YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 

 

 

Resmî Gazete   : 4.3.2006/26098

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 12.12.2008/27078     RG

 

 


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara görevin gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların atanma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve görevler arası geçişlerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği ile görevler arası geçiş yoluyla atanacak olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (A-B) tipi eğitim kurumu: İlgili mevzuatına göre eğitim kurumlarının nitelikleri esas alınarak yapılan belirlemeyi,

b) Alt görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet gruplarının içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerin gösterildiği grupları,

c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Görev grubu: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet gruplarını,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimi,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavı,

h) Hizmet süresi: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışılan süreler; genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ile askerlikte geçen süreleri,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış olan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bağlı olarak kadrolara yapılacak atamalar için yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar (1)

MADDE 5- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube müdürü (Merkez ve taşra teşkilatı),

2) Tesis müdürü,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman, raportör .

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, şoför.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mimar, mühendis, istatistikçi, tekniker, teknisyen, grafiker , psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, hemşire, veteriner, sağlık teknisyeni, laborant, programcı, mütercim, kütüphaneci.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak,

c) (Değişik bend:12.12.2008/27078 RG) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak.

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır;

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı , APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis ve raportör kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak.

b) Tesis müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet Memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapıyor olmak.

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak,

d) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

g) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Döner sermaye saymanlığı konusunda kurumlarca açılmış olan hizmet içi eğitim kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

3) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak.

ğ) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

h) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmış olmak ya da bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

3) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak.

ı) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bulunduğu görevde en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

j) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 l) Aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır;

a) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle kazanmış bulunmak,

b) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,

c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır;

a) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Kadronun görev alanıyla ilgili eğitim ve öğretim yapan en az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda tekniker yetiştiren iki yıllık bir yüksekokuldan mezun olmak.

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlardaki ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Laborant, hemşire, veteriner ve sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanda en az ortaöğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

d) Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker , psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, mütercim, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, mesleğin gerektirdiği alanlardaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

MADDE 9- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevde yükselme eğitimi için; merkez ve taşra teşkilatı kadroları bakımından ayrı ayrı ya da eş zamanlı olmak üzere eğitim tarihinden en az bir ay önce duyuru yapılır. Duyuruda; merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun yapılacağı yer ve tarihleri gibi hususlar belirtilir.

Başvuru

MADDE 10- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Yapılacak duyuru üzerine; bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atanmak isteyenlerden 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlardan merkez teşkilatı kadrolarında görev yapanlar merkez teşkilatındaki, taşra teşkilatı kadrolarında görev yapanlar taşra teşkilatındaki yalnız bir görev için görevde yükselme eğitimine katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitimine;

a) Görevden uzaklaştırılanlar,

b) Aylıksız izinli olanlar bu durumlarını sonlandırmadan,

başvuruda bulunamazlar.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11 - (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde, şartları taşıyanların tümü eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

(2) Adaylar gerekçelerini belirtmek kaydıyla bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre yapılan değerlendirme sonuçlarına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtiraz, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde değerlendirmeyi yapan birime yapılabilir. İtiraz, bu birim tarafından değerlendirilir ve sonucu itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(3) Eğitime katılmaya hak kazananların isim listesi ile eğitimin yeri ve zamanı itiraz süresinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde elektronik ortamda adaylara duyurulur.

(4) Görevde yükselme eğitimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle katılmayanların yerine başka adaylar alınamaz.

Görevde yükselme eğitimi süresi

MADDE 12 (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunanlar, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerindeki ders konularından 32 saat, (f) bendinde yer alan ders konularından ise 48 saat olmak üzere toplam 80 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmak zorundadır. Zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi zorunlu olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitimi konuları ve puan değerleri

MADDE 13- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik:

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat:

ç) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat:

d) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları:

e) Türkçe Dil Bilgisi, Resmi Yazışma Kuralları:

f) Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği ile İlgili Konular ve Mesleki Etik İlkeleri:

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. Görevde yükselme eğitiminin konuları, puan değerleri, sınavda toplam kaç soru sorulacağı ve her konu için soru sayısının ne olacağı Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunca eğitim başlamadan önce belirlenerek görevde yükselme eğitimine ilişkin yapılacak duyuruda belirtilir. Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekretarya hizmetleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

İl değerlendirme ve sınav kurulu

MADDE 14- (1) İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu, il milli eğitim müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısı, il milli eğitim müdürlüklerinde atama ve hizmet içi eğitim bölümlerinden sorumlu iki milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile bir ilçe milli eğitim müdüründen olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan dışında aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır. Kurulun sekreterya hizmetleri, personel hizmetleri ile ilgili bölümden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü tarafından yürütülür.

İl değerlendirme ve sınav kurulunun görevleri

MADDE 15- (1) İl Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine alınacakları 11 inci madde kapsamında değerlendirerek belirlemek,

b) Sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak,

c) (Ek bend:12.12.2008/27078 RG) Atama yetkisi valiliklerde bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara yönelik itirazları incelemek, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık görüşü de alınarak karara bağlamak.

Merkez değerlendirme ve sınav kurulu

MADDE 16- (1) Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulu, Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer üye ile bir hukuk müşaviri olmak üzere bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Bu birimlerden aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) Merkez değerlendirme ve sınav kurulu da 14 üncü maddede belirtilen seçim ve çalışma usullerine tabidir.

Merkez değerlendirme ve sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 - (1) Merkez Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Atama yetkisi Bakanlıkta bulunan görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine alınacakları 11 inci madde kapsamında değerlendirerek belirlemek,

b) Merkez ve taşra teşkilatında görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihlerini belirlemek, sınav sorularını hazırlatmak,

c) Sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini sağlamak,

d) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin gerçekleştirilen yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 18- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevde yükselme sınavı, Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) çoktan seçmeli yazılı test şeklinde yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Görevde yükselme kapsamında aynı düzeyde eğitim aranan unvanların sınavları birlikte yapılabilir. Bu durumda görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular unvanlara göre ayrı diğer sorular ortak hazırlanır.

(3) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

 

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 19- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara, yapılacak duyurular üzerine; merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında ayrı ayrı olmak kaydıyla, bu unvanları ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış olanların atamaları, eğitime tabi tutulmaksızın bu Yönetmelikte belirlenen görevde yükselme sınavı ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Puanların eşitliği durumunda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) çoktan seçmeli yazılı test şeklinde yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 - (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde duyurulur. Sınav sonuçlarının tamamı Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatı kadroları için ilgili valiliklere ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

İtiraz

MADDE 21- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Sınav sonuçlarına, değerlendirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde değerlendirmeyi yapan birime itiraz yapılabilir. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenerek karara bağlanır. Sonuç, sekretarya hizmetlerini yürüten birimlerce itiraz sahiplerine bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22- (1) Sınavlarla ilgili belgeler, sınavları yapan birimlerce aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır. Ataması yapılanların belgeleri özlük dosyalarına konulur.

Atama

MADDE 23 - (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatı kadroları için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan başarı listesinde bulunanlar en yüksek puan alandan başlamak suretiyle duyuru üzerine tercihte bulunanlardan puan üstünlüğü esas alınarak görev yapmakta oldukları teşkilat kadrolarına atanırlar. Başarı puanının eşit olması durumunda atanacaklar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

(2) İlan edilen kadrolara atandığı halde herhangi bir sebeple göreve başlamayanların yerine, puan üstünlüğü esasına göre belirlenen başarı listesindeki istekli adaylar arasından atama yapılır.

(3) Başvuru sayısının boş kadro sayısından daha az olması veya görevde yükselme sınavını yeteri kadar adayın kazanamaması nedenleriyle personel ihtiyacı karşılanamayan birim ya da illerin bu ihtiyacı, ilan edilen kadrolarla sınırlı olmak kaydıyla merkez teşkilatı ve diğer illerde başarı listesinde yer alan istekli adaylardan puan üstünlüğü esasına göre belirlenen başarı listesine göre Bakanlık koordinesi sağlanarak karşılanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arası geçişler

MADDE 24- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubunun alt görev grubunun içinde yer alan görevlerden; bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla, aynı ve daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bulunduğu kadroda iki yıl çalışmış olmak ve bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

b) Görev grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Görevler arası geçişler (2)

MADDE 25- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere,

b) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü görevlerinden birinde veya bu görevlerde en az toplam 3 yıl asaleten görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevine,

c) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine,

ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 8 yıl görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü görevine,

d) Millî eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar, münhasıran yatırımlardan sorumlu olmak üzere millî eğitim müdür yardımcısı görevine,

atanabilirler .

(2) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

(3) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.

Naklen atamalar

MADDE 26 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 27- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavı

MADDE 28- (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 31- (1) 26/7/2000 tarihli ve 24121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği ile 11/6/2003 tarihli ve 25135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki ve üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

 

(1) Bu madde başlığı "Görev grupları" iken, 12.12.2008 tarihli ve 27078 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı "Yönetim görevlerine geçiş" iken, 12.12.2008 tarihli ve 27078 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 18'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 13 ziyaretçi (76 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=