YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  DENEME TESTİ-1
 
KARMA DENEME TESTİ -1
l-Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarının özelliklerinden değildir?
A)Kamu görevlilerine uygulanır
B)Kişiseldir                                                       
C)Savunma hakkı tanınmadan verilmez
D)Yargı karan beklenir.
 
2-Lisede görevli matematik öğretmeninin işlemiş olduğu fiilden dolayı hangi Kanuna göre disiplin cezası alır?
A)4357                         B)5442                          C)1702                         D)657
 
3-İlçe Milli Eğitim Müdürü işlemiş olduğu bir fiilden dolayı hangi Kanuna göre disiplin cezası alır?
A)1702                         B)657                           C)1402                          D)4357
 
4-4357 sayılı kanuna göre aşağıdaki cezalardan hangisi verilemez?
A)Uyarma                      B)Kusurlu sayılmak       C)Ücret ve Maaş Kesimi D)Kıdem İndirme
 
5-Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir değildir?
A)Okul Müdürü              B)Müdür yardımcısı         C)Milli Eğitim Müdürü   D)Kaymakam
6-Okul müdürü aşağıdaki cezalardan hangisini veremez?
 
A)Uyarma             B)Kınama          C)Aylıktan Kesme            D)Kademe İlerlemesinin Durdurulması
 
7-Aşağıdakilerden hangisi İl Disiplin kurulunda bulunmaz?
A)Hukuk İşleri Müdürü         B)Defterdar           C)İlçe Milli Eğitim Müdürü     D)İ1 Sağlık Müdürü
 
8-Aşağıdakilerden hangisi İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda görevli değildir?
A)İlköğretim Müfettişleri kurulu başkanı
B)İ1 Milli Eğitim Müdürü
C)Valinin görevlendireceği İlköğretim okullarından bir müdür
D)İ1 Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
 
9-Aşağıdaki cezalardan hangisine yargı yolu açık değildir?
A)Uyarma         B)Devlet Memurluğundan Çıkarma        C)Kıdem İndirme         D)Aylıktan Kesme
 
10-Kendisine disiplin cezası tebliğ edilen bir memur kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
A)30 gün                       B)20 gün                       C)40 gün                       D)60 gün
 
11-Devlet memurluğundan çıkarma cezalarını gerektiren fiillerin haricindeki cezalan gerektiren fiillerde kovuşturmada zaman aşımı kaç gündür?
A)6 Ay                         B) l Ay                          C)3 Ay                          D)2 Ay
 
12-Disiplin   cezalarında   savunma   hakkı   kararın   tebliğinden   itibaren   kaç   gün   içinde kullanılmalıdır?
A)10 gün                       B)15 gün                       C)7 gün                         D)20 gün
 
13-Görevden uzaklaştırılan bir memur hakkında kaç gün içinde soruşturma başlatılmalıdır?
A) 15 gün                       B)5 gün                         C)10 gün                       D)20 gün
 
 
14-Bir memur soruşturma sırasında ne kadar sürekle görevden uzaklaştırılabilir?
A) l Ay                          B)3 Ay                          C)6 Ay                          D)12 Ay
 
15- Aşağıdakilerden hangisi soruşturma emri veremez?
A)Okul müdürü                   B)Bakanlıkta bakan
C)İllerde Vali                      D)İlçelerde Kaymakam
 
16-Aşağıdakilerden hangisi kamu davasını ortadan kaldıran sebeplerden değildir?
A)Ölüm                         B)Genel ve özel af          C)Zamanaşımı               D)Emeklilik
 
 
Karma Deneme Testi-1 Cevap Anahtarı:
1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C, 8-D. 9-A, 10-D, 11-B, 12-C, 13-C 14-B, 15-A, 16-D
 
 
 
KARMA DENEME TESTİ -2
 
l-Devlet memurlarının yargılanabilmeleri için hangi Kanuna göre amirinden izni alınır?
A)657 Sayılı Kanun'a göre                       B)1702 Sayılı Kanun'a göre
C)4483 Sayılı Kanun'a göre                     D)625 Sayılı Kanun'a göre
 
2-İlçede görevli bir memurun yargılanıp yargılanmaması konusunda ön inceleme emrini hangi
makam verir?
A)İlçe İdare Şube Başkanı                        B)Kaymakam
C)Birinci Sicil Amiri                                D)İkinci sicil Amiri
 
3-Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde yargılama izni hangi merciden alınır?
A)Ast Memurun bir üstünden                    B)Üst Memurun bağlı olduğu merciden
C)Ast memurun bağlı olduğu merciden     D)Her ikisinin ayrı ayrı üstlerinden
 
4-T.B.M.M.de görevli memurların yargılanması için hangi merci tarafından izin verilir?
A)Meclis Başkanı           B)Cumhurbaşkanı           C)Başbakan               D)T.B.M.M. Genel sekreteri
 
5-İlköğretim Müfettişleri Başkanının yargılanması için izni hangi merci verir?
A)Vali                            B)Kaymakam                 C)Milli Eğitim Müdürü   D)Milli Eğitim Bakanı
 
6-İzin   vermeye yetkili   merci, memurun adli yönden yargılanmasını gerektiren bir suçu öğrendiği tarihten itibaren kaç gün içinde izin verilmelidir?
A)15gün                        B)30gün                        C)20 gün                        D)45 gün
 
7-İzin vermeye yetkili merciin izin verme süreci ne zaman başlar?
A)Şikayetçinin dilekçe tarihi
B)İnceleme emrinin muhakkike verildiği tarih
C)Şikayet dilekçesinin evrak kaydına girdiği tarih
D)Muhakkikin incelemeye başladığı tarih
 
8-Adli soruşturma izni için görevlendirilen muhakkiklerin makama yazdıkları rapora ne ad verilir?
A)Fezleke                      B)Soruşturma Raporu      C)İnceleme Raporu         D)Ön inceleme Raporu
 
9-Yetkili merci, hakkında yargılanması için izin vermesi halinde bir memur kaç gün içinde itirazda bulunabilir?
A)7 gün                          B)10 gün                        C)5 gün                          D)15 gün
 
10-Memurun yargılanması ile ilgili görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bölge idare mahkemesi                               B)İlk derece mahkemeleri
C)Memurun bulunduğu yerdeki mahkeme      D)Danıştay
 
11-Aşağıdaki suçlardan hangisi 4483 sayılı kanun kapsamına girer?
A)Rüşvet                                                      B)Devlet alım satımlarında menfaat sağlama
C)Memurun ticaretle uğraşması                   D)Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak
 
12-Aşağıdakilerden hangisi kamu davasını ortadan kaldırmaz?
A)Ölüm                          B)Genel ve Özel Af        C)Zaman aşımı               D)İstifa etmek
 
13-Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununa göre istihdam şekillerinden değildir?
A)Memur                       B)Gündelikçi                  C)Sözleşmeli personel    D)Geçici personel
 
14-Bölge müdürlüklerinde bulunan memurlar için sicil amiri hangi mercidir?
A)Vali            B)Kaymakam             C)Genel Müdür           D)Bakanlar kurulunun belirlediği amir
 
15-Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı DMK'na göre verilen ceza değildir?
A)İhtar                 B)Kınama Cezası              C)Uyarma                        D)Aylıktan Kesme Cezası
 
Karma Deneme Testi- 2 Cevap Anahtarı:
1-C, 2-B, 3-B, 4-D, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D. 9-B, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-D, 15-A
 
 
 
KARMA DENEME TESTİ -3
 
l-Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek hangi cezayı gerektirir?
A)Kınama cezası             B)Aylıktan kesme Cezası        C)Tevbih                D)Kınama Cezası
 
2-Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?
A)Devlet Memurluğundan Çıkarma
B)Aylıktan kesme                                                  
C)Kademe İlerlemesinin durdurulması
D)Derece indirilmesi
 
3-Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak hangi cezayı gerektirir?
A)Kademe İlerlemesinin durdurulması
B)Maaş kesimi
C)Vekalet Emrine Alınmak
D)Devlet Memurluğundan Çıkarma
 
4-Aşağıdaki cezalardan hangisini okul müdürü re’sen verebilir?
A)Aylıktan kesme                         B)Kıdem İndirilmesi
C)Derece İndirilmesi                     D)Kademe İlerlemesinin İndirilmesi
 
 
 
5-Devlet memurluğundan çıkarma cezası aşağıdaki hangi kurul tarafından verilir?
A)İ1 Disiplin Kurulu                      B)Yüksek Disiplin Kurulu
C)Milli eğitim disiplin kurulu         D)İ1 İdare kurulu
 
6-Disiplin cezası vermede zaman aşımı süresi ne kadardır?
A)6Ay                           B) l Ay                           C)24 Ay                         D) 12 Ay
 
7-Disiplin cezası ne zaman uygulanır?
A)Suçun öğrenildiği tarihten itibaren uygulanır.
B)Cezanın verildiği tarihten itibaren uygulanır.
C)Disiplin kuruluna ulaştığı tarihten itibaren uygulanır.
D)Amirin uygulamak istediği tarihten itibaren uygulanır.
 
8-Kınama cezasına itiraz hangi makama yapılır?
A)İ1 disiplin kuruluna                           B)İlçe İdare kuruluna
C)Cezayı verenin bir üst amirine           D)Bölge idare mahkemesine
 
9-Görevden uzaklaştırılan memura uzaklaştırma süresi içerisinde ne kadar maaş ödenir?
A)Maaşının üçte biri                             B)Maaşının tamamı
C)Hiç maaş ödenmez                            D)Maaşının üçte ikisi ödenir
 
10-Görevden uzaklaştırılan bir memur hangi hallerde görevine iade edilmez?
A)Yargılamanın menine veya beraatine karar verilmesi,
B)Hükümden önce kovuşturmanın gen af ile kaldırılmasında
C)Memurluktan çıkarma cezasının haricinde disiplin cezası verilmesinde
D)Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar
 
11-Aşağıdaki cezalardan hangisi 1702 sayılı kanuna göre verilir?
A)Maaş Kesilmesi           B)Aylıktan Kesme          C)Meslekten Çıkarma     D)Kınama Cezası
 
12-Kıdem İndirme cezası hangi hallerde verilir?
A)Sarhoş olarak okula gelmek
B)İmtihanlarda not takdirinde tarafsız davranmamak
C)Öğretmenler toplantısına mazeretsiz olarak katılmamak
D)Amirine karşı saygısız tavır göstermek
 
13-İ1 İdaresinin başı ve mercii kimdir?
A)Kaymakam           B)Garnizon Komutanı          C)Vali           D)İl İdaresi Kurulu
 
14-Aşağıdaki valinin görevlerinden hangisi yanlıştır?
A)İ1 sınırları içinde tüm kolluk kuvvetlerinin amiridir.
B)Suç işlenmesini önlemek, düzen ve güveni sağlamak için tedbir alır.
C)İI bölge muhakemat müdürlerinin birinci derecede sicil amiridir.
D)İldeki mahkemeleri denetler
 
15-Aşağıdakilerden hangisi Kaymakamın görevlerinden değildir?
A)Hükümetin kararlarının neşir ve ilanının uygular
B)Valinin talimat ve emirlerini yürütür.
C)İlçe İdare Şube başkanlarının birinci derecede sicil amiridir.
D)İlçe şube başkanlarının atamasını yapar
 
 
Karma Deneme Testi-3 Cevap Anahtarı:
l-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-D
 
KARMA DENEME TESTİ -4
 
l-Aşağıdaki hangi Kanuna göre mal beyanında bulunulması zorunludur?
A)3628 Sayılı Kanun      B)657 Sayılı Kanun        C)4603 Sayılı Kanun       D)5816 Sayılı Kanun
 
2-Aşağıdakilerden hangisi mal beyanında bulunma zamanlarından değildir?
A)Kanuna göre sonu (0) ve sonu (5) ile biten yılların şubat ayına kadar.
B)Seçimle gelinen görevlerde, seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde
C)Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini müteakip l ay içinde
D)Her yıl mali yıl başında,
 
3-Vatandaşların ilgili makama verdikleri dilekçeye ne kadar sürede cevap verilmesi gerekir.
A)l ay                            B)2 ay                            C)3 ay                            D)4 ay
 
4-İlköğretim, aşağıdaki hangi yasa ile düzenlenmiştir?
A)1739 Sayılı Kanun    B)3797 Sayılı Kanun C)222 Sayılı Kanun      D)2916 Sayılı Kanun
 
5-İlköğretim Okullarını zorunlu ve kesintisiz 8 yıllık olarak düzenleyen Kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)222 Sayılı Kanun      B)4306 Sayılı kanun C)3628 Sayılı kanun     D)3797 Sayılı kanun
 
6-Dernekler Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi üye olamaz?
A)Köy muhtarı                B)Üniversite öğrencileri        C)Öğretmenler          D)Belediye Başkanları
 
7-Türk Bayrağı aşağıdakilerden hangisine örtülmez?
A)Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin tabutuna
B)Şehitlerin tabutuna
C)Atatürk heykellerine
D)Çalışma masalarına
 
8-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Türk Bayrağı, yırtık, soluk, delik, kirli buruşuk kullanılmaz
B)Türk Bayrağı kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli olarak çekili kalır.
C)Türk Bayrağı yakılmaz, yırtılmaz, yere atılmaz
D)Türk Bayrağı tatil başlangıcında çekilir, tatilin bittiği gün indirilir.
 
9-4455 Sayılı af kanuna göre hangi tarihten önceki işlenmiş olan suçlar ve cezalan affedilmiştir?
A)21 Mayıs 1999            B)22 Nisan 1999             C)23 Nisan 1999             D)23 Mart 1999
 
10-Aşağıdaki hangi disiplin cezası 4455 sayılı af kanununa göre affedilmemektedir?
A)Maaş kesilmesi Cezası                                      B)Kıdem İndirme Cezası
C)Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası         D)Meslekten çıkarma Cezası
 
11-Aday memurlara en fazla kaç gün eğitim verilebilir?
A)20gün                      B)30gün                      C)40gün                      D)60gün
 
12-Gizli sicil raporlan en son ne zaman verilir?
A)31 Aralık günü           B) 15 Mart Günü            C) l Ocak Günü             D) l Şubat günü
13-Milli   Eğitim    Bakanlığı   Okul-Aile   Birliği   yönetmeliği   hangi   kanuna   dayanılarak hazırlanmıştır?
A)222 Sayılı Kanun         B)3797 Sayılı Kanun       C) 1739 Sayılı Kanun       D)625 Sayılı Kanun
 
14-Okul müdürlüğündeki mühür kaybedilince aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Her hangi bir matbaada bastırılarak yerine konulur
B)Bakanlığa bildirilir ve soruşturma açılır, soruşturmanın sonucu beklenir.
C)Amire bildirilir ve yenisi istenir
D)Hiçbir şey yapılmaz
 
15-Okul müdür başyardımcıları haftada kaç saate kadar derse girerler?
A)4 saate kadar              B)2 saate kadar              C)6 saate kadar              D)8 saate kadar
 
Karma Deneme Testi -4 Cevap Anahtarı:
1-A, 2-D, 3-B, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-B, 15-C
 
KARMA DENEME TESTİ -5
 
1-Türk Eğitim Sistemi nasıl bir sistemdir?
A)Merkezcil Eğitim Sistemi                       B)Yerelcil Eğitim Sistemi
C)Dengeli Eğitim Sistemi                          D)özel Eğitim sistemi
 
 
2- Milli Eğitim Bakanlığının yapısı hangi kanunla belirlenmiştir?                                      
A)657 Sayılı Kanun        B)3739 Sayılı kanun       C)1702 Sayılı kanun       D)1739 Sayılı Kanun?
 
3-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Örgütünün Alt sistemlerinden değildir?
A)Bakanlık Makamı                                  B)Ana hizmet Birimleri
D)Yardımcı Hizmet Birimleri                     D)İ1 Milli Eğitim Müdürlüğü
 
4-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Örgütünün Yönetim alt sistemidir?
A)Danışma ve Denetim birimleri                 B)Bakanlık Makamı                                                 
C)Ana Hizmet Birimleri                               D)Talim ve Terbiye Kurulu           
                           
5-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Örgütünün üretim alt sistemidir?                    
A)Personel Genel Müdürlüğü                     B)İlköğretim Genel Müdürlüğü
C)Teftiş kurulu Başkanlığı                          D)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
6-Aşağıdakilerden hangisi bakanlık makamını oluşturan birimlerden değildir?                   
A)Müdürler Kurulu                                   B)Bakan
C)Müsteşar                                                D)Müsteşar Yardımcıları
 
7- "Bakanlık hizmetlerinin Anayasaya ve yasalara, hükümetin genel siyaseti ile milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek ve bakanlığın, faaliyet alanına göre konularda öteki bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve eşgüdümü sağlamakla görevli" aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müsteşar                                                 B)Bakan
C)Müsteşar Yardımcısı                              D)Genel Müdür
 
8-Aşağıdakilerden hangisi bakanlığın sürekli kurullarından değildir?
A)Müdürler kurulu                                    B)Talim ve Terbiye Kurulu
C)Milli Eğitim Şurası                                D)İ1 İdaresi Kurulu
 
9-Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının Ana hizmet birimlerinden değildir?
A)Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü
B)Okul İçi Beden Eğitim, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
C)Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
D)Bakanlık Müşavirliği
 
10-Aşağıdakilerden hangisi bakanlığın danışma ve denetim birimlerindendir?
A)Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
B)Savunma Sekreterliği
C)Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
D)Personel Genel Müdürlüğü
 
11-Aşağıdakilerden hangisi Yardımcı Hizmet Birimlerinden değildir?
A) Özel Kalem Müdürlüğü,                            B)İşletmeler Dairesi Başkanlığı
C) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi    D)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 
12-Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ilkelerinden değildir?
A)Genellik ve eşitlik                                   B)Eğitim Hakkı
C)Bireysel Farklılıklar                                D)Demokrasi Eğitimi
 
 
13-Aşağıdakilerden hangisi, "toplumun değişen eğitim ihtiyacını karşılamak için okulun yeniden örgütlenmesini" ifade eder?
A)Yenileşme                  B)Gelişme                      C)İyileşme                      D)Değişme
 
14-Aşağıdakilerden hangisi etkili okulların özelliklerinden değildir?
A)Uygun okul iklimine sahiptir                   B)Güçlü yönetimsel liderlik stilini benimserler
C)Etkin bir yöneltme sistemi vardır            D)Kararlar tek kişiden çıkar
 
15-İnsan kaynakları yönetiminin öncelikli amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisine yöneliktir?
A)Örgütün yapı boyutuna                            B)Örgütün amaç boyutuna
C)Örgütün insan boyutuna                           D)Örgütün süreç boyutuna
 
Karma Deneme Testi -5 Cevap Anahtarı
1-C, 2-B, 3-D, 4-B, 5-B. 6-A. 7-B, 8-D, 9-D. 10-A. 11-C. 12-C, 13-A. 14D, 15-C
 
KARMA DENEME TESTİ -6
 
l-Bir örgütün etkililiği neye bağlıdır?
A)Amacını gerçekleştirmesine                        B)Üyelerinin sayısına
C)Örgütün büyüklüğüne                                 D)Örgütün yöneticisine
2-Aşağıdakilerden hangisi örgütün özelliklerinden değildir?
A)Örgütler toplumsal bir varlıklardır.               B)İnsanların yer aldığı varlıklardır.
C)Amaç yönelimlidirler.                                   D)Örgütler rasgele girişimlerdir.
3-Doğal örgütler hangi gereksinmeleri karşılar?
A)Toplumsal gereksinmeler                               B)Ait olma ve özdeşleşme duygusu
C)Onaylanmış davranışlarla ilgili bilgi sağlar.   D)Hepsi
4-Örgüt yapısını ön plana çıkarıp, insan unsurunu ikinci plana bırakan örgüt anlayışı aşağıdakilerden hangi kurama aittir?
A)Modern Kuram                                         B)Klasik Kuram
C)Neo Klasik Kuram                                   D) X Kuramı
5-Aşağıdakilerden hangisi okulun örgüt özelliklerinden değildir?
A)Okulun hammaddesi toplumdan gelen ve topluma giden insandır.
B)Okulun içinde çeşitli değerler barınır.
C)Okul örgütünde önemli olan yapıdır.
D)Okul denilen örgütün ürününü değerlendirme güçlüğü vardır.
6-Aşağıdakilerden hangisi okulun yönetiminde rol oynayan iç öğelerden değildir. ?
A)Anne-Baba                                               B)Okul Müdürü
C)Öğrenci                                                     D)Öğretmenler
7-Personelin davranışına ağırlık veren yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yönetsel Kuram                                        B)Davranışsal Kuram
C)Güdüleme Kuramı                                     D)Sistem kuramları
8-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sisteme örnektir?
A)Güneş sistemi                                            B)Eğitim Sistemi
C)Sindirim Sistemi                                        D)Mobil sistemi
9-Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreçlerinden değildir?
A)Örgütleme                  B)Planlama                    C)İletişim                      D)İşe alma
10-AşağıdakiIerden hangisi eğitim örgütünde karar sürecine katılmanın faydalarından dır?
A)Sağlıklı karar alınır.                                   B)Karar vermede sorumluluk paylaşılır
C)Karara katılanlar etkin olmak ister.           D)Hepsi
11-"Etkili kıt kaynaklann akılcı bir biçimde kullanılması amacı ile geleceğe yönelik yönetici tarafından alınmış kararlardır" ifadesi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
A)Örgütleme                                                  B)Planlama
C)Koordinasyon                                             D)Yönlendirme
12-"Yönetme yetkisi, örgütün tepesinde toplanır ve tepeden aşağıya doğru aktarılır" ifadesi
aşağıdaki hangi örgütlenmeyi açıklamaktadır?
A)Komite Tipi Örgütlenme                              B)Yatay Örgütlenme
C)Dikey Örgütlenme                                        D)Kurmay Örgütlenme
13-İletişimin sağlıklı olabilmesi için aşağıdaki iletişim öğeleri sıralamasının hangisi doğrudur?
A)Kanal- Mesaj-Kaynak-Alıcı                          B)Alıcı-kaynak-mesaj-kanal
C)Geri bildirim-Alıcı-Kaynak-Mesaj-kanal     D)Kaynak-Kanal-Mesaj-Alıcı-Geri Bildirim
14-Alman kararın, yapılan planlama, örgütlemenin, iletişim ve eşgüdümü ne denli yara sağladığını ortaya çıkarma sürecine ne ad verilir?
A)Koordinasyon                                              B)Değerlendirme
C)Mesaj verme                                                D)Durum saptama
15-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin niteliklerindendir?
A)İletişim bir algılama olayıdır                         B)İletişim etkilemedir.
C)İletişime başlamak gerekir                             D)Hepsi
 
Karma Deneme Testi -6 Cevap Anahtarı -6:
l-A. 2-D,3-D, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 11-B, 12-C, 13-D, 14-B, 15-D
 
Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=