YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  GENEL KÜLTÜR SORULARI(kısa)

25 iç anadoluda yaz kuraklığı sebebiyle tahıl tarımı yaygındır,nadasa ayrılan toprakların geniş yer tutması,bozkırlar geniş yer kaplar
26 iç ve güneydoğu daha çok yağışın yetersiz oluşu nedeniyle az nüfuslanmıştır
27 çok yağış alan yerler genelde sık nüfuslanmıştır,buna karşılık egenin menteşe yöresi seyrektir çünkü dağlıktır
28 mısır en çok karadenizde,sonra marmarada yetişir

29 Uludağ>volfram Bilecik>mermer susurluk>bor linyit>biga,çan

30 Sümerler yazıyı buldu,ilk hukuk devleti,ilk şehir devletidir

31 Mete han devri,ilk türk devlet teşkilatlanması ve askeri teşkilatlanma,ve bir bayrak altında ilk defa toplanıldı

32 İlk türk devlet hun,Avrupa da kurulan ilk türk devlet batı hun

33 Çin icatları:kağıt,pusula,barut,matbaa

34 Göktürler,ilk defa türk adını kullanan devlet ve türkün ilk bağımsızlık(savaşı)ilk türk alfabesi

35 İlk türk yazılı metinler Orhun abideleri

36 ilk kütüphane Asurlular,ilk resim yazısı mısır

37 İlk anayasa babil kralı,hammurabi

38 Din değiştiren ilk türk Uygurlar ..İlk yerleşik hayat Uygurlar.. İlk büyük bozgun inebahtı

39 İlk türk-Müslüman savaşı hazarlar..İlk atlı göçebe topluluk İskitler..İlk türk kadın hükümdar tomris

40 Hristiyanlığı ilk defa resmi din olarak kabul eden roma

41 İlk para Lidyalıklar,ilk takvim mısırlılar..İlk meydan savaşı ve yazılı anlaşmayı mısır,Hititlilerle yaptı

42 Anadoluda kurulan ilk devlet Hititler.. En uzun türk destanı manas

43 İlk meclis Hititlerde>pankus…İlk tarih yazıcılığını Hititler>anal

44 Denizcilikle uğraşan ilk devlet Fenikeliler…Sultan ünvanını gazneliler kullandı

45 İlk defa tek tanrılı din inancı İbraniler..düzenli ordunun ilk başarısı 1.inönü savaşı

46 İslamı kabul eden ilk türk boyu karluklar,orta asyadaki karahanlılar(ilk kervansaray)

47 Orhan bey,ilk donanım,ilk medrese,ilk divan

48 İlk para Osman bey,ilk top kosovada kullanıldı

49 Osmanlının aldığı ilk beylik karesi

50 Tarihte bilinen büyük türk devletleri oğuzlar tarfından kuruldu

51 Kurtuluş savaşında düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenilgi Eskişehir-kütahya

52 TBMMyi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa,ilk Müslüman Afganistan,ilk büyük devlet Sovyet
31 TC anayasası sert bir anayasadır,değiştirilmesi zordur.
32 Tüzük:kanunlara açıklık getirmek amacıyla düzenlenen ve bakanlar kurulu tarafından yayınlanan hükümler
33 Sakarya kazanıldıktan sonra 1yıl boyunca büyük taarruza hazırlanıldı
34 Tekalifi milliye emirlerinin uygulanma sorunu sebebiyle istiklal mahkemeleri kuruldu
35 Mudanya ateşkes antlaşmasında ‘İstanbul ve boğazlar TBMM hükümetine bırakılacaktır’ maddesi Osmanlı hükümetinin hukuken sona erdiğinin göstergesidir
36 Hıyaneti vataniye kanunu,Anadolu da çıkan ayaklanmaları bastırmak için
37 Almanyanın hedefi ,dünya pazarları ele geçirmek

38 Osmanlıyı paylaşma tasarılarında İtalya verilen İzmirin daha sonra Yunanistana verilmesinin nedeni italyanın akdenizde güç olmasına engel olmak

39 Almanyanın başarısız olmasının nedenleri:kara devleti olması ve deniz gücünün yeterli olmaması,ham madde ve insan kaynağının yeterli olmaması,italyanın taraf değiştirmesi,ABD nin savaşa katılması

40 Osmanlı yönetiminin alman sempatizanı olması sebebiyle almanyanın yanında savaştı

41 Devletlerin bloklaşmasında ve savaşların çıkmasında etkili olan temel neden büyük devletler arasında pazar rekabetidir

42 İzmirin yunanlılarca işgali sonucu ulusal bilinç yaşandı

43 Lozanda ulusal egemenliğimizi sınırlayıcı hüküm>boğazlar komisyon

44 Şeyh sait ayaklanması sonucu terakkiperver cumhuriyet fırkası kapatıldı

45 Laikleşme aşamaları:tevhid-i tedrisat kanunu, Saltanat -hilafetin kaldırılması, Şeriye ve evlat vekaletinin kaldırılması, Medeni kanun(hukuk alanında laikleşme)

46 Şeker pancarı en çok iç Anadolu da yetişir

47 Doğu Karadeniz de çay>fındık

48 Ulusal devlet olma(kimliğimizi koruma)aşamaları:türk dil kurumunun kurulması, yabancı okulların MEBe bağlanması,halk evlerinin açılması,şeriye mahkemelerinin kapatılması,tevhid-i tedrisat

49 Milletler cemiyeti 32 de kuruldu,devletlerin eşitliği ilkesi aykırı olay> bazı devletlere daimi delegelik ve reto hakkının verilmesi

50 Çağdaşlaşma>yeni ölçü birimlerinin kabulü,Kılık–kıyafette değişiklik, Medeni kanunun kabul edilmesi, Öğretimin birleştirilmesi, Batılı tarzda eğitim veren okulların açılması

51 21 anayasası ile cumhuriyetin ilan edilmemesinin sebebi kamuoyunun hazır olmaması

52 cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşme için gerekli sermaye için kooperatifçilik yaygınlaştırıldı

53 itilaf devletleri Lozana İstanbul hükümetini çağırınca Ankara hükümeti saltanatı kaldırdı

54 medreselerin kapatılmasıyla türk toplumundaki kültür ikiliği yok edildi

55 İzmir iktisat kongresinin toplanması(devletçilik ön plana çıktı)kapitülasyonların kaldırılmasında etkilidir

56 Atatürk bizzat türk harflerinin benimsenmesinde çaba harcamıştır

57 Yabancı okullar konusunda Fransa ile sorun çıktı

58 Montrö ile savaş gemilerinin geçişine sınırlama getirildi,boğazlarda egemenliğimiz sağlandı,boğazlar komisyonu kaldırıldı,boğazlarda asker bulunduruldu,doğu Akdeniz güvende

59 2.dünya savaşına karşı güvenliği sağlamak için balkan antantı,Montrö,sadabat paktı

60 yabancı okullar konusunda kesin tavır koyarak siyasi anlamda bağımsız olduğunu ve içişleri müdaheleyi kabul etmeyeceğini göstermiştir

61 lozandan sonraki sorunlar:Musul,Suriye sınırı,azınlıklar,yabancı okullar,yunan adaları

62 Türkiye Yunanistan antlaşmazlıkları:nüfus mübadelesi,ege adalarını silahsızlandırılması,Kıbrıs,batı Trakyadaki Türklerin durumu

63 Türkiyenin musulü almaya çalışmasıyla İngiltere şeyh sait isyanı çıkarıldı

64 29 dünya ekonomik bunalımından Türkiye tarım ülkesi olmasından dolayı pek etkilenmedi

65 halkçılık,halk egemenliği prensibi ile çalışır,sınıf ve zümre egemenliğini reddeder kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

66 devletçilik = ekonomik işler,sosyal devlet anlayışı

67 ulusçuluk =kabotaj yasası,türk tarih kurumunun kurulması,kapitülasyonların iptali

68 laikliği bütünleyen ilkeler:akılcılık,bilimsellik

69 çok partili hayata geçişi engelleyenler =şeyh sait ayaklanması –menemen olayı

70 isviçre medeni kanununun esas alınması sebebi:türk toplum yapısına uygun,akılcı,Avrupada en son hazırlanan kanun olması

71 türkiyenin ilk özel bankası :iş bankası

72 Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerin özellikleri :padişah ve hilafetçi olmaları

73 Kıyı kesimlerde kimyasal çözünme fazladır,çünkü denizellik

74 Van gölü nün sodalı olmasının sebebi göl tabanının özelliğidir

75 Volkanik faaliyatler en çok iç Anadolu da etkindir

76 Karstik alanlarının çoğu Akdeniz bölgesindedir

77 Ülkemizde farklı iklimler görüldüğüne delil:tarım ürünlerinde çeşitlilik,çeşitli akarsu rejimlerinin bulunması,turizmin güneyde erken başlama,farklı bitki örtüsü

78 Ülkemizde yerleşmeyi sınırlayan en önemli etken yükseltidir

79 Kırsal nüfus azalırken kentsel nüfusun artması gelişmişlik düzeyine göstergesidir

80 Doğuda nüfus yoğunluğu az,şehirleşmeaz,büyükbaşhayvancılık,tarımda çeşitlilik yok

81 Tuzlu topraklar Konya bölümünde yaygındır

82 Buğday ve pamuk yaz yağışlarında etkilenir

83 Türkiyede yetişme alanı en geniş olan meyve üzümdür

84 Tarımın en önemli problemi sulamanın yetersizliği

85 Zeytinin doğal yetişme alanı Akdenizdir,ancak ege,Marmara üretimde birincidir,çünkü daha fazla gelir getiren bitkilerin yetiştirilmesi

86 batı Karadeniz ormancılık sanayinde 1.

87 makinelı tarımın doğu karadenizde yaygınlaşmaması elverişsiz tarım alanlarından…

88 maden çeşitleri ve yatakları bakımınden en zengin doğu

89 ulaşım genelde doğu-batı doğrultusunda gelişme göstermiştir,çünkü sıradağların doğu-batı doğrultusunda uzanması

90 kırıklı yapı ile sıcak su kaynaklarının dağılışı arasında bir ilişki vardır,jeotermal>ege

91 türkiyede endüstrinin kurulabilmesi için varolan şartlar:hammadde ve işgücü

92 türkiyede otlak alanlarının daha fazla hayvan besleyemeyeceği düşünülürse,hayvancılık için öncelikli olarak yapılması gereken tabii ve suni yem üretimi artırılmalı

93 kuzeydoğu Anadolu dışında iç bölgelerimizde daha çok küçükbaş hayvancılığın yayılış göstermesinin sebebi bozkırların geniş yer kaplaması ile açıklanır

94 hayvancılığın daha fazla gelir getiren sektör haline gelmesi için>ahır hayvancılığına önem verilmeli,hayvan soylarının ıslahı,suni yem üretiminin artırılması,meraların tarım alanlarına dönüştürülmesinin önlenmesi

95 ege en çok zeytin,iç Anadolu buğday,Marmara ayçiçeği üretir

siyasi ve ekonomik kriterleri yeterince karşılayamamış olmamızdan AB ye giremiyoruz

2 rizede turunçgil yetiştirilmesi ocak sıcaklık ortalaması ile ilgilidir

3 Türkiye 87 de insan hakları mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanıdı

4 türkiyenin üye olduğu örgütler:İslam konferansı,Karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı,Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı,Avrupa konseyi,OECD,IMF

5 Avrupa konseyinin çalışma konuları:insan hakları,demokrasi,çevre ve mimari miras

6 türkiyede en çok hizmet sektöründe istihdam yapılır

7 ABye girişimizin en büyük yararı:çalışma ve iş olanaklarının yaratılması ile serbest dolaşım hakkı

8 işsizliğin en önemli nedeni:yatırım azlığı

9 SSK en fazla sayıda sosyal güvenlik sağlayan kurum

10 Türklerin yurt dışında iş bulmasında en önemli faktör:teknik eleman olmak

11 pamuk en çok akdenizde sonra egede yetişir,ığdırda ve güneydoğuda da yetişir

12 bor en çok egede,bakır karadenizde,boksit akdenizde

13 akdenizde göller yöresinde şekerpancarı,haşhaş,gül yaygındır

14 güneydoğuda nüfusun çoğunun batıda toplanma sebepleri:iklim koşulları,sulama koşulları,zeytin tarımı,endüstrinin gelişmişliğ

15 Fırat üzerindeki barajlar:Keban,karakaya,Atatürk

16 yaz mevsiminin sıcak olması nem oranının fazlalığındandır

17 karasal iklim en şiddetli doğuda görülmesi:yükseltiden,en karasal Erzurum-kars

18 doğuda maden rezervinin fazla olmasına karşın(hammadde kaynakları çok) bu bölgede sanayinin gelişmemesi “ulaşım” yetersizliğindendir

19 doğunun en geri bölümü Hakkari bölümüdür

20 aynı enlemde yer alan Erzurum ve ankaranın sıcaklık farklılıkları “yükselti” ile alakalı

21 volkanik dağlar:ağrı,nemrut,süphan,tendürek,Erciyes,karadağ,melendiz

22 su gücünden yararlanılan bölge>doğu

23 iç anadoluda deniz etkisinin görülmemesinin nedeni çevresinin dağlarla çevrili olmasıdır akarsuların az olması

24 iç anadoluda en çok buğday,arpa yetiştirilir…tuz gölü çevresi en az yağışlıdır…nüfusun en yoğun yeri yukarı Sakarya bölümü…pamuk yetiştirilemememsi sulamanın
 

53 İlk İstanbul kuşatması yıldırım ve anadoluda ilk türk birliği de onun zamanında
54 İlk mali teşkilat 1.murat,ilk bütçe tarhuncu Ahmet paşa
55 İlk siyasi parti chp,ilk muhalefet terakkiperver cumhuriyet fırkası
56 İlk gümüş para Orhan,ilk altın fatih,ilk kağıt Abdülmecit
57 Sakarya,atatürkün başkomutan olarak katıldığı ilk savaş
58 İlk Türkçe siyasetname kutadgu bilig…Selçuklu ile bizansın ilk savaşı Pasinler
59 Dünyada sömürgeciliğe karşı yapılan ilk savaş abd bağımsızlık savaşıdır

60 İlk defa toprak kaybettiği karlofça…Galip olarak imzaladığı son anlaşma Paris

61 Kuruluş savaşının ilk siyasi belgesi Amasya genelgesi

62 Sistemi değiştirmeye yönelik çıkarılan ilk isyan 31 mart olayı

63 İlk defa anayasal düzene 2.abdulhamit zamanında

64 Padişahın yetkileri senedi ittifak ile sınırlandırıldı

65 Sınırlar içinde azınlığa(sırp) imtiyaz Bükreş anlaşması

66 İlk iç borçlanma 3.mustafa,ilk dış borçlanma ingilizlerdeen Abdülmecit

67 İlk kapitülasyon rusyaya küçük kaynarcayla…İlk askeri okul mühendishanei bahri hümayun

68 Genç Osman yeniçerilerce öldürüldü ve saray dışından evlendi

69 Amasya görüşmesi ile İstanbul hükümeti,Anadolu Rumeli müdafii hukuk cemiyetini resmen tanımış oldu

70 M.Kemal in milli mücadelenin merkezi olarak ankarayı seçmesinin nedeni:yeterli haberleşme imkanlarına sahip,batı cephesindeki muharebe alanlarına hem yakın hem de güvenilir bir konumdadır,istanbuldaki mebusan meclisinin çalışmalarının izlenebilmesi

71 Misak-i milli ile m.kemalin düşünceleri Osmanlı parlamentosu tarafından da kabul edildi.ulusal sınırlar kesin bir şekilde belirlendi

72 TBMMnin açılmasının nedenleri:ulusal iradeyi egemen kılmak,ulusal birliği sağlamak,düzenli ordu kurmak,vatanı kurtarmak…ilk aldığı karar:bir hükümet kurulması(İstanbul dışında)..TBMM yeni seçilen üyeler ve Osmanlı meclisi mebusandan gelen üyelerden oluşur,onların da alınması onların seçilmiş olmalarından dolayıdır,yani milli iradeye duyulan saygı gereğidir

73 Kuvay-i milliye,vatansever olmakla birlikte Ankaranın otoritesine girmediler,düzenli ordu kurulmasına tepki gösterdiler

74 Sakarya savaşı,itilaf devletlerin dağılmasını,ingilterenin politik ve askeri yalnızlığa düşmesini sağladı

75 Saltanat kaldırılırken,halifeliğe dokunulmadı,dinsel yönü ağır basan bu kurumun kaldırılmasına kamuoyu henüz hazır değildi

76 Lozanın “türkiye bogazların çevresinde asker bulunduramaz”ve”boğazlar,milletler cemiyetine bağlı başkanı türk olan bir komisyon tarafından yönetilir” ilkeleri Türkiyenin egemenlik haklarına aykırıdır…bu anlaşma günümüzde halen geçerlidir….kapitülasyonlar,borçlar,azınlıklar çözümlenen konularıdır…batı Trakya,ege adaları,rum patrikhanesi ve boğazlar aleyhimize çözümlenmiştir

77 laikleşme aşamaları:saltanat ve halifeliğin kaldırılması,şeriyye ve evkaf vekaletinin kaldırılması yerine diyanet işleri kurulması..tevhidi tedrisat kanunun eğitimin merkezi bir yapıya kavuşması sağlanmıştır…tekke ve zaviyelerinin kapatılması..devletin dini islamdır ilkesi çıkarıldı

78 İzmir iktisat kongresi kararları ekonomide liberal yöntemleri esas almıştır,fakat 33 e kadar başarılı olamadı.bunun nedenleri:girişimcililik özelliğinin olmayışı,yeterli sermaye yok,yeterli teknik bilgi yok,yabancı sermayenin baskısı

79 33 ten sonra italya ve almanyanın güçlenmeye başlaması ile balkan antantı imzalandı.yunanistan,Türkiye,Yugoslavya,Romanya arasında imzalandı

80 sadabat paktı,Türkiye,ırak,iran,Afgan arasında imzalandı.türkiye doğu sınırlarını güvence altına almış oldu,yakındoğuda barış ve güveni sağlamak

81 laiklik ve milliyetçilik tüm devrimlerin temelinde yer alır

82 CUMHURİYETÇİLİK:TBMMnin açılması,saltanatın- halifeliğin kaldırılması,cumhuriyetin ilanı,21 ve 24 anayasalarının kabulü,çok partili hayat denemeleri

83 DEVLETÇİLİK:sümerbankın kurulması,Karabük demirçelikin kurulması,5 yıllık kalkınma planı,tüketim maddeleri üretimi,ücret-mal dengesi kuruldu

84 İNKILAPÇILIK:akılcılık ve bilimsellik temeldir,çağdaşlık amaçlanır,tüm devrimlerin kaynağı

85 HALKÇILIK:aşar vergisinin kaldırılışı,medeni kanunun kabulü,soyadı kanunun kabulü,kılık kıyafet kanunu,kadınlara siyasi haklar verilmesi

86 MİLLİYETÇİLİK:laiklikle-siyasalla ilgili devrimlerin tümü,TBMMnin açılması,cumhuriyetin ilanı,türk dil ve tarih kurumu açıldı,kültür alanındaki değişiklikler

87 LAİKLİK:saltanat-halifeliğin kaldırılması,tevhidi tedrisat,şeriyye ve evkaf vekaletinin kaldırılması,medeni kanun,maarif teşkilatı kanunu,tekke zaviyelerin kapatılması,şeriat mahkemelerinin kapatılması

88 ergenekon ,orhun abideleri?göktürk…oğuz kağan?hun…manas?kırgız

89 siyasi,ekonomik,kültürel işlerin görüşüldüğü meclisler:toy,kurultay…siyasi örgütlenmenin en üst kademesi il yada devlettir

90 devşirme:devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacını sağlar.enderun mekteplerine devşirmelerin zeki olanları alınırdı

91 demir?karabük,ereğli,İskenderun bakır?artvin,Elazığ,Kastamonu uranyum?manisa,yozgat

92 fosfat,gübre yapımında kullanılır,en çok mardindedir

93 ithal ettiklerimiz:krom,bor,civa,manganez,tuz

94 0ECD:avrupa ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı

95 yunanla ege denizinden kaynaklanan sorunlar:kıta sahanlığı,karasuları,adaların silahsızlandırılması,uçuş hattı

96 cumhurbaşkanı en az 40,yükseköğrenimli,T.C,TBMM üyesi olmak veya milletvekili seçilebilmek için gerekli şartlara haiz olmak

97 başbakan,bakanları seçer,bakanlar kurulu ve bakanların çıkardığı kanunları onaylar

98 bakanlar kurulu mahkemelerce denetlenir ver TBMM tarafından soru,meclis araştırması,genel görüşme,gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetlenir

99 gensoru:bakanlar kurulu veya bir bakanın düşürülmesidir 276 ya ulaşırsa

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (58 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=