YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  İnkılplarla İlgili Sorular

çııÖÖçşıÜüİNKILAPLAR VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

1.

Buna göre, M. Kemâl, sözü geçen partiyi kurmakla en çok, aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)İnkılâpları gerçekleştirecek kadroyu tek çatı altında toplamak

B)İnkılâp karşıtlarının bir parti kurmasını engellemeyi

C)Toplumda ikiliklerin çıkmasını önlemeyi

D)Tam bağımsızlığı gerçekleştirmeyi

E)Çok partili hayatın oluşmasını sağlamayı

2. 1928’de, anayasadaki, “Devletin resmî dîni İslâmdır” maddesinin çıkartılmasının en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hukukî alanda din ayrımının sona ermesi

B)Rejim tartışmalarının bitirilmesi

C)Anayasanın lâikleşmesi konusunda önemli bir adımın atılması

D)Toplumdaki dînî çatışmaların sona ermesi

E)Atatürk ilkelerinin anayasada yer alması

3.

II.Milâdı Takvim’e geçilmesi

III.Boğazların uluslar arası ticarete açılması

IV.Saat, ölçü ve rakamların değiştirilmesi

V.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

Yukarıdakilerden hangileri, Batılı devletlerle ekonomik ilişkileri düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?

A)III-V B)II-IV C)IV-V D)I-III E)II-V

4. Aşağıdakilerden hangisi, II. TBMM’nin gerçekleştirdiği ilk inkılâptır?

A)Saltanatın kaldırılması

B)Cumhuriyet’in ilân edilmesi

C)Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

D)Halifeliğin kaldırılması

E)Medenî Kanun’un uygulamaya konulması

5.

II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

III.Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

IV.Tekke ve Zâviyelerin kapatılması

Yukarıda verilenlerden lâiklik çalışmalarıyla ilgili olmayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Din ve devlet işlerinin ayrılması

B)Eğitimde lâikleşme sürecinin başlaması

C)Ordunun siyâsetten ayrılması

D)Hukuk sisteminin lâikleşmesi

E)Çağdaş bir Türk toplumunun oluşması

6.

II.Eğitimde çağdaşlaşmak

III.Eğitimde lâikliği sağlamak

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik en önemli ilk inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

B)Tekke ve Zâviyelerin kapatılması

C)Maarif Teşkilâtı Kanunu’nun çıkarılması

D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

E)Üniversitelerin açılması

7.

II.Türk toprakları üzerinde yabancıların târihî iddiaları

Yukarıdaki asılsız târih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı’nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A)Yeni Türk harfleri kabûl edilmiştir

B)Türk Dil Kurumu açılmıştır

C)Türk Tarih Kurumu açılmıştır

D)Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır

E)Halk Evleri kurulmuştur

8. 1.İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat – 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalıdır

B)Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır

C)Dış borçlanmaya gidilerek, yabancı işletmelerin kurulması sağlanmalıdır

D)Küçük çaplı işletmelerden hızla büyük işletmelere geçilmelidir

E)Özel sektör devlet tarafından desteklenmelidir

9

II.Özel sektörün başarısız olması

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin hazırlayıcısı olmuştur?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasının

B)Devlet bankalarının açılmasının

C)Duyûn-u Umûmîye İdâresi’nin kapatılmasının

D)Devletçilik ilkesinin uygulanmasının

E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının

10.Aşağıdakilerden hangisiyle, hukukî alandaki ikilikler sona ermiştir?

A)Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun çıkartılmasıyla

B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesiyle

C)Ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle

D)Medreselerin kapatılmasıyla

E)Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesiyle

11.Aşağıdakilerden hangisi, Medenî Kanun ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında yer almaz?

A)Din ve mezhep çatışmalarını sona erdirmek

B)Hukuk birliğini sağlamak

C)Siyâsî açıdan kadın – erkek eşitliğini sağlamak

D)Azınlıklara tanınan hukukî ayrıcalıklara son vermek

E)Hukukî alanda çağdaşlaşmak

12.Aşağıdakilerden hangisi, lâiklik ilkesini gerçekleştirmek için yapılan inkılâp hareketleri arasında yer almaz?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

B)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

C)Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

D)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

E)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un kabûl edilmesi

13.Türkiye’de eğitim alanında lâikleşme çalışmalarını başlatan ilk gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

B)Medreselerin kapatılması

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkartılması

D)Yeni Türk alfabesinin kabûl edilmesi

E)Batı tarzı üniversitelerin açılması

14.

Bu kanun, aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?

A)Medenî Kanun’un D)Soyadı Kanunu’nun

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun E)Kılık – kıyafet Kanunu’nun

C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun

15

II.Miras hakkı

III.Meslek seçme hakkı

IV.Seçme ve seçilme hakkı

V.Eğitim hakkı

Yukarıdakilerden hangisi, Türk kadınının pek çok Avrupalı hemcinsinden daha önce sahip olduğu bir haktır?

A)I B)II C)III D)IV E)V

16.

Yukarıdaki hukukî sorunların çözümlenerek hukuk birliğinin kurulmasını sağlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

E)Medreselerin kapatılması

17.Tarımın geliştirilmesi ve köylünün durumunun iyileştirilmesi için düşünülen, ancak günümüze kadar tam uygulanamayan inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması

B)Köylüye destek amaçlı devlet bankası açılması

C)Yüksek Ziraat Enstitülerinin açılması

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)Toprak reformunun yapılması

18

II.Kabine sistemine geçilmiştir

III.Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki inkılâplardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

A)Saltanatın kaldırılmasının

B)Cumhuriyetin ilân edilmesinin

C)Halifeliğin kaldırılmasının

D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin

E)Çok partili hayata geçilmesinin

19.Aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisinin amacı yanlış verilmiştir?

İnkılâp Amaç

A)Maarif teşkilâtı -Eğitimde lâikleşmekHakkında Kanun

B)Medenî Kanun -Hukuk birliğini gerçekleştirmek

C)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin - Eğitim – öğretim birliğini kapatılması sağlamak

D)Halifeliğin kaldırılması - Yönetimde lâikleşmek

E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması - Toplumsal yapılanmayı çağdaşlaştırmak

20.

Aşağıda verilen devlet ve onlardan alınan kanunların eşleştirmesi hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A)İngiltere – İdare Hukuku

B)Almanya – Ceza mahkemeleri Usulü Kanunu

C)İtalya – Ceza Kanunu

D)İsviçre – Medenî Kanun

E)İsviçre – Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu

Cevap Anahtarı:

1-A 11-C

2-C 12-D

3-B 13-C

4-B 14-D

5-C 15-D

6-D 16-B

7-C 17-E

8-C 18-B

9-D 19-C

10-B 20-B

Cumhuriyetin ilk yıllarında, hukukî alandaki bazı sorunlar sebebiyle bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Gelişmiş bir hukuk düzeni oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, Batı’daki gelişmiş hukuk sistemleri Türk toplumunun ihtiyaç ve koşullarına göre düzenlenmiştir.
.I.Rejim konusundaki tartışmalar büyük ölçüde sona ermiştir
Cumhuriyetin ilk yıllarında azınlıkların hukukî düzeninde patrikhaneler önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Müslümanların da mezhep farkları hukuk sisteminde sorunlara sebep olmuştur.
.I.Evlenme hakkı
1934’te “Hacı, Hoca, Molla, Efendi” gibi unvanlar kaldırılmıştır.
. I.1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yaşanması
I.Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa’daki yanlış bilgiler
I.Eğitimde ikiliğe son vermek
I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
I.Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

çııÖÖçşıÜüİNKILAPLAR VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

21.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün eğitim programının dayandığı temel ilkelerden biri değildir?

çııÖÖçşıÜüİNKILAPLAR VE ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

41.Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını ve eğitimde ikiliğin kaldırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mecelle D)Tevhid-i Tedrisat kanunu

B)Medenî Kanun E)Kanunnâme-i Âli Osman

C)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu

42.

Anayasanın bu özelliğinin sebebi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

A)İstanbul Hükûmeti’ni etkisizleştirmek

B)Halkı İstanbul Hükûmeti’ne karşı ayaklanmaya teşvik etmek

C)Önemli kararların hemen uygulanmasını sağlamak

D)Egemenliğin kayıtsız – şartsız millete ait olduğunu göstermek

E)Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamak

43.Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra, hukuksal ve toplumsal alanlarda lâikleşme uygulamaları yoğunluk kazanmıştır?

A)Menemen İsyânı’nın bastırılmasıyla

B)Saltanatın kaldırılmasıyla

C)1924 Anayasası ile

D)Hilafetin kaldırılmasıyla

E)Medenî Kanun’un çıkartılmasıyla

44.Türk Medenî Kanunu’nun İsviçre Medenî Kanunu’nu esas almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Kadınlara siyâsî haklar vermesi

B)Avrupa’da en son hazırlanan kanun olması

C)Lâik esaslar taşıması

D)Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi

E)Türk toplum yapısına uygun olması

45.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de lâikliğin uygulamaya konulmasına yönelik inkılâplardan biri değildir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

C)Yabancı okulların Türk kanunlarına tâbi olması

D)Medenî Kanun’un kabûlü

E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

46.

II.Özel girişimcilere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır

III Sendika kurma hakkı tanınmalıdır

IV.Âşâr vergisi kaldırılmalıdır

Yukarıda, 1923 İzmir İktisat kongresi kararlarından bir bölümü verilmiştir.

Hangi seçenek, bu kongre kararlarından değildir?

A)I B)II C)III D)IV E)V

47.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, tarımı geliştirmek için yapılan çalışmaların içinde değerlendirilemez?

A)Zirai Donatım Kurumu’nun oluşturulması

B)Âşâr vergisinin kaldırılması

C)Ziraat bankası’nın kurulması

D)Toprak reformu yapılmaya çalışılması

E)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

48.Kabotaj kanunu’nun çıkartılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal bir sonucudur?

A)Kapitülasyonların kaldırılmasının

B)İş bankası’nın kurulmasının

C)Medenî Kanun’un kabûl edilmesinin

D)Çok partili hayata geçilmesinin

E)Âşâr vergisinin kaldırılmasının

49.Aşağıdakilerden hamgisi Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun sonuçları arasında yer almaz?

A)Eğitimde eşitlik gerçekleştirilmiştir

B)İlkokul kız ve erkek çocuklarına zorunlu tutulmuştur

C)Latin harfleri kabûl edilmiştir

D)Maarif Bakanlığı (MEB) kurulmuştur

E)Eğitim programları çağdaşlaştırılmıştır

50.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanmasında zorluklar çıkması, kapitalizmin 1929 Ekonomik Bunalımı, Millî Burjuvazi’nin yaratılamayışı üzerine hayata geçirilen ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?

A)Liberalizm C)Milliyetçilik E)Devletçilik

B)Kapitalizm D)Halkçılık

51.Hukuk alanında lâikleşmenin sebepleri arasında gösteremeyeceğimiz düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sorunların çözümünde eski hukuk sisteminin yetersiz kalması

B)İnsan hakları konusuna yeteri kadar eğilinmemesi

C) Hukuk sistemini çağdaşlaştırma düşüncesi

D)Toplumsal ayrıcalıklara son verme düşüncesi

E)Çağdaş normlara ulaşma amacı

52.Aşağıdakilerden hangisi, Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden biri değildir?

A)Halifenin târikat ileri gelenleriyle ilişki kurması

B)Kurum olarak kalmasının yapılacak inkılâplara aykırı olması

C)Halife Abdülmecit Efendi’nin kendini TBMM’nin üzerinde görmesi

D)Halifenin Cumhuriyet aleyhtarı ayaklanmalar çıkartması

E)Yeni devletin lâik yapıya kavuşturulmak istenmesi

53.Aşağıdakilerden hangisi, lâik düzene geçişin aşamalarından değildir?

A)Harf İnkılâbı’nın gerçekleşmesi

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

C)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

D)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi

E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

54

II.İlk ve orta öğretimin esasları belirlenmiştir.

Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

A)Medenî kanun’un kabûl edilmesi

B)Maarif teşkilâtı hakkında Kanun’un kabûl edilmesi

C)Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi

D)Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun kabûl edilmesi

E)Medreselerin kapatılması

55.Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacı taşımaz?

A)Medenî kanun’un kabûlü D)Medreselerin kapatılması

B)Yeni ölçü sistemlerinin kabûlü E)Âşâr vergisinin kaldırılması

C)Şapka Kanunu

56.

II.Anayasanın lâikleşmesi

III Şeriye Vekâleti’nin kaldırılması

IV Tekke ve zâviyelerin kapatılması

V.Kabotaj kanunu’nun kabûlü

Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı amaçla yapılmıştır?

A)I B)II C)III D)IV E)V

57.Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır?

A)Türk Dil Kurumu’nun açılmasını

B)Yabancı okullar için yönetmelik hazırlanmasını

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûlünü

D)Millet mektepleri’nin açılmasını

E)Medreselerin kapatılmasını

58.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi öncelikle kültürel ikiliği kaldırmaya yönelik inkılâplardandır?

A)Medreselerin kapatılması

B)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

C)Halifeliğin kaldırılması

D)Harf İnkılâbı’nın yapılması

E)Tekkelerin kapatılması

59.Osmanlı maliyesinin en sağlam geliri olan, ürün üzerinden peşin olarak alınan, ancak Cumhuriyet Dönemi’nde kaldırılan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Haraç C)Çift Bozan E)Âşâr

B)Avarız D)Tekâlif-i Örfiye

60.Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde toplumsal alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?

A)Kılık-kıyafet Kanunu

B)Soyadı kanunu

C)Milâdî Takvim’in benimsenmesi

D)Pazar gününün hafta sonu tatili olarak kabûl edilmesi

E)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

Cevap Anahtarı:

41-D 51-B

42-C 52-D

43-D 53-C

44-A 54-B

45-C 55-E

46-D 56-E

47-E 57-D

48-A 58-A

49-C 59-E

50-E 60-E

I.Medenî kanun’un kabûlü
.I.Eğitim – öğretim programları çağdaşlaşmıştır.
I.Fabrika üretimine geçilmelidir
1921 Anayasası, Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemiştir. Kanunları yapan da uygulayan da TBMM’dir.

A)Eğitimde millî bir nitelik olmalıdır

B)Dînî eğitim ön plânda tutulmalı, ancak bilimselliğe de yer verilmelidir

C)Eğitim karma, işe dayalı ve disiplinli şekilde verilmelidir

D)Eğitim bilimsel verilere göre düzenlenmelidir

E)Eğitim ve öğretimde, zümre veya kültür farklılıkları ortadan kaldırılarak birlik sağlanmalıdır

22.1926’da çıkartılan Kabotaj kanunu ile ulaşılmak istenen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)1.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nı uygulamak

B)Tarımı geliştirmek

C)Sanayiyi geliştirmek

D)Millî denizciliği geliştirmek

E)Duyun-u Umûmîye’nin sona erdirilmesini sağlamak

23.Aşağıdakilerden hangisi, 1924’te kabûl edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili değildir?

A)Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması

B)Eğitim – öğretim işlerinin devlet denetimine alınması

C)İlk öğretimin yalnız erkek çocuklar için zorunlu tutulması

D)Eğitim – öğretimin lâik şekle dönmesi

E)Eğitim – öğretimin çağdaşlaşması

24.Türk Dil Kurumu’nun açılma sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)Türkçeyi olumsuz etkileyen yabancı sözcüklerden arındırmak

B)Türkçeyi kolay anlaşılan ve işlek bir dil hâline getirmek

C)Türkçeyi uluslar arası bilim dili hâline getirmek

D)Türkçeyi kendi kaynaklarıyla zenginleştirmek

E)Türkçeyi Batı dilleriyle kaynaştırmak

25

II.Abdülmecit Efendi’nin devlet başkanı gibi davranması

III.Bazı siyâsî çevrelerin eskiye dönme düşüncesi

Yukarıda verilenler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasına ortam hazırlamıştır?

A)Saltanatın kaldırılması

B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesi

C) Halifeliğin kaldırılması

D)Erkan-ı Harbiye Umûmî Vekâleti’nin kaldırılması

E)Diyanet İşleri başkanlığı’nın kurulması

26.Atatürk’ün sağlığında gerçekleştirilen son inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

B)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

C)Yabancı okulların denetim altına alınması

D)Milâdî Takvim’in kullanılmaya başlaması

E)Soyadı Kanunu’nun çıkartılması

27.

Bu kanunla ulaşılmak istenen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Batılı devletlerin Türkiye ile ilgili yanlış düşüncelerini değiştirmek ve aralarına almalarını sağlamak

B)Yönetimde lâikleşmeyi sağlamak

C)Millî kıyafet kültürünü yaşatmak

D)Türkiye’nin İslâmiyetten uzaklaştığını kanıtlamak

E)Kıyafetleri dînî inançlara göre yeniden düzenlemek

28.Batı ile ekonomik ilişkilerin kolaylaşması için yapılan gelişmeler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Türk Dil Kurumu’nun açılması

B)Milâdî Takvim’in kabûl edilmesi

C)Uluslar arası rakamların kabûl edilmesi

D)Hafta tâtilinin değiştirilmesi

E)Yeni ölçü birimlerinin uygulanması

29.Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabûl edilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A)Arap alfabesinin Türk dilinin yapısına uymaması

B)Konuşma dili ile yazı dili arasında fark olması

C)Okuma – yazma oranının arttırılmak istenmesi

D)Batı ile ekonomik ilişkileri geliştirme amacının güdülmesi

E)Bilimsel gelişmelerin yakından izlenmek istenmesi

30.Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasıyla ilgili değildir?

A)Lâkliğin önündeki en önemli engel kaldırılmıştır

B)Anayasal yönetime geçişi sağlamıştır

C)Çağdaş bir toplumun oluşmasına zemin hazırlanmıştır

D)İnkılâplar hız kazanmıştır

E)Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderilmiştir

31.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yaşanan lâikleşme aşamalarından biri değildir?

A)Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

B)Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun’un çıkarılması

C)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

D)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

E)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

32.Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmeleri millîleştirmekle yeni kurulan cumhuriyet hükûmetleri hangi amacı hedeflemişlerdir?

A)Millî ekonominin dış rekabete hazır hale gelmesi

B)Burjuva sınıfının güçlendirilmesi

C)Millî ekonomiyi yabancı sermayeden arındırma düşüncesi

D)Kamu harcamalarındaki açığı kapatma düşüncesi

E)Ülkeyi kültür emperyalizminden koruma düşüncesi

33.Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında ekonomik alanda temel tüketim mallarının ve önemli hizmetlerin devlet tarafından gerçekleştirilmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halkın elinde yeterli sermayenin bulunmaması

B)Yabancı sermayenin ülkeye girmesini engelleme düşüncesi

C)Sermaye sınıfının yeni rejimi tehdit etme olasılığı

D)özel girişimcinin mal varlığını yurt dışına çıkarmasını önleme

E)Ülke ekonomisinin azınlıklar tarafından yönlendirilmesi

34.Cumhuriyetle birlikte yapılan değişimlerden biri de ölçülerde gerçekleştirilmiştir.

Bu değişiklik, aşağıdaki ilişkilerin hangisinde Türk Devleti’ne kolaylık sağlamıştır?

A)Siyâsî C)Kültürel E)Eğitim

B)Diplomatik D)Ekonomik

35.Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımla ilgili alınan hangi önlem Türk köylüsünün ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamıştır?

A)Köylüye faizsiz borç para verilmesi

B)Toprak reformu yapılması

C)Çağdaş tarım konusunda üreticinin bilinçlendirilmesi

D)Âşâr vergisinin kaldırılması

E)Bilimsel tarıma geçişin sağlanması

36.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânından önce Avrupalılar tarafından kurulmuş, Cumhuriyet sonrasında da varlığını sürdürmüştür?

A)Ziraat Bankası C)Etibank E)Yapı ve Kredi Bankası

B)Osmanlı Bankası D)İş Bankası

37.Misâk-ı İktisadî İlkesi, aşağıdakilerin hangisiyle kabûl edilmiştir?

A)Cumhuriyet’in ilânı ile

B)Âşâr vergisinin kaldırılması ile

C)Toprak reformunun yapılması ile

D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yayınlanması ile

E)1.İzmir İktisat Kongresi kararları ile

38.1929 Dünya Ekonomik bunalımı, hangi özelliğinden dolayı Türkiye’yi diğer ülkeler kadar olumsuz etkilememiştir?

A)Cumhuriyet rejimi olmasından

B)Lâik devlet olmasından

C)Tarım ülkesi olmasından

D)Batılılaşmakta olmasından

E)Sanayileşmekte olmasından

39.1926’da Türk medenî Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A)Kadınlara meslek seçme hakkı tanındı

B)Kadınlara boşanma hakkı verildi

C)Miras kanununda kadın – erkek eşitliği sağlandı

D)Mahkemelerde tanık olmada kadın – erkek eşitliği sağlandı

E)Patrikhanenin dünya işleriyle ilgili yetkileri kaldırıldı

40.Aşağıdakilerden hangisi, Kemalist Ekonomi Politikası” denilen, Atatürk’ün ekonomi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

A)Halkın, ayrım yapılmaksızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi

B)Demir – Çelik Fabrikası’nın Ruslara yaptırılması

C)Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir bütün olarak algılanması

D)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

E)Denk bütçe yapılarak enflasyonun engellenmesi

Cevap Anahtarı:

21-B 31-E

22-D 32-C

23-C 33-A

24-E 34-D

25-C 35-D

26-E 36-B

27-A 37-E

28-A 38-C

29-D 39-E

30-B 40-E

1925’te Kıyafet Kanunu çıkartılmıştır.
.I.Cumhuriyet ilkeleri ile bağdaşmaması

M. Kemâl, 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası’nı kurmuştur. Bu partinin de desteği ile Ankara başkent ilân edilmiştir? Ayrıca, cumhuriyet rejimine geçilmesinde de etkili olmuştur.

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 13 ziyaretçi (72 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=