir.

 

37- Kaç defadan fazla kendi istekleriyle memurluktan çekilenler ya da çekilmiş sayılanlar tekrar memurluğa atanamazlar?

2 Defadan fazla istifa edenler. 3. istifadan sonra dönüş olamaz.

 

38- Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen sürelerde kademe ilerlemesi nasıl olur?

Geçirilen her yıl (1) kademe.

Geçirilen her 2 yıl (1) derece.

39- Memuriyetten çekilmede usul nasıldır?

Devlet Memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler.

 

40- Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı bir müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

Kesintisiz 10 gün.

 

41- Çekilen memurun yerine atanan kimse kaç aya kadar gelmediğinde veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde çekilen memur ne yapar?

Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

 

42- Olağanüstü “mazeretle” çekilenlerin durumu nasıldır?

Üstüne haber vermek şartı ile 1 ay kaydına tâbi değildir.

 

43- Olağanüstü “yönetim” hallerinde çekilme usulü nasıldır?

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

 

44-Çekilmede devir ve teslim süresi nasıl işler?

Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.

 

45- Devir ve teslim yükümlülüğüne uymadan memuriyetten çekilenler kaç yıla kadar yeniden atanamazlar?

Zorunluluklara uymadan ( Devir- teslim) çekilenler 3 yıl geçmeden atanamazlar.

 

46- ( 96. Md) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri, afete uğramış yerlerde usulüne uygun çekilmeyenlerin yeniden atanma durumu nedir?

96. maddeye aykırı davrananlar hiçbir surette devlet memurluğuna alınmazlar.

 

47-  Çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimse 1 aya kadar  gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakan memurlar ile, olağanüstü mazeretlerle çekilenler ( 1 ay kaydına tabi olmadan)  tekrar ne zaman Devlet Memurluğuna alınırlar ya da kaç ay geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar?

94. maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar.

 

48- Hangi hallerin vukuunda devlet memurluğu sona erer?

1-  Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma,

2-  Memurluktan çekilmesi,

3-  İstek, yaş haddi, mâlullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,

4- Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

5-  Ölümü hallerinde memurluğu sona erer.

 

49-  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

Genel olarak 40 saat. ( Farklı çalışma süreleri (özel kanunlarla ya da bu kanuna dayanan

Tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilebilir) için özelliğine göre

 

50- Yurt dışında tatil günleri nasıl belirlenir?

Normal olan tatil günleri Cumartesi ve Pazardır. Ancak Bakanlar Kurulu yurt dışı kuruluşlarda  bu günleri başka gün olarak tespit edebilir.

 

51- Günlük çalışma saatlerini merkezde (Ankara) kim düzenler?

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi İle Bakanlar Kurulu düzenler.

 

52- Günlük çalışma saatlerini “illerde” hangi kurum düzünler?

Valilik

 

53- Devlet memurlarının “yıllık izin” süreleri ne kadardır?

1 yıldan 10 yıla kadar olanların(10 yıl dahil) à 20 gün…(1 yıl-10 yılà 20 gün)

10 yıldan üstü olanlarà 30 gün (11 yıl ve üstüà 30 gün)

 

54- Memur kaç yılın birikmiş iznini toplam olarak kullanabilir?

Cari yıl ve bir önceki yılın izinlerini toplam olarak kullanabilir.

 

55- Memur hangi geçmiş yılın iznin kullanamaz?

Cari yıl ve bir önceki yıl haricinde geçmiş yılların iznini kullanamaz.

 

56- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele yıllık izinlerine ilave olarak her    yıl kaç gün/ay ilave izin verilir?

30 gün/  ay ilave izin verilir.

 

MAZERET İZİNLERİ

57- Memura doğumdan önce ve sonra kaç hafta doğum izni verilir?

Doğumdan önce ve sonra 8’er hafta doğum izni verilir?

 

58- Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir?

Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne 2 hafta ilave edilir.

 

59- Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki kaç haftaya kadar çalışabilir?

Memur isterse “ tabip onayı ile” 3 hafta kalana kadar çalışabilir?

 

60- Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışan memurun kullanmadığı 5 haftalık izin nasıl kullanılır?

Doğumdan sonraki izin süresine eklenir.

 

61- Doğum iznine ilişkin süreler nasıl uzatılabilir?

Memurun sağlık  durumuna göre tabip raporu ile uzatılabilir.

 

62- Süt izni nasıl kullanılır?

Memurlara 12 ay emzirme (süt) izni verilir. Günde 1,5  saati geçmez.Saat seçiminde annenin seçme hakkı vardır.

 

 

63- Erkek memura karısının doğum yapması halinde kaç gün izin verilir?

Karısının doğum yapması üzerine 3 gün izin verilir.

 

 

64- Memura isteği halinde, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?

5 gün izin verilebilir.

 

65- Belirlenen haller dışında memura yetkili amirlerin muvaffakatı ile, bir yıl içinde toptan veya parça parça, mazeretleri nedeniyle kaç gün izin verilebilir?

10 gün.  Zaruret halinde 10 gün daha verilir ancak bu ikinci 10 günlük izin yıllık izinden

düşülür. Bu hüküm öğretmenlere uygulanmaz.

 

HASTALIK İZİNLERİ

66- Memurlara hangi şartlarla ne kadar hastalık izni verilir?

1- 10 yıla kadar hizmeti olanlaraà 6  aya kadar

2- 10 yıldan fazla “             “      à 12 aya kadar

3- Kanser, verem ve akıl hastası olanlara à 18 aya kadar

 

67- İzin sürelerinin sonunda hastalıkları rapor ile tespit edilenlerin izinleri ne kadar uzatılır?

Rapor ile tespit edilerek 1 kat uzatılabilir.

 

68- Hastalık izinlerinin normal süresi ve uzatılması ile de iyileşmeyenlerin durumu nedir?

Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

 

69- Emeklilik hükümleri uygulanan hasta memurlar nasıl geri memurluğa dönerler?

Gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

 

70- Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlar ile görevleri sırasına görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlara ne kadar izin verilir?

İyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

2-      AYLIKSIZ İZİNLER

 

71-  10 yılını tamamlamış devlet memuruna istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

6 Ay’a kadar

 

72- Yakınlarının hayati öneme haiz durumları için memura kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? (Raporla)

6 Ay’a kadar. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

 

73- Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok kaç aya karda aylıksız izin verilebilir?

12 Ay’a kadar. Not: Bu izin doğum izninin bitiminden sonra verilir.

74- Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında kaç yıldan az olmamak üzere kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?

1 yıldan az olmamak üzere (her defasında)

4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir

 

75- Aylıksız izin süresinin bitiminde önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur ne yapar?

Memur derhal görevine dönmek zorundadır.

 

76- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması  halinde  veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memurun durumu nasıl değerlendirilir?

Memuriyetten çekilmiş sayılır.

 

77- Devlet memurlarının kurumlarınca kayıt edildiği kütüğün adı nedir?

Memur kütüğü

 

78-  Memurun sicil dosyasında hangi belgeler bulunur?

1- Sicil amirlerince düzenlenecek sicil raporları.
13/2/2007 - 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORU CEVAPLARI-2
80- Yetersizliği tespit edilen memura bu (kusur) tespit nasıl bildirilir?

Devlet  Memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksikleri , uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.

 

81- Yetersizliği nedeniyle gizli bir yazı ile uyarılan memurun itiraz süresi ne kadardır?

Tebliğ tarihinden itibaren en fazla “1 ay” içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.

 

82- İtiraz edilen amirler itirazla ilgili kararlarını kaç ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler?

2 ay içinde ilgiliye yazı ile bildirilir.

 

83- Olumsuz ve olumlu sicil aralıkları hangileridir?

0-59  à olumsuz

60-75à orta

76-89à İyi

90-100à Çok iyi

 

 

84-Üst üste iki defa olumsuz  sicil alan memurun durumu nasıl değerlendirilir?

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amiri emrine atanır. Burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilerek emeklilik hükümleri uygulanır.

 

85- Takdirname kime, kimler tarafından verilir?

Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından verilir. Takdirname sicile geçer.

 

86- Emsallerine göre başarılı görev yapan memurlara bir malî yıl içinde kaç aylık tutarında ödül verilir?

1 aylık tutarında.

 

87- Emniyet hizmetleri, maliye ve gümrük bakanlığında gümrük işlerinde görevli memurlara kaç aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir?

İki aylık tutarını aşmamak üzere özere ödül verilebilir.

 

88- Ödül ilgili bakanın teklifi ile başbakanın onayı ile ne kadar artırılabilir?

Bir aylık tutarında daha ilave ödeme yapılabilir.

 

89- Ödüllendirileceklerin sayısı kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun ne kadarından fazla olamaz?

Binde 10 undan fazla olamaz.

 

90- Maliye ve gümrük bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için ne kadar ayrılabilir?

Binde 20 den fazla olamaz.

 

91- Uyarma- kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?

Disiplin amirleri tarafından verilir.

 

92- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kim tarafından verilir?

Memurun bağlı olduğu kurumdaki “ disiplin kurulunun” kararı alındıktan sonra atamaya yetki amirler tarafından. (İl disiplin kurulu kararlarında valiler tarafından) verilir.

 

93- Devlet memurluğundan çıkarma çezası kim tarafından verilir?

Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun “yüksek disiplin kurulu” kararı ile verilir.

 

94- Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ceza yetkilerinin sınırı ne kadardır?

Kurulların ayrı bir ceza verme/ tayin yetkisi yoktur.  Teklif edilen cezayı kabul veya reddederler.

 

95- Cezanın kurullarca reddi halinde atmaya yetkili amirler ne yapar?

Ret halinde atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

 

96- Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemesi nasıl yapılır?

Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

 

97- Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık nasıl değerlendirilir?

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

 

98- Bir göreve açıktan aday veya asil olarak atananlar ne zaman aylık almaya hak kazanırlar.

Göreve başladıkları günden itibaren.Göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonunda ödenir.( Diğer ayın maaşı da peşin olarak birlikte verilir)

 

99- Hesaplarını görevi devir alanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi kaç gündür?

7 gündür.

 

100- Sayman mutemetleri için devir süresi kaç gündür?

2 (iki) gündür.

 

101- Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma uygulaması ve ücreti nasıl karşılanır?

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele her sekiz ( saat fazla çalışma için bir (1) gün hesabı ile izin verilir. Bu iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek “yıl içinde” kullandırılır.

 

102- Sürekli görevle yurt dışına gönderilen memurlar, geçici görevle en çok kaç ay için merkeze çağırılabilir?

En çok 1 (Bir ay) ay geçici görev için. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

 

103- Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra amacı ile silah altına alınan memurların aylıklarını kim öder?

Kendi kurumları. Tam olarak öder.

 

104- Memurlara verilen sosyal haklar ve yardımlar nelerdir?

* Emeklilik hakları

* Hastalık ve analık sigortası

* Yeniden işe alıştırma

* Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma

* memurların sosyal tesis ihtiyaçları

* Devlet memurları için konut kredisi

* Devlet memurları için konut.

* Bazı devlet memurları için konut tahsisi.

* Memuriyet yeri ödeneği.

* Öğrenim bursları ve yurtları.

* Aile yardımı ödeneği.

* Doğum yardımı ödeneği.

* Ölüm yardımı ödeneği.

* Tedavi yardımı.

* Cenaze giderleri.

* Giyecek yardımı.

* Yiyecek yardımı.

* Yakacak yardımı.

 

104- Aile yardımı kimler için verilir?

Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması ile elde edilecek miktar üzerinden verilir.

2005-2006 yeni gösterge rakamları ; Eşà 1.500

İki Çocuğa Kadarà 0-6 yaş  --à 500

6- 18 yaş-à  250

 

105- Kaç çocuğa kadar aile yardımı ödenir?

2 çocuğa kadar. Dul memurun çocukları için de uygulanır.

 

106- Üvey çocukların aile yardımındaki durumu nedir?

Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocuğu/  çocukları (2) için de aile yardımı ödeneği verilir.

 

107- Aile yardımı ne zaman ve kime ödenir?

Her ay aylıkları ile birlikte, karı ve koca memur ise sadece kocaya ödenir.

 

108- Aile yardımlarından kesinti, vergi vb. alınır mı?

İlgili yardımlardan hiçbir şekilde kesinti yapılamaz,borç için haczedilemez.

 

109- Aile yardımı ödeneğine ne zaman hak kazanılır?

Evlendiği veya çocuğunun doğduğu takip eden ay başında.

 

110- Aile yardımı ödeneği hakkı nasıl kaybedilir?

Boşanma, ölüm, evlenen çocuk, 19 yaşını dolduran çocuk,  kendi hesabına gerçek ve tüzel kişiler yanında  çalışan çocuk, Burs alan ve devletçe okutulan çocuk,( takip eden aydan itibaren ödenmez.)

( Evlenmiş ve 19 yaşını bitiren kız çocuğu 25 yaşını dolduruncaya; yükseköğrenim yapan 19 yaşını bitiren erkek çocuğu 25 yaşını geçmemek üzere ve çalışamayacak derecede malul olanlara ödeme devam eder.)

 

111- Çocuğu dünyaya gelen memura kaç gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir?

250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılmasından elde edilen miktar.

 

112- Doğum yardımı ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılabilir mi?

Hiçbir vergi, kesinti; ödeme emri ve haciz edilmeden saymanlarca derhal ödenir.

 

113- Uyarma, kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

30 gün.

 

114- Memurluktan çıkarma cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

6 Ay

 

115- Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

24  Ay

 

 

116- Disiplin amirleri uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır.

15 gün içinde

 

117- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma dosyasını disiplin amirleri , kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi ederler?

15 gün içinde

 

118-  Disiplin kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dosyasını kaç gün  içinde karara bağlar?

Dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

 

119- Yüksek disiplin kurulu Devlet Memurluğundan çıkarma cezası soruşturma dosyasını ne kadar sürede karara bağlar?

Dosyanın yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde.

 

120- Devlet memurlarına kendilerine savunma için kaç gün süre verilir?

7 gün süre verilir.

 

121- Kendilerine aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası  verilenler hangi görevlere atanamazlar?

Vali, büyük elçi , müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı.

 

122- Uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinme zamanı( süresi) nedir?

Cezaların uygulanmasından 5 sene sonra.

 

123-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sicilden kaç yıl sonra silinir?

10 yıl sonra

 

124- Kademe ilerlemesinin durdurulma cezasının sicilden silinmesi kimin mütâlâsı alındıktan sonra uygulanır?

Disiplin kurulunun mütâlâsı alındıktan sonra.

 

 

 

125- Kaç disiplin kurulu vardır?

2 disiplin kurulu vardır. Her ilde ve kurum merkezinde ( bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde) Milli Eğitim  Müdürlüklerinde birer disiplin kurulu.

Kurum merkezinde yüksek disiplin kurulu bulunur.

 

126- Uyarma, kınama cezalarına itirazlar nereye yapılır?

Varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılır.

 

127- Hangi cezalara karşı idari yargıya başvurulabilir?

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma.

 

128-  İtiraz edilen cezalara itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

İtiraz dilekçesiyle karar ve elerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde krar vermek zorundadırlar.

129- Görevden uzaklaştırma nedir?

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında  alınan ihtiyati bir tedbirdir. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir.

 

130- Kimler görevden uzaklaştırabilir?

Atamaya yetkili amirler .

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri.

İlde valiler.

İlçelerde kaymakamlar.(İlçe idare şube başkanları hakkında vali’nin muvaffakatı şarttır.)

 

131- Görevinden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır?

Görevden uzaklaştırılmayı  izleyen 10 işgünü içinde.

 

132- Görevden uzaklaştırılan memura aylıklarının kaçta kaçı verilir?

3/2 (üçte ikisi) Sosyal hak ve yardımlardan faydalanma devam eder.

 

133- Görevden uzaklaştırılma cezası kaldırılan memurun durumu nedir?

Kesilen 1/3 aylık geri ödenir. Kademe ve dereceleri değerlendirilir/ iade edilir.

 

134- Görevden uzaklaştırma  bir “disiplin”  kovuşturması icabında olduğu takdirde  en fazla kaç gündür?

3 ay. ( Bu süre sonunda hakkında bir karar verilemeyen memur görevine başlatılır.)

 

135- Bir  “cezaî  kovuşturma” icabında görevden uzaklaştırılan  memur için izlenecek süreç nasıl işler?

       Görevden uzaklaştırmaya yetkili amir , ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmeyeceği hakkında karar verir. Bu kararlar ilgiliye yazıyla tebliğ edilir.

 

136- Mem. Zamları nelerdir? Adlarını yazınız.

        1- İş güçlüğü zammı.

        2-İş riski zammı.

        3- Mali sorumluluk zammı.

        4-Temininde(eleman) güçlük zammı.

 

137- Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedar ve diğer görevlilere hangi zam ödenir?

        Mali Sorumluluk Zammı ödenir.

 

138- Görevde tutulmasında , temininde ve belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için hangi zam ödenir?

         Temininde Güçlük Zammı ödenir.

 

139-  Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

          İş Riski zammı

 

140- Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

         İş Güçlüğü Zammı       
                  
-          1- 1702 sayılı kanuna göre rapor alan öğretmenler mazeretlerini kaç gün içinde belgelendirmek zorundadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D)7

2- 1702 sayılı kanuna göre amirine karşı hakarette bulunan öğretmene aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) ders ücretlerinin kesilmesi B) Maaş kesilmesi
C) Kıdem İndirmek D) derece indirilmesi

3- 1702 sayılı kanuna göre aşağıdaki fiillerden hangisini işleyen öğretmen maaş kesimi cezası verilir?

A) Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek
B) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek
C) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak
D) Sarhoş olarak mektebe gelmek
-          Amirine karşı hakarette bulunmak

II- Sarhoş olarak mektebe gelmek

III- İmtihanlarda not takdirine bitaraflıktan ayrılmak

IV- Mektebin binasının ve eşyanınmuhafazasına ihtimam etmemek

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre yukarıda verilen suçlardan hangilerinin cezası kıdem indirilmesini gerektirir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV
 
 
 
1-     1702 sayılı kanuna göre rapor alan öğretmenler mazeretlerini kaç gün içinde belgelendirmek zorundadır?

A) 1 B) 2 C) 3
D)7

2- 1702 sayılı kanuna göre amirine karşı hakarette bulunan öğretmene aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) ders ücretlerinin kesilmesi B) Maaş kesilmesi
C) Kıdem İndirmek D) derece indirilmesi

3- 1702 sayılı kanuna göre aşağıdaki fiillerden hangisini işleyen öğretmen maaş kesimi cezası verilir?

A) Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek
B) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek
C) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak
D) Sarhoş olarak mektebe gelmek
 
MAAŞ KESİLMESİ CEZASI KAÇ GÜNLÜKTEN KAÇ GÜNLÜĞE UYGULANIR?
A- 3-5
B-1-15
C- 2-7
D- 10-30

CEV:B
 
1702 GÖRE MESLEKTE KIDEM NE İLE BAŞLAR?

A- STAJYERLİĞİN KALKMASIYLA
B- MUALLİM UNVANI ALINMASIYLA
C- GÖREVE BAŞLANMASIYLA
D- TEMEL EĞİTİM ALINMASIYLA
 
1702 GÖRE SARHOŞ OLARAK MEKTEBE GELENE NE CEZASI VERİLİR?

A-İLKİNDE İHTAR , İKİNCİSİNDE TEVBİH
B-DERECE İNDİRİLMESİ
C-İSTİFA ETMİŞ SAYILMAK
D-MESLEKTEN ÇIKARILMA
 
ALİ BEY 1 AY İÇİNDE 2 DEFADAN FAZLA DERSE GEÇ GELMİŞTİR. BUNA GÖRE ALİ BEYE; 1702 GÖRE NE UYGULANIR?

A-DERS ÜCRETİ KESİLİR.
B-MAAŞ KESİMİ YAPILIR.
C-İHTAR VERİLİR
D-TEVBİH CEZASI ALIR.
 
1702 GÖRE TALEBEYİ DÖVEN BİR ÖĞRETMENE NE İŞLEM YAPILIR?

A-İSTİFA ETMİŞ SAYILIR.
B-MAAŞ KESİMİ CEZASI ALIR.
C-DERS ÜCRETLERİ KESİLİR.
D-TEVBİH CEZASI ALIR
 
1702 GÖRE BİR SENE İÇERSİNDE 4 DEFA DERS ÜCRET KESİMİ CEZASI ALAN FATMA HANIM' A NE İŞLEM UYGULANIR?

A- KIDEM İNDİRİLME CEZASI ALIR.
B- DERECE İNDİRİLME CZASI ALIR.
C- İSTİFA ETMİŞ SAYILIR.
D- MESLEKTEN ÇIKARILIR
 
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre “yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının yurdadönüşlerinde Türk Eğitim sistemine uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden

hangisine aittir?

A) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

B) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

C) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

D) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 
 
 
MEB şurasının sekreterlik görevini kim yapar?
a- talim terbiye kurulu bask
b-personel gen müd. başk
c-hukuk müşavirliği
d-teftiş kurulu başk
 
meb Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek kimin görevidir?

a-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
b-İşletmeler Dairesi Başkanlığı
c-Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
d-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 
Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek kimin görevidir?

a- talim terbiye kurulu bask
b-Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
c-hukuk müşavirliği
d-personel gen müd. Başk
 
 
Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
a- 7
b-10
c-25
d-30
1739 sayılı Millî Eğitim temel Kanunu’na göre genel, meslekî ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır.
 
CEVAP: Millî Eğitim Bakanlığı
 
I-                   Geçici ve sürekli olarak görevlendirilebilirler
II- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilebilirler
III-Hizmet içi yetiştirmede görev alabilirler

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Usta öğretici görevlendirmesi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B)I ve II C)I-II-III D)I ve III
V – Uzman ve usta öğreticiler:
Madde 47 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/14 md.) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmetiçi yetiştirme kurs, seminer ve konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici veya sürekli olarak görevlendirilebilir.
 
Devlet memurlarına uygulanacak maaş katsayılarını kim saptar?

a)bakanlar kurulu b)başbakan

c)maliye bakanı d)cumhurbaşkanı

cevap a
 
DİSİPLİN AMİRLERİ
İlçeye bağlı bir ilköğretim okulunda çalışan bir öğretmenin üçüncü sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul Müdürü B) İlköğretim Müfettişi

C) İlçe Milli Eğitim Müdürü D) Kaymakam
 
MEB merkez teşkilatında çalışan hukuk müşavirinin 2.sicil amiri kimdir

a-1.hukuk müşaviri
b-müsteşar yard
c-müsteşar
d-bakan
 
İstanbul milli Eğitim Müdürünün 2.sicil amiri kimdir
a-İstanbul valisi
b-Müsteşar yard
c-Müsteşar
d-Personel Genel Müdürü
 
Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürünün 3.sicil amiri kimdir
a-Sincan Kaymakamı
b-Ankara M E Müdür yard
c-Ankara ME Müdürü
d-Ankara Valisi
 
 
 
meb sicil amirleri yönetmeliğine göre talim ve terbiye kurulu üyesinin ikinci sicil amiri kimdir?

a) bakan b) müsteşar c) müşavir d) tal. terb. kur. bşk.
 
 
Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=