YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
 

MİLLÎ MÜCÂDELE,MİLLÎ CEMİYETLER, M. KEMÂL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI, MİLLİ KONGRELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 

1.               Mondros Ateşkes Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgâllere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır.

   A) Millî cemiyetler                               C) Kongreler                        E)  Genelgeler

   B) Kuvva-i Milliye                 D)   Düzenli ordu

 

2.               I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

    II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

  III.Kilikyalılar Cemiyeti

                   IV.  Redd-i İlhak Cemiyeti

                   V.   Wilson Prensipleri Cemiyeti

   Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunmuşlardır?

   A)I-II         B)III-IV        C) IV-V         D)II-V           E)I-V

 

3.               I. Etnik-i Eterya

                   II.   Taşnaksityun

                   III.  Mavri Mira

                   IV.  Pontus

                   V.   Hınçak

   Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

   A)    I-II         B)    II-III         C)    IV-V          D)    III-IV       E)    II-V

 

4.    I. Azınlık örgütleri

       II.   İngiliz Muhipleri Cemiyeti

       III.  İstanbul Hükûmeti

   İtilâf devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca, yukarıdakilerden hangileriyle iş birliği yapmıştır?

   A)   I           B)   II               C)   I-III             D)   II-III         E)    I-II-III

 

5.               I.    TBMM Hükûmeti

                   II.   İtilâf devletleri

                   III.  Azınlık örgütleri

   Millî cemiyetler, yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir?

   A)   I          B)   II                C)   III              D)   I-II            E)   II-III

 

6.                   I.  Taşnaksityun

       II.    Pontus

       III.  Alyans

       IV.  Mavri Mira

       V.   Etnik-i Eterya

       VI.  Hınçak

   Yukarıdakilerden hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?

   A)  I-III-V      B)  II-V-VI      C)  II-IV-V     D)  III-IV-VI      E)  IV-V-VI

 

7.               I.    Alyans

                   II.   Pontus

                   III.  Hınçak

                   IV.  Taşnak

                   V.   Mavri Mira

   Yukarıdakilerden hangileri Musevîler tarafından kurulmuştur?

   A)   I-III          B)   III-V          C)   I            D)   II              E)   III

 

8.               Yunanlılar, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgâl etmişlerdir.

   Bu işgâlde Avrupa devletlerinin Yunanistan’ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

   A)İzmir’in Yunanlılara ait olması

   B)Yunanistan’ın Batı Anadolu’da Hıristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması

   C)Batı Anadolu’da Türk direnişinin başlaması

   D)Osmanlı Devleti’nin işgâl karşısında sessiz kalması

   E)Batı Anadolu’nun İtalya tarafından işgâlinin önlenmesi

 

9.               Aşağıdaki Millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

   A)   İngiliz Muhipleri Cemiyeti                                          D)   Pontus Cemiyeti

   B)   Kilikyalılar Cemiyeti                                                    E)   Wilson Prensipleri Cemiyeti

   C)   Taşnaksityun Cemiyeti

 

 10.Kuvva-i Milliye birliklerinin,

                   I.    Yunan ilerleyişini engelleyememeleri

                   II.   Halka hukuk dışı davranmaları

                   III.  İhtiyaçlarını, halktan zor kullanarak karşılamaları

   Faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına sebep olmuştur?

   A)  I         B)  II          C)  I-II          D)    II-III        E)    I-II-III

 

 

11.Mustafa Kemâl, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu ilk kez                                                                 aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

   A) Havza Genelgesi                            D)  Sivas Kongresi                               

   B) Amasya Genelgesi                        E)  Amasya Protokolü

 C)  Erzurum kongresi

 

12.Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

   A) Havza Genelgesi                           D)   Sivas Kongresi

   B)   Amasya Genelgesi                     E)   Amasya Protokolü

   C)   Erzurum Kongresi

 

13.Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükûmet kurulması kararlaştırılmıştır?

   A)   Erzurum Kongresi       C)   Balıkesir Kongresi      E) Alaşehir Kongresi

   B)   Sivas Kongresi            D)   Nazilli Kongresi

 

14.Millî Mücadele sırasında bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken, bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisinde manda ve  himaye ilk kez reddedilmiştir?

   A)    Havza Genelgesi                        D)   Sivas Kongresi

   B)    Amasya Genelgesi                    E)   Amasya Protokolü

   C)   Erzurum Kongresi 

 

15.     I.    Havza Genelgesi

          II.   Amasya Genelgesi

          III.  Sivas Kongresi

          IV.  Amasya Protokolü

          V.   Erzurum Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   A)   I-II-III-V-IV                                       D)   II-V-I-III-IV

   B)   II-I-V-III-IV                                       E)   V-II-I-IV-III

   C)   I-II-V-III-IV

 

16.Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

   A)    Amasya Genelgesi                    D)    Havza Genelgesi

   B)    Sivas Kongresi                           E)    Balıkesir Kongresi

   C)    Amasya Protokolü

 

17.  I.    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

       II.   Batı Cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’nın atanması

       III.  Sivas Kongresi’ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır?

   A)   I           B)   II         C)   III          D)   I-II            E)   II-III

 

18.İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye), Kongrede alınan “Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun  bütününü temsil eder” kararıyla çalışmalarına başlamış, Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu, yurdun bütününü temsil eder “ kararı çıkmıştır. Kurul, yürütme yetkisini ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle kullanmıştır.

   A)    İrâde-i Milliye Gazetesi’nin çıkartılması

   B)    İstanbul Hükûmeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

   C)    İstanbul Hükûmeti temsilcisi ile Amasya Protokolü’nün imzalanması

   D)    Millî cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

   E)    Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

 

19.Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulu’nun İstanbul Hükûmeti’ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir?

   A)    Temsilciler Kurulu’nun İrâde-i Milliye Gazetesi’ni yayınlaması

   B)    Damat Ferit Hükûmeti’nin düşürülmesi

   C)    Amasya Protokolü’nün imzalanması

   D)    İstanbul’da Mebusan Meclisi’nin açılması

   E)    İstanbul  Hükûmeti’nin   Anadolu  ve    Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması

 

 

 

Cevap Anahtarı:

1-A            6-C         11-B       16-B

2-D            7-C         12-B       17-C

3-E             8-B         13-A       18-E

4-E             9-B         14-C       19-A

5-A            10-E       15-C       

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

 

1. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreler ve mitingler düzenlemek

B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak

C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek

D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak

E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?

A) Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek

B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak

C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak

D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak

E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları bastırmak

 

3. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.

Bu karar;

I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri

II. İstanbul hükümeti

III. İtilaf Devletleri

IV. Kuva-i Milliye birlikleri

gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?

A) I ve II     B) II ve III               C) III ve IV

D) I ve III   E) II ve IV

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?

A) Manda ve himayenin reddedilmesi

B) Geçici bir hükümet kurulması gerektiğinin vurgulanması

C) Doğu Anadolu'daki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

D) Vatanın bölünmezliğinin kabul edilmesi

E) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararının alınması

 

5. Erzurum Kongresi'nde alınan;

- Manda ve himaye kabul edilemez.

- Azınlıklara milli bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez.

- Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

- Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

gibi kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?

A) Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.

B) Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasına karşı çıkılmıştır.

C) Ulusal bağımsızlık anlayışına ters düşen görüşler reddedilmiştir.

D) Ermenilerin isteklerine tepki gösterilmiştir.

E) Halkın egemenliğinin esas alınması kararlaştırılmıştır.

 

6. Sivas Kongresi'nde kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisi, Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan farklıdır?

A) Vatan bir bütündür, parçalanamaz.

B) Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz.

C) Manda ve himaye kabul edilemez.

D) Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

E) Temsil Kurulu ülkenin tamamını temsil eder.

 

7. Sivas Kongresi'nde alınan;

I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.

II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.

III. Manda ve himaye kabul edilemez.

IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir?

A) I ve III    B) II ve IV               C) III ve IV

D) II ve III  E) I ve IV

 

8. Mustafa Kemal'in Amasya Görüşmesi'nde Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasını sakıncalı bularak, Anadolu'da toplanmasını istemesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Anadolu'da düzenli bir ordunun bulunması

B) Temsil Heyeti'nin Ankara'da olması

C) Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olması

D) Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu'da başlaması

E) İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin etkili olması

 

9. Türk yurdunu parçalamak ve Türk ulusunu yok etmek isteyen İtilaf Devletleri'nin Mebuslar Meclisi'nin açılması için yapılan seçimlere karışmadıkları görülmüştür. Ancak İtilaf Devletleri seçim sonuçlarından memnun olmamıştır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Meclis'in İstanbul’da toplanacak olması

B) Seçimleri Müdafaa-i Hukuk adaylarının kazanması

C) Meclis'in toplanmasının kesinleşmesi

D) Seçim sonuçlarının kısa sürede alınması

E) Sonuçların padişahı memnun etmesi

 

10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri

B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları

C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri

D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri

E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin kararları arasında yer almaz?

A) Geçici bir hükümet kurulmalıdır.

B) Boğazların güvenliğini sağlanmalıdır.

C) Batı Trakya'da halkoylaması yapılmalıdır.

D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

E) Azınlıklara verilen hakların komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları kadar olmalıdır.

 

 

12. İtilaf Devletleri Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi üzerine bu meclisi dağıtmıştır.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İstanbul hükümetini güçlendirdikleri

B) Padişahı korudukları

C) Meclisin açılmasına karşı oldukları

D) Türk topraklarını parçalamak istedikleri

E) Saltanatı kaldırmaya çalıştıkları

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. E            2. D         3. B         4. C         5. A

6. E            7. A         8. E         9. B         10. C

11. A         12. D


KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

1. Mustafa Kemal'in, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna, "Ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir." İlkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirmek

B) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak

C) Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak

D) Yönetim şeklini değiştirmek

E) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak

 

2. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) İstanbul hükümetinin kurtuluş için harekete geçmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) TBMM'nin açılması

D) Kuva-i Milliye'nin oluşturulması

E) Ayaklanmaların bastırılması

 

3. TBMM, bağımsızlık savaşına padişah ve halife yanlılarının da katılmasını gerçekleştirerek ulusal birliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A) Güçler birliğini sağlayarak ülkeye tam egemen olmuştur.

B) İstanbul hükümetini yasal olarak ortadan kaldırmıştır.

C) Saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir.

D) Meclisin sürekliliği ve bağımsız olacağı belirtilmiştir.

E) Padişah ve halifenin kurtarılacağı kararı alınmıştır.

 

4. TBMM'nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?

A) TBMM'nin üstünde güç yoktur.

B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.

C) Hükümet kurmak gereklidir.

D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.

E) Geçici kaydıyla hükümet başkanı tanımak doğru değildir.

 

5. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.

Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) TBMM'nin yetkilerini artırmak

B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak

C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek

D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak

E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

 

6. 1921 Anayasasının (Teşkilat-ı Esasi Kanunu) aşağıdaki maddelerinden hangisi, yönetim şeklinin "Cumhuriyet" olacağının bir göstergesidir?

A) Dine ilişkin hükümlerinin yerine getirilmesi TBMM'nin görevidir.

B) Yasama ve yürütme yetkisi TBMM'ye aittir.

C) Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.

D) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.

E) Hükümet işleri meclisin kendi içinden seçeceği Bakanlar kurulunca yerine getirilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin TBMM'nin açılmasını önlemek ve etkinliğini yok etmek amacına yönelik uygulamalarından biri değildir?

A) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılmasını sağlamak

B) İşgalcilerle işbirliği yapmak

C) Ayaklanmaları desteklemek

D) Mustafa Kemal için ölüm fermanı çıkarmak

E) Hilafet ordusu kurmak

 

8. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisinin amacı, Anadolu'daki Milli Mücadele hareketini durdurmak veya işgalleri kolaylaştırmak değildir?

A) Kuva-i İnzibatiye ayaklanması

B) Anzavur ayaklanması

C) Çerkez Ethem ayaklanması

D) Afyon ayaklanması

E) Yozgat ayaklanması

 

9. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul hükümetinin karşı çıkmasına rağmen önemli çalışmalar yaptı.

Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul hükümetinin karşı çıkması veya engellemeye çalışması söz konusu olmamıştır?

A) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

B) Erzurum Kongresi'nin toplanması

C) Sivas Kongresi'nin toplanması

D) Amasya Görüşmesi'nin yapılması

E) TBMM'nin açılması

 

10. TBMM'nin açılmasından kısa bir süre sonra alınan;

- İstanbul’dan gelen resmi yazıların geri gönderilmesi

- Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması gibi kararlar aşağıdakilerden hangisini önleme amacına yöneliktir?

A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkmasını

B) Damat Ferit'in sadrazam olarak atanmasını

C) Düzenli ordunun kurulmasının engellenmesini

D) Teşkilat-ı Esasiye'nin hazırlanmasını

E) Başkomutanlık yasasının kabul edilmesini

 

11. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir?

A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak

B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak

C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak

D) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek

E) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?

A) Mudanya-Lozan

B) Ayastefanos-Sevr

C) Atina-Sevr

D) Gümrü-Kars

E) Berlin-Mondros

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. D            2. C         3. E         4. B         5. E

6. B            7. A         8. C         9. D         10. A

11. E          12. B


 


 

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

 

1. Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümetinin görevinin gereklerini yerine getirmediği" bildirilmişti.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul hükümetinin görevini yapamamasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?

A) Brest Litowsk Antlaşması'nın yürürlükten kaldırılması

B) Kuva-i Milliye'nin kurulması

C) Mebuslar Meclisi'nin çalışmalarının durdurulması

D) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin ortaya çıkması

E) Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkması

 

2. Erzurum Kongresi'nde dış politikayı da ilgilendiren kararların alınması bu kongrenin meclis gibi hareket ettiğini göstermektedir.

Kongre kararlarının hangisi dış politika ile ilgili değildir?

A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

B) Azınlıklara siyasal egemenliğimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

C) Manda ve himaye kabul edilemez.

D) Uygun koşullarda ekonomik yardım alınabilir.

E) Temsil heyeti Doğu illerini temsil edecektir.

 

3. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada; milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek, hakkımızda verilen haksız hükümlerin muhakkak iflas edeceğini söyledi. Bunun için de ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını ilk amaç olarak gösterdi.

Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde bu amaçtan söz edildiği savunulabilir?

A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

B) Milli iradeyi hakim kılmak esastır.

C) Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiştir.

D) Manda ve himaye kabul edilemez.

E) Hıristiyanlara siyasal hakimiyetimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

 

4. Erzurum Kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul hükümetine yardımcı olmak

B) Mebuslar Meclisi'ni toplantıya çağırmak

C) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek

D) Azınlıkların çalışmalarına engel olmak

E) Doğu Anadolu'yu saldırılara karşı korumak

 

5. Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde "Manda ve himaye kabul edilemez." kararı alınmıştır.

Bu bilgiye bakılarak;

I. Tam bağımsızlık amaçlanmıştır.

II. Saltanatın kaldırılması düşünülmektedir.

III. İstanbul hükümeti ile işbirliği yapılmaktadır.

IV. Ulusun gücüne güvenilmektedir. yargılarından hangilerine varılabilir?

A) I ve III    B) Yalnız II             C) II ve III

D) I ve IV   E) Yalnız IV

 

6. Kurtuluş Savaşı'nın tek elden yönetilmesi başarının kazanılmasında etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, .Kurtuluş Savaşı'nda birlik ve beraberliği sağlamak amacına yönelik olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Sivas Kongresi'nin toplanması

B) Manda ve himayenin savunulması

C) Mustafa Kemal'e meclis yetkilerini kullanma hakkı verilmesi

D) TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurması

E) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Kuva-i Milliye komutanı olarak tayin edilmesi

 

7. Mondros Ateşkesi'nden sonra yapılan işgaller üzerine Balıkesir, Alaşehir, Erzurum ve Sivas kongreleri toplandı.

İstanbul hükümetinin isteği dışında yapılan bu kongreler, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olarak gösterilemez?

A) Halkın işgallere karşı olduğu

B) Halkın çözüm arayışı içinde olduğu

C) Anadolu'da işgallere karşı tepki oluştuğu

D) İstanbul hükümetinin görevini yapmadığı

E) Halkın saltanat yanlısı olduğu

 

8. I. Erzurum Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Amasya Görüşmesi

IV. Misak-ı Milli

V. Amasya Genelgesi

Yukarıdakilerden hangilerinde Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla ilgili kararlar alınmıştır?

A) I, II ve III                B) I, II ve IV            C) II, III ve V

D) I, III ve V               E) III, IV ve V

 

9. TBMM 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu kabul etti.

Bu kanunun aşağıdakilerden hangisine karşı bir önlem olarak çıkardığı savunulabilir?

A) Bazı milletvekillerinin padişahın yanında yer alması

B) Meclis'te yıkıcı çalışmaların başlaması

C) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmaların çıkması

D) Çerkez Ethem isyanının başlaması

E) Yunan ordusunun batı cephesinde saldırıya başlaması

 

10. 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletleri, Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtarak bazı milletvekillerini Malta Adası'na sürgüne göndermişlerdir.

Bu durum İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladıklarının göstergesidir?

A) Meclisi denetim altına almayı

B) Güçlerini kanıtlamayı

C) Saltanatı kaldırmayı

D) Ulusal iradeyi yok etmeyi

E) Mustafa Kemal'e gözdağı vermeyi

 

11. TBMM'nin açılmasından sonra kabul edilen ilk anayasanın aşağıdaki maddelerinden hangisinde ulusal egemenlik düşüncesi yoktur?

A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

B) Kanun yapma ve yürütme yetkisi TBMM'de toplanır.

C) Türkiye devleti, TBMM tarafından yönetilir.

D) TBMM, halk tarafından seçilen üyelerden oluşur.

E) TBMM için seçimler iki yılda bir yapılır.

 

12. TBMM, Sevr Antlaşması'nı imzalayanları vatan haini olarak ilan etti. Mustafa Kemal de "... İdamımıza karar veren düşmanlarımıza karşı daha azimkarane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek gerekir..." diyerek Sevr Antlaşması'na tepki gösterdi.

Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Sevr Antlaşması'nı imzalayanların çoğu yurt dışına kaçmıştır.

B) TBMM, Anadolu için karar verme yetkisine sahiptir.

C) Sevr Antlaşması'nda Türklere hiç toprak bırakılmamıştır.

D) Sevr Antlaşması ulusal direniş düşüncesini güçlendirmiştir.

E) Osmanlı Mebuslar Meclisi Sevr Antlaşması'nı oybirliğiyle kabul etmiştir.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. C            2. E         3. B         4. C         5. D

6. B            7. E         8. A         9. C         10. D

11. E          12. D


 

 

KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (4)

 

1. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığında gerçekleştirmeyi düşündüğü asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli mücadeleyi başlatarak bağımsız bir devlet kurmak

B) Mitingler düzenlemek

C) Kuva-i Milliye birlikleri oluşturmak

D) Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini yaygınlaştırmak

E) Zararlı cemiyetlerin çalışmalarına engel olmak

 

2. Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişliği görevinin gereklerini yerine getirmek üzere İstanbul hükümetine gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporun;

I. Yunanlıların milliyet esasına göre İzmir'de hakları yoktur.

II. Karadeniz'deki Rumlar, devlet kurma amacından vazgeçerse olaylar kendiliğinden duracaktır.

III. Türk milleti manda ve himayeyi kabul etmeyecektir.

gibi maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzmir'de nüfus çoğunluğu Türklere aittir.

B) İtilaf Devletleri Anadolu'yu parçalamaya çalışmaktadır.

C) Bölgedeki olayların sorumluluğu Rumlara aittir.

D) Türk milleti bağımsızlık düşüncesini benimsemiştir.

E) İngiltere'ye karşı Amerika ile ittifak yapılmalıdır.

 

3. Mustafa Kemal Havza'dan sivil ve askeri makamlara gönderdiği telgraflarla, İzmir'in işgalinin çeşitli yollarla protesto edilmesini istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu isteğin amaçlarından biri olamaz?

A) Halkı örgütlü direnişe hazırlamak

B) Ateşkes koşullarına uyulmasını sağlamak

C) Halkı, işgallerin geçici olmadığına inandırmak

D) İstanbul hükümetine sorumluluklarının gereğini hatırlatmak

E) Halkın tepkisini dünya kamuoyuna duyurmak

 

4. 22 Haziran 1919'da yayınlanan Amasya Genelgesi'nde;

- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

- İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.

- Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

- Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır, kararlan yer almıştır.

Bu kararlara göre Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir açıklama yapıldığı söylenemez?

A) İstanbul hükümetinin durumu

B) Savaşın amaç ve gerekçesi

C) Kurulacak devletin sınırları

D) Kurtuluş savaşının nasıl yapılacağı

E) Milli birliğin sağlanması

 

5. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır.

Bu duruma neden olarak;

I. İstanbul hükümetinin görevlerinin gereklerini yerine getirmemesi

II. Ülkenin çeşitli yerlerinin işgal edilmesi

III. Sevr Antlaşması'nın İstanbul hükümetince onaylanması

gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve II    E) II ve III

 

6. Amasya Genelgesi'nde "Milletin haklarını dile getirip dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir." şeklinde bir madde yer almıştır.

Bu maddenin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Türk halkının işgallere karşı ayaklanması

B) Anayasanın padişahın yetkilerini kısıtlaması

C) Anadolu'da kongrelerin toplanması

D) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması

E) İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmemesi

 

7. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan;

I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

II. Kilikyalılar

III. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye

IV. Trakya-Paşaeli

gibi cemiyetlerden hangileri, Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuştur?

A) I ve III    B) I ve II  C) II ve III

D) II ve IV  E) I ve IV

 

8. Erzurum Kongresi;

- 23 Temmuz 1919'da Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon'dan gelen delegelerin katılımıyla toplandı.

- Doğudaki cemiyetleri "Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirdi.

- Yayınladığı bildiride; Osmanlı ülkesinin bütünlüğü, Mebuslar Meclisi'nin açılması, ulusal bağımsızlık gibi kararlara yer verdi.

Bu bilgilere göre, Erzurum Kongresi'yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Ulus iradesiyle hareket edilmesinden yanadır.

B) Doğuda tek bir cemiyeti fiili otorite haline getirmiştir.

C) Aldığı kararlar bakımından ulusal nitelik taşımaktadır.

D) Kongreye katılan delegeler her konuda tam bir görüş birliği içindedir.

E) Temsil edilen yerler bakımından bölgeseldir.

 

9. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, saltanat iradesinin yerini ulusal iradenin alacağını göstermektedir?

A) İstanbul hükümeti yerine geçici bir hükümet kurulmalıdır.

B) Her türlü işgal girişimine karşı millet hep birlikte mücadele edecektir.

C) Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.

D) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür.

E) Manda ve himaye kabul edilmeyecektir.,

 

10. Sivas Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, yürütme yetkisinin kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Tüm cemiyetlerin tek bir çatı altında toplanması

B) Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu Kuvay-ı Milliye komutanlığına atanması

C) Meclis-i Mebusan'ın toplanmasının kararlaştırılması

D) Manda ve himayenin kabul edilmemesi

E) Erzurum Kongresi kararlarının genişletilerek kabul edilmesi

 

11. I. Erzurum Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Alaşehir Kongresi

IV. Balıkesir Kongresi

V. Amasya Genelgesi

Yukarıdakilerden hangilerinde bölgesel amaçlı çalışmalar yapılmıştır?

A) I ve II     B) IV ve V               C) III ve V

D) I ve III   E) III ve IV

 

12. - Erzurum Kongresi, toplanma şekliyle bölgesel bir kongredir.

- Sivas Kongresi, toplanma şekli ve kararlarıyla ulusal bir kongredir.

Buna göre, Erzurum Kongresi'nde kabul edilen;

I. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür.

II. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozabilecek ayrıcalıklar tanınamaz.

III. Heyet-i Temsiliye Doğu Anadolu'nun bütününü temsil eder.

IV. Ulusal vicdandan doğan dernekler, birleşerek "Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adını almıştır.

kararlarından hangilerinin Sivas Kongresi'nde herhangi bir değişikliğe uğradığı söylenemez?

A) I ve II     B) II ve III               C) III ve IV

D) II ve IV  E) I ve III

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. A            2. E         3. B         4. C         5. D

6. E            7. A         8. D         9. C         10. B

11. E          12. A

 

 

I. DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (5)

 

1. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemeye başlamıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasında etkili olmadığı söylenebilir?

A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi

B) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi

C) Reval Görüşmesi'nin yapılması

D) Fransa'nın Tunus'u işgali

E) İngiltere'nin Mısır'ı işgali

 

2. Osmanlı Devleti'nde;

- 1876'da açılan Mebuslar Meclisi'nde Balkan halklarına da temsil hakkı tanınmıştır.

- XIX. yüzyılın sonlarından itibaren İslamcılık düşüncesi savunulmuştur.

- İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük düşüncesini ön plana çıkarmıştır.

Bu farklı uygulamalar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

A) Devletin dağılmasını önlemek

B) İçişlerine karışılmasını engellemek

C) Kaybedilen toprakları geri almak

D) Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek

E) Halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak

 

3. Osmanlı Devleti'nde;

I. Padişah ile ayanlar arasında Sened-i İttifak'ın imzalanması

II. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi

III. 1876 Anayasası'nın kabul edilmesi

IV. II. Meşrutiyetin ilanı

V. 31 Mart Ayaklanmasının çıkması

gibi gelişmelerden hangileri üzerinde Fransız İhtilali'nin düşünsel bir etkisinin olduğu savunulamaz?

A) I ve II     B) II ve III               C) I ve V

D) III ve IV E) IV ve V

 

4. 1911'de saldırdığı Trablusgarp'ta kesin bir başarıya ulaşamayan İtalya, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı ve 12 Ada'yı işgal etti.

İtalya'nın bu girişimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Süveyş Kanalı'nı ele geçirip Hint Okyanusu'na açılmak

B) Büyük devletlerin savaşa katılmasını sağlamak

C) Karadeniz egemenliğini ele geçirmek

D) Savaşı daha geniş alana yaymak

E) Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp'ı bırakmaya zorlamak

 

5. I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı orduları Balkanlardan tamamen çekildi. Kaybedilen topraklar üzerinde Balkan ülkeleri arasında çıkar çatışmaları başladı.

Balkan ülkeleri arasında başlayan çıkar çatışmalarının Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Orduda düzenleme çalışmalarına ağırlık verilmesi

B) Edirne'nin geri alınması

C) Ege Adaları'nın Yunanlılardan kurtarılması

D) Almanya ile ittifak yapılması

E) Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması

 

6. Mustafa Kemal; I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul hükümetine gönderdiği bir raporda "...Savaş devam ederse karşılaşacağımız en büyük tehlike, her tarafta çürüyen saltanat binasının bir gün içten, birdenbire ve hep birlikte çökmesi ihtimalidir..." demekteydi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu raporda açıklanan görüşlerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Mustafa Kemal ileri görüşlü, gerçekçi bir komutandır.

B) Osmanlı İmparatorluğu çökmektedir.

C) İstanbul hükümeti çöküşü önlemek için gerekli önlemleri almaktadır.

D) Savaş, imparatorluğa zarar vermektedir.

E) Yönetimin başarısızlığı, devletin durumunu kötüleştirmektedir.

 

7. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Avrupa devletleri arasında dünyayı savaşa sürükleyen bir bloklaşma oluşmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Almanya ile İngiltere arasındaki çıkar çatışması

B) Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma düşüncesi

C) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması

D) İngiltere'nin Rusya'yı güneye inme politikasında serbest bırakması

E) İtalya'nın sömürgeci politika izlemeye başlaması

 

8. Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele edilen;

I. Çanakkale cephesi

II. Suriye cephesi

III. Mısır cephesi

IV. Kafkasya cephesi

V. Irak cephesi

gibi cephelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa kaybettiği toprakları geri almak amacıyla girdiğinin göstergesidir?

A) I ve III    B) III ve IV              C) III ve V

D) II ve III  E) IV ve V

 

9. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Wilson kendi adıyla anılan ilkelerini yayınlamıştır.

Bu ilkelerin gerçekleştirmek istediği amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yenilen devletlerin sömürgelerini paylaşmak

B) Milletler Cemiyeti'nin yöneteceği devletleri saptamak

C) Savaş sonunda kurulacak devletleri saptamak

D) Yenilen devletlerin siyasal rejimlerini belirlemek

E) Yenilen devletlerle yapılacak barışın esaslarını belirlemek

 

10. I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kafkas Cephesi

B) Suriye Filistin Cephesi

C) Galiçya Cephesi

D) Kanal Cephesi

E) Çanakkale Cephesi

 

11. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı.bir ateşkes antlaşmasından çok Osmanlı Devleti’nin yok edilmesine yönelik hükümler taşıdığı görülmektedir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Halkın çoğunluğunun Müslüman olması

B) Tarafsız kalması teklif edildiği halde savaşa katılması

C) Osmanlıların savaş sırasında İtilaf ordularına büyük kayıplar verdirmesi

D) İtilaf Devletleri'nin daha önce Osmanlı topraklarını paylaşmayı kararlaştırması

E) Kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılmış olması

 

12. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallerin açık bir tehdide dönüşmesi üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kuruldu. Bunlardan biri olan, Milli Kongre Cemiyeti çeşitli dillerde kitap ve broşür yayınladı.

Cemiyetin bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Cemiyete olan katılımı artırmak

B) Ulusal mücadelenin önderliğini üstlenmek

C) Barışçıl mücadele içinde olduğunu göstermek

D) İstanbul hükümetinin siyasi desteğini kazanmak

E) Avrupa kamuoyunu ve diplomatik çevrelerini olumlu yönde etkilemek

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. B            2. A         3. C         4. E         5. B

6. C            7. A         8. B         9. E         10. D

11. D         12. E


 

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=