YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  Dış Politika İle İlgili Sorular
 

DIŞ POLİTİKA-ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

 

1. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'na önderlik yaparak yurdumuzu işgalden kurtardı. Cumhuriyet esasına dayalı yeni bir devlet kurulmasına öncülük yaptı.

Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın esası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler'in isteklerini gerçekleştirmek

B) Akdeniz'de üstün durumda olmak

C) Ulusal sınırlar içinde bağımsız yaşamak

D) Komşu ülkelerin istekleri doğrultusunda sınırları belirlemek

E) Yayılmacı bir siyaset izlemek

 

2. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye, bağımsız bir devlet olarak kendi vatandaşlarının eğitiminden sorumludur." ilkesi doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisini görüşme konusu yapmayacağını açıklamıştır?

A) Yabancı okullar

B) Medreselerin kapatılması

C) Üniversiteler Kanunu

D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

E) Maarif Teşkilatı ile ilgili kanun

 

3. "Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın önkoşulu içte de güçlü olmaktır."

Türkiye'de cumhuriyet döneminde;

I. Yabancı okullar

II. Musul

III. Boğazlar

gibi sorunlardan hangilerinin çözümü, bu yargıya olumsuz örnek oluşturmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II             C) I ve II

D) I, II ve III               E) Yalnız III

 

4. "Sömürgecilik ve emperyalizm ortadan kalkmalı ve yerlerine uluslararasında renk, ulus, din ve dil ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği egemen olmalıdır."

Atatürk'ün bu konuşmasında, Almanya ve İtalya'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisine karşı bir tepki olduğu söylenemez?

A) Saldırgan politikalar izlemeleri

B) Sömürgecilik yarışını hızlandırmaları

C) Dünya barışını tehlikeye düşürmeleri

D) Milletler Cemiyeti üyesi olmaları

E) İnsan haklarına ters düşen uygulamalar yapmaları

 

5. Türkiye'de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;

. I. 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur.

II. 1934'te Balkan Antantı'nın 1937'de Sadabad Paktı'nın kurulmasına öncülük yapmıştır.

III. 1936'da Montrö Sözleşmesi ile Boğazların yönetimini üstlenmiştir.

Bunlardan hangileri, "Misak-ı Milli" ilkelerinin gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) I ve II    E) II ve III

 

6. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi sonucu Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kaldı.

Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

A) Savaş tazminatı

B) Musul sorunu

C) Dış borçlar

D) Nüfus değişimi

E) Hatay sorunu

 

7. Cumhuriyet; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişiler aracılığıyla yönetilmesidir.

Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) TBMM'nin açılması

B) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi

C) Teşkilat-ı Esasi'ye Kanunu'nun kabul edilmesi

D) Saltanatın kaldırılması

E) Siyasi partilerin kurulması

 

8. Yeni Türk devletinde cumhuriyet döneminde görülen;

I. Medeni Kanunun kabul edilmesi

II. Türk Dil Kurumu'nun kurulması

III. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

IV. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

V. Öğretimin birleştirilmesi

VI. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi

gibi gelişmelerden hangileri "milliyetçilik" ile doğrudan ilişkilidir?

A) I ve II     B) III ve IV              C) V ve VI

D) I ve VI   E) II ve V

 

9. Yeni Türk devletinde;

I. 10 Nisan 1928'de Anayasa'dan "Devletin dini İslam’dır." maddesinin çıkarılması

II. 1934'te çıkarılan bir yasa ile toplumsal sınıf ve ayrıcalıkları belirten unvanların yasaklanması

gibi inkılaplar, aşağıdaki ilkelerden hangileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

I II

A) Milliyetçilik Devletçilik

B) Laiklik Halkçılık

C) Halkçılık Cumhuriyetçilik

D) Cumhuriyetçilik Laiklik

E) Laiklik Milliyetçilik

 

10. Yeni Türk devletinde;

I. Halkın kanunlar önünde eşit olması

II. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak götürülmesi

III. Yönetime tüm halkın katılması

gibi özellikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Halkçılık

B) Milliyetçilik

C) Devletçilik

D) Laiklik

E) Akılcılık ve bilimsellik

 

11. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gelecekte kendisinin de aşılmasının yolunu göstermiş, devlet ve toplum yapısının sürekli olarak yenilenmesi gerektiğine işaret etmiştir?

A) Laiklik  B) Devletçilik        C) Ulusçuluk

D) Cumhuriyetçilik E) İnkılapçılık

 

12. Yeni Türk devleti'nde,

I. Medeni Kanunun kabulü

II. Harf inkılabı

III. Türk Tarih Kurumu'nun açılması

IV. Dil inkılabı

V. Kılık kıyafet inkılabı

gibi inkılaplardan hangileri "çağdaşlaşma ve batılılaşma" ilkesine yöneliktir?

A) I, II ve V                B) I, II ve IV

C) II, III ve IV                            D) III, IV ve V

E) I, II ve III

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1. C            2. A         3. B         4. D         5. C

6. E            7. B         8. E         9. B         10. A

11. E          12. A

DIŞ POLİTİKA-ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

1. Atatürk "Dünyada ve dünya milletleri arasında barış ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksun olur." demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?

A) Mandater yönetimlerin kurulması

B) Dünya devletlerinin bloklar kurması

C) Devletlerin sadece kendi komşularıyla dostluk kurması

D) Toprak kazanmak için yayılmacı politikalar izlenilmesi

E) Uluslararası barışın sağlanması

 

2. Yeni Türk devletinin dış politikadaki temel ilkesi 'lam bağımsızlık" anlayışını korumaktır.

1923-1938 yılları arasındaki dönemde görülen;

I. Kapitülasyonların kaldırılması

II. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

III. Yabancı okullar konusunun Avrupalı devletlerle görüşülmemesi

IV. Boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi

gibi gelişmelerden hangilerinin bu ilkeye uygun olmadığı söylenebilir?

A) I ve II     B) II ve III               C) Yalnız IV

D) I, II ve III               E) III ve IV

 

3. - Japonya'nın 1931'de Mançurya'yı işgal etmesi

- İtalya'nın 1935'te Habeşistan'ı işgal etmesi

- Almanya’nın 1936 yılında Ren bölgesine asker yollaması

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Milletler Cemiyeti'nin etkisini kaybettiğinin

B) Silahlanma yarışının sona erdiğinin

C) Sömürgecilik çalışmalarının başarısız olduğunun

D) Kapitülasyonların kaldırılmasının uluslararası sorun haline geldiğinin

E) Boğazlar sorununun çözümlenemediğinin

 

4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Türkiye'nin bölgedeki durumu güçlendirilmiştir?

A) Boğazlar komisyonunun kaldırılması

B) Antlaşmanın 20 yıl yürürlükte kalması

C) Ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi

D) Türkiye'nin savaş tehlikesi karşısında boğazları kapatma yetkisinin olması

E) Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerinin ağırlık bakımından sınırlandırılması

 

5. Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması'nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması nedeniyle, 1936'da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine bırakıldı.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?

A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

B) Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi

C) Balkan Antantı'nın kurulması

D) 1929'da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması

E) Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesi

 

6. 1938 yılında Almanya, Avusturya'yı topraklarına kattı. Bu gelişmeler karşısında Fransa, Türkiye'nin güçlü durumda olmasını istedi.

Fransa'nın politikasında görülen bu değişikliğin Türk devletinin hangi konuda sonuç almasını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Musul sorununun görüşmelerle halledilmesi

B) Nüfus mübadelesinin yapılması

C) Hatay sorununun çözümlenmesi

D) Milletler Cemiyeti'ne girişin kolaylaşması

E) Montrö Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması

 

7. I. TBMM'nin açılması

II. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

IV. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri, cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

A) I ve II     B) II ve III               C) I ve III

D) III ve IV E) II ve IV

 

8. Cumhuriyet döneminde;

— Bazı lakap ve unvanların kaldırılması

— Kadınların seçme, seçilme hakkına kavuşması

— Medeni Kanunun çıkarılması

gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanması ile ilgilidir?

A) Bağımsızlık

B) Devletçilik

C) Cumhuriyetçilik

D) Halkçılık

E) İnkılapçılık

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün inkılapçılık ilkesini doğru açıklayan bir tanım olarak gösterilemez?

A) Mevcut olan demokratik kurumları korumak ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak için yenilikler yapmaktır.

B) Toplumun gereksinmeleri doğrultusunda düzenlemeler yapmaktır.

C) Ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak yeni kuruluşları kurmak ve savunmaktır.

D) Sanayinin devlet eliyle kurulması demektir.

E) İlerici ve çağdaş düşünceye açık olmak demektir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin yönetiminde laiklik ilkesinin esas alındığına kanıt olarak gösterilemez?

A) Din ve inanç özgürlüğünün esas alınması

B) Dini inançlara saygılı olunması

C) Devlet düzeni ve hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması

D) Din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması

E) Devletin din işlerinde birleştirici ve yönlendirici olması

 

11. Atatürk               10. Yıl Nutku'nda "Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir" demektedir.

Atatürk'ün bu görüşü aşağıdaki ilkelerden hangisinin esasını oluşturmaktadır?

A) Cumhuriyetçilik

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) Ulusal egemenlik

E) Çağdaşlık ve bilimsellik

 

12. Türkiye'nin 1930'lu yıllarda;

- Balkan Antantı

- Sadabat Paktı

- Milletler Cemiyeti

gibi uluslararası kuruluşlara katılması veya kurulmasına öncülük yapması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin benimsendiğinin göstergesidir?

A) Ulusal egemenlik

B) Yurtta ve dünyada barış

C) Çağdaşlık ve batılılaşma

D) Ulusal bağımsızlık

E) Bilimsellik ve akılcılık

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. E            2. C         3. A         4. D         5. B

6. C            7. A         8. D         9. D         10. E

11. E          12. B


 

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

21.Hukuk alanındaki lâikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Medenî Kanun                                 D)Saltanatın kaldırılması

   B)Soyadı Kanunu                                               E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

   C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, Halk Fırkası’nın kuruluş amaçlarından değildir?

   A)İnkılâpları gerçekleştirmek           D)Çağdaşlaşmak

   B)Tüm halkın partisi olmak                             E)Yenilikleri halka benimsetmek

   C)Tek parti rejimi kurmak

 

23.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası’nın özelliklerinden değildir?

   A)Liberal ekonomiyi savunmuştur    D)  Atatürk tarafından kurulmuştur

   B)Rejimi korumuştur                         E)  İnkılâpları gerçekleştirmiştir

   C)Cumhuriyetin ilk siyâsî partisidir

 

24.Cumhuriyet târihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.

   Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?

   A)Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması

   B)Ekonomik anlayışının liberalizm olması

   C)Meşrûtiyetçilerin partide yoğunlaşması

   D)M. Kemâl karşıtlarınca kurulmuş olması

   E)Batıcılık fikrini savunması

 

25.Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldırılmasının sebeplerinden olamaz?

   A)Sadrazam  Tevfik  Paşa’nın  TBMM  başkanlığına Lozan görüşmeleriyle ilgili olarak telgraf çekmesi

   B)Millî egemenlik ilkesiyle hanedan egemenliğinin ters düşmesi

   C)İstanbul Hükûmeti’nin İtilâf devletleriyle iş birliği yapması

   D)Saltanat yanlılarının Meclis’te çoğunluğu sağlamaları

   E)İstanbul Hükûmeti’nin Lozan görüşmelerine çağırılması

 

26.Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan, ancak daha sonra yeniden gündemi işgâl eden ve Türk Hükûmeti’nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Musul                                                D)Dış borçlar

   B)Mübadele (nüfus değişimi)          E)Yabancı okullar

   C)Boğazlar

 

27.Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Lâiklik İlkesi’nin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?

   A)Medenî Kanun’un kabûlü                              D)Halifeliğin kaldırılma                    

   B)Tevhid-iTedrisat kanunu’nun kabûlü         E)Saltanatın kaldırılması

   C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

28.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devleti’nin uluslar arası ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir yeniliktir?

   A)Türk Tarih Kurumu’nun açılması                                  D)Türk harflerinin kabûlü

   B)Kadınlara siyâsî hak verilmesi                      E)MedenîKanun’un kabûlü

   C)Takvim ve saat sisteminin değiştirilmesi

 

29.Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

   B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

   C)Kapitülasyonların kaldırılması

   D)Âşâr vergisinin kaldırılması

   E)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

 

30.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, hukukî ve toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?

   A)Medenî Kanun’un kabûlü                             D)Saltanatın kaldırılması

   B)Soyadı Kanunu’nun kabûlü                          E)Türk Dil kurumu’nun kurulması

   C)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

 

31.Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alandaki uygulamalarından hangisi, kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?

   A)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

   B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

   C)Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

   D)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

   E)Âşâr vergisinin kaldırılması

 

32.Aşağıdakilerden hangisi, lâik devlet yapısının kurumlaşmasında en az        katkıyı sağlamıştır?

   A)Soyadı Kanunu                                               D)Medenî Kanun

   B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu             E)Halifeliğin kaldırılması

   C)Saltanatın kaldırılması

 

33.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM dönemindeki gelişmelerden birisi değildir?

   A)Ankara’nın başkent olması

   B)Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması

   C)Halifeliğin kaldırılması

   D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

   E)İtilâf devletlerinin İstanbul’u boşaltması

 

34.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM’nin özellik ve uygulamalarından değildir?

   A)Siyâsî bunalımları çözmüştür      D)Halifeliği kaldırmıştır

   B)Saltanatı kaldırmıştır                     E)Ankara’yı başkent yapmıştır

   C)Cumhuriyeti ilân etmiştir

 

35.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânının sonuçları arasında yer almaz?

   A)İnkılâpların yapılmasının önü açılmıştır

   B)Devletin rejiminin adı konmuştur

   C)Meclis Hükûmeti sistemi kalkarak Kabine Hükûmeti’ne geçilmiştir

   D)Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına çıkartılmıştır

   E)Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

 

36.Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

   A)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

   B)Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması

   C)I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

   D)Medenî Kanun’un kabûlü

   E)Teşvik-i Sanayi kanunu’nun çıkartılması

 

37.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk eğitim reformu aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Türk Dil Kurumu’nu açılması

   B)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

   C)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

   D)Yeni Türk harflerinin kabûlü

   E)Hukuk Mektebi’nin açılması

 

38.Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması, aşağıdaki inkılâplardan hangisinin devamı niteliğindedir?

   A)Halifeliğin kaldırılmasının

   B)Çok partili hayata geçiş denemelerinin

   C)Hukuk alanındaki inkılâpların

   D)Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulanmasının

   E)Kıyafet değişikliğini öngören çalışmaların

 

39.Yeni Türk Devleti’nde, Halifenin giderek devlet başkanı gibi davranması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

   A)Cumhuriyet yönetimine geçişi zorlaştırmıştır

   B)Çağdaşlaşmak için yapılacak inkılâplar başlatılamamıştır

   C)Lâik hukuk kuralları uygulanamamıştır

   D)Millî birlik ve beraberlik sağlanamamıştır

   E)Saltanatın kaldırılmasına rağmen devlet iki başlı görüntüsünü sürdürmüştür

 

40.Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Anayasanın lâikleştirilmesi

   B)Hukuk birliğinin sağlanması

   C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması

   D)Medenî Kanun’un kabûlü

   E)Hilafetin kaldırılması

 

 

 

Cevap Anahtarı:

 

   21-A       31-D      

   22-C       32-A      

   23-A       33-B      

   24-E       34-B      

   25-D       35-D      

   26-E       36-C      

   27-C       37-E      


 

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ, ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

21.Hukuk alanındaki lâikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Medenî Kanun                                 D)Saltanatın kaldırılması

   B)Soyadı Kanunu                                               E)Tekke ve zâviyelerin kapatılması

   C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

22.Aşağıdakilerden hangisi, Halk Fırkası’nın kuruluş amaçlarından değildir?

   A)İnkılâpları gerçekleştirmek           D)Çağdaşlaşmak

   B)Tüm halkın partisi olmak                             E)Yenilikleri halka benimsetmek

   C)Tek parti rejimi kurmak

 

23.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası’nın özelliklerinden değildir?

   A)Liberal ekonomiyi savunmuştur    D)  Atatürk tarafından kurulmuştur

   B)Rejimi korumuştur                         E)  İnkılâpları gerçekleştirmiştir

   C)Cumhuriyetin ilk siyâsî partisidir

 

24.Cumhuriyet târihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.

   Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?

   A)Hilafet yanlılarınca kurulmuş olması

   B)Ekonomik anlayışının liberalizm olması

   C)Meşrûtiyetçilerin partide yoğunlaşması

   D)M. Kemâl karşıtlarınca kurulmuş olması

   E)Batıcılık fikrini savunması

 

25.Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldırılmasının sebeplerinden olamaz?

   A)Sadrazam  Tevfik  Paşa’nın  TBMM  başkanlığına Lozan görüşmeleriyle ilgili olarak telgraf çekmesi

   B)Millî egemenlik ilkesiyle hanedan egemenliğinin ters düşmesi

   C)İstanbul Hükûmeti’nin İtilâf devletleriyle iş birliği yapması

   D)Saltanat yanlılarının Meclis’te çoğunluğu sağlamaları

   E)İstanbul Hükûmeti’nin Lozan görüşmelerine çağırılması

 

26.Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan, ancak daha sonra yeniden gündemi işgâl eden ve Türk Hükûmeti’nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Musul                                                D)Dış borçlar

   B)Mübadele (nüfus değişimi)          E)Yabancı okullar

   C)Boğazlar

 

27.Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Lâiklik İlkesi’nin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?

   A)Medenî Kanun’un kabûlü                              D)Halifeliğin kaldırılma                    

   B)Tevhid-iTedrisat kanunu’nun kabûlü         E)Saltanatın kaldırılması

   C)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

28.Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devleti’nin uluslar arası ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir yeniliktir?

   A)Türk Tarih Kurumu’nun açılması                                  D)Türk harflerinin kabûlü

   B)Kadınlara siyâsî hak verilmesi                      E)MedenîKanun’un kabûlü

   C)Takvim ve saat sisteminin değiştirilmesi

 

29.Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Kabotaj Kanunu’nun kabûl edilmesi

   B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

   C)Kapitülasyonların kaldırılması

   D)Âşâr vergisinin kaldırılması

   E)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

 

30.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, hukukî ve toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?

   A)Medenî Kanun’un kabûlü                             D)Saltanatın kaldırılması

   B)Soyadı Kanunu’nun kabûlü                          E)Türk Dil kurumu’nun kurulması

   C)Tekke, zâviye ve türbelerin kapatılması

 

31.Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alandaki uygulamalarından hangisi, kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?

   A)Kabotaj Kanunu’nun çıkartılması

   B)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması

   C)Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

   D)İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması

   E)Âşâr vergisinin kaldırılması

 

32.Aşağıdakilerden hangisi, lâik devlet yapısının kurumlaşmasında en az        katkıyı sağlamıştır?

   A)Soyadı Kanunu                                               D)Medenî Kanun

   B)Tevhid-i Tedrisat Kanunu             E)Halifeliğin kaldırılması

   C)Saltanatın kaldırılması

 

33.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM dönemindeki gelişmelerden birisi değildir?

   A)Ankara’nın başkent olması

   B)Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması

   C)Halifeliğin kaldırılması

   D)Lozan Antlaşması’nın onaylanması

   E)İtilâf devletlerinin İstanbul’u boşaltması

 

34.Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM’nin özellik ve uygulamalarından değildir?

   A)Siyâsî bunalımları çözmüştür      D)Halifeliği kaldırmıştır

   B)Saltanatı kaldırmıştır                     E)Ankara’yı başkent yapmıştır

   C)Cumhuriyeti ilân etmiştir

 

35.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilânının sonuçları arasında yer almaz?

   A)İnkılâpların yapılmasının önü açılmıştır

   B)Devletin rejiminin adı konmuştur

   C)Meclis Hükûmeti sistemi kalkarak Kabine Hükûmeti’ne geçilmiştir

   D)Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına çıkartılmıştır

   E)Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir

 

36.Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

   A)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun hazırlanması

   B)Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkartılması

   C)I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın uygulanması

   D)Medenî Kanun’un kabûlü

   E)Teşvik-i Sanayi kanunu’nun çıkartılması

 

37.Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabûl edilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk eğitim reformu aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Türk Dil Kurumu’nu açılması

   B)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

   C)Türk Tarih Kurumu’nun açılması

   D)Yeni Türk harflerinin kabûlü

   E)Hukuk Mektebi’nin açılması

 

38.Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması, aşağıdaki inkılâplardan hangisinin devamı niteliğindedir?

   A)Halifeliğin kaldırılmasının

   B)Çok partili hayata geçiş denemelerinin

   C)Hukuk alanındaki inkılâpların

   D)Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin uygulanmasının

   E)Kıyafet değişikliğini öngören çalışmaların

 

39.Yeni Türk Devleti’nde, Halifenin giderek devlet başkanı gibi davranması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

   A)Cumhuriyet yönetimine geçişi zorlaştırmıştır

   B)Çağdaşlaşmak için yapılacak inkılâplar başlatılamamıştır

   C)Lâik hukuk kuralları uygulanamamıştır

   D)Millî birlik ve beraberlik sağlanamamıştır

   E)Saltanatın kaldırılmasına rağmen devlet iki başlı görüntüsünü sürdürmüştür

 

40.Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Anayasanın lâikleştirilmesi

   B)Hukuk birliğinin sağlanması

   C)Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması

   D)Medenî Kanun’un kabûlü

   E)Hilafetin kaldırılması

 

 

 

Cevap Anahtarı:

 

   21-A       31-D      

   22-C       32-A      

   23-A       33-B      

   24-E       34-B      

   25-D       35-D      

   26-E       36-C      

   27-C       37-E      
 


Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (38 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=