YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  3797 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 
 
 BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Teşkilat
Madde 3 – Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.
 İKİNCİ KISIM
Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur.
Bakanlık merkez teşkilatı EK - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 – Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Müsteşar
Madde 6 – Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür.
Müsteşar Yardımcıları
Madde 7 – Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Talim ve Terbiye Kurulu
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Madde 8 – Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak,
b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak,
c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek,
d) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek,
e) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak,
f) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek,
g) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak,
h) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek,
ı) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek,
j) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını incelemek,
k) Milli Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek,
l) Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri yapmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
Madde 9 – Milli Eğitim Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:
a) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü,
b) İlköğretim Genel Müdürlüğü,
c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,
g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,
h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,
ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,
k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü,
m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,
n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
o) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,(1)
ö) Okuliçi Beden eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,
——————————
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 26 – Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirleri,
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 27 – Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 28 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)
Bakanlık Müşavirleri
Madde 30 – Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 32 – Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır:
a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,
d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,
f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı,
g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,
h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,
ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,
j) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı,
k) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
l) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma (...) (1) Dairesi Başkanlığı,
m) Savunma Sekreterliği,
n) Özel Kalem Müdürlüğü.
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 33 – Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak.
 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Madde 34 – Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğretmen, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim dökümanları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak,
b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dökümanlarının fiyatlarını tespit etmek, depolamak ve dağıtmak,
Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 35 – Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt içinde veya yurt dışında hizmetiçi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 36 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez teşkilatı için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Bakanlık merkez teşkilatının mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek,
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Madde 38 – İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime dönük döner sermayelerin alım, satım, yatırım, dağıtım gibi faaliyetlerini planlamak, gözetmek, denetlemek, koordine etmek, verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadi, ticari ve idari tedbirleri almak, döner sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir.
Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Madde 39 – Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri; ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak, mevcut binaların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak,
Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı
Madde 40 – Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzelerini, lise ve dengi okulların makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi malzemeleri standartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışından satın almak veya yaptırmak,
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Madde 41 – Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,
b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak,
 
Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
Madde 42 – Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ortaöğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzelkişilere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek.
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 43 – Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve değerlendirmek,
b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı (1)
Madde 44 – (Değişik 20/6/2001 - 4684/15 md.)
Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda öngörülen çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırmaya dair iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.
Savunma Sekreterliği
Madde 45 – Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 46 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
Sürekli Kurullar
Madde 47 – Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır:
a) Milli Eğitim Şurası,
b) Müdürler Kurulu,
c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,
d) Öğrenci Disiplin Kurulları,
e) Özel İhtisas Komisyonları,
Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.
 
Milli Eğitim Şurası
Madde 48 – Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.
Müdürler Kurulu
Madde 49 – Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir.
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
Madde 50 – Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri yapar.
Öğrenci Disiplin Kurulları
Madde 51 – İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yapar.
Özel İhtisas Komisyonları
Madde 52 – Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir.
Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur, ilçe milli eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken, il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur.
 (Ek: 3/4/1998 - 4359/9 md.) İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar
Yurt Dışı Teşkilatı
Madde 54 – Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı Kuruluşlar
Madde 55 – Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:
a) Milli Eğitim Akademisi,
b) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
c) (Mülga: 3/4/1998 - 4359/16 md.)
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri
Madde 56- (Değişik: 30/4/2003-4855/ 1 md.)
Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.
Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu
Madde 58 – Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi
Madde 59 – Bakanlık, her türdeki Anadolu liselerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini öğrenci velilerinin maddi katkıları sağlanmak suretiyle düzenleyebilir. Maddi katkının türü, miktarı, sağlanması, sarfı ve benzeri diğer hususlar yönetmelikle, ayrıca kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu diğer hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki Devri
Madde 60 – Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
 
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama ve yer değiştirme
Madde 61 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/11 md.)
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.
Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.
Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitim-öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır. (Ek cümle: 30/4/2003-4855/2 md.; Mülga: 2/7/2005-5381/1 md.)
Bakanlıkça belirlenen özürler nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla bu sürelerle sınırlı değildir. Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir. Bu özürler gruplandırılarak önem ve öncelik sırasına konulur ve gruplarına göre puanlandırılır.
Özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar. Aylıksız izin verilenler, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 72 inci maddesi hükmünden yararlandırılır.
(Değişik son fıkra: 2/7/2005-5381/1 md.) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.
Kadrolar
Madde 62 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/12 md.)
Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Milli Eğitim Bakanlığı, maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak norm kadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşlar bazında okul ve kurumlar itibariyle dağıtılır (Ek ikinci fıkra: 30/4/2003-4855/3 md. Mülga: 2/7/2005-5381/2 md.)
Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez.
İntikal Eden Yetkiler
Madde 63 – 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına çeşitli mevzuatla verilen her türlü görev, yetki, sorumluluk ile hak ve muafiyetlerden Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olanlar Milli Eğitim Bakanına ve Bakanlığına, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlğü ile ilgili olanlar da bu Genel Müdürlüğüne intikal eder.
Ek Madde 1 – (Ek: 3/4/1998 - 4359/13 md.) Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır. (2)
Ek Madde 2 – (Ek : 29/6/2001 - 4702/27 md.) Çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceği, ilgili Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü ile Din Öğretimi Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından kararlaştırılır. Mevcut çok programlı liseler belirlenen genel müdürlüğe bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.
 
ALTINCI KISIM
________________________________________
 
 
 
 
 
 

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (47 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=