YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  GENELGELER, KONGRELER, MİSÂK-I MİLLÎ SORULARI
 

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?

A) TBMM'nin oluşturduğu öncü birliklerdir.

B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.

C) Halifelik ordusudur.

D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.

E) Osmanlı yönetiminin oluşturduğu askeri güçtür.

 

2. Kurtuluş Savaşı'nda düzenli orduların kurulmasından önce ülke savunması Kuva-i Milliye birlikleri ile yapıldı.

Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Mondros Ateşkesi'nin şartlarına uyulmaması

B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması

C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması

D) İstanbul hükümetinin fetvalar yayınlaması

E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkması

 

3. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Kuva-i Milliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu'da bu tür bir gelişme görülmemiştir.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Bölgede işgal yaşanmaması

B) Ekonomik kaynaklarının yeterli olmaması

C) Bölge halkının İstanbul hükümetini desteklemesi

D) Ermenilere karşı Kuva-i Milliye'nin yeterli olacağına inanmamaları

E) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması

 

4. TBMM'nin ilk siyasi başarısı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğinin ilk belgesi olan Gümrü Antlaşması Ermenistan ile imzalanmıştır.

Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.

B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.

C) Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.

D) Misak-ı Milli'nin Doğu Anadolu ile ilgili isteklerinin bir bölümü gerçekleşmiştir.

E) İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda değişiklik önerisi getirmiştir.

 

5. İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,

- Anadolu'da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.

- Misak-ı Milli kararının alınması üzerine Mebuslar Meclisi'ni dağıtmışlardır.

- Londra Konferansı'na TBMM'nin yanı sıra İstanbul Hükümetini de çağırmışlardır.

İtilaf Devletleri'nin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş Savaşı'nın başarılı olmasını engellemek

B) TBMM'nin güçlenmesini sağlamak

C) Padişahın otoritesini azaltmak

D) İşgalleri kolaylaştırmak

E) TBMM'ye karşı savaşmak

 

6. TBMM hükümetinin Sevr Antlaşması'nın görüşüleceğini bilmesine karşın Londra Konferansı'na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İstanbul hükümeti ile işbirliği yapmak

B) Misak-ı Milli'yi dünyaya duyurmak

C) Varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmek

D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak

E) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak

 

7. Kuva-i Milliye'nin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?

A) İngiltere

B) Yunanistan

C) Kuva-i İnzibatiye

D) Fransa

E) İç ayaklanmalar

 

8. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin başladığı günlerde "İstanbul Anadolu'ya hakim değil bağlı olmak zorundadır." görüşünü savunuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda sağlanan gelişmelerden biridir?

A) İstanbul hükümetinin kışkırtmaları sonucu ayaklanmalar çıkması

B) Amasya protokolünde yer alan kararların hükümet tarafından kabul edilmemesi

C) İstanbul hükümeti temsilcisinin Londra Konferansında söz hakkını TBMM temsilcisine bırakması

D) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması

E) Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararı alması üzerine İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesi

 

9. Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920'de başladığı halde, TBMM ile ancak Birinci İnönü Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması'nı imzalamıştır.

Sovyet Rusya'nın TBMM ile antlaşma imzalama konusunda yavaş davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi tanımaması

B) TBMM'nin İstanbul hükümetiyle ilişkilerini koparması

C) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi

D) Meclise yönelik ayaklanmaların devam etmesi

E) Rusya'nın Anadolu hareketinin başarısından endişe duyması

 

10. TBMM, I. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova'da görüşmeler yapıldı. TBMM Misak-ı Milli'nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.

Bu bilgilere göre;

I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.

II. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.

III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.

IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III    B) III ve IV              C) I, II ve IV

D) II ve III  E) II ve IV

 

11. II. İnönü Zaferi'nden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen bazı komutanlar, batı cephesinin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar'a doğru harekete geçtiler; ancak Yunan kuvvetlerini mevzilerinden söküp atmakta başarılı olamadılar.

TBMM ordularının bu başarısızlığı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Saldırının geç başlatılmış olması

B) Ordunun İnönü Savaşları'nda büyük kayıplar vermesi

C) Yunanlıların İngilizlerden askeri destek alması

D) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması

E) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir Savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

A) Yunan birliklerinin Sakarya'ya kadar ulaşması

B) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

C) Meclis kararıyla Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi

D) Mustafa Kemal'e üç ay süreyle meclis yetkilerinin verilmesi

E) Hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınmasının düşünülmesi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. B            2. A         3. E         4. E         5. A

6. A            7. B         8. C         9. E         10. C

11. D         12. B


 

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)

 

1. TBMM'nin elinde demiryollarından yararlanacak araçlar yoktu. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın önemli çatışmaları demiryollarının kavşak noktası olan Eskişehir yakınlarında oldu.

TBMM'nin savaşları Eskişehir bölgesinde yoğunlaştırmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) TBMM'nin takviye birliklerinden yararlanabilmek

B) İşgalcilerin demiryollarından yararlanmasını önlemek

C) Doğu cephesindeki askerlerin Batı cephesine gönderilmesini sağlamak

D) Cephaneleri kolaylıkla nakledebilmek

E) İsyanları bastırmak

 

2. Sakarya Savaşı Yunanlılarla yapıldı ve kazanıldı. Bu savaştan sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşmasını imzaladı.

Fransa'nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı'nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ordu mevcudunu yetersiz bulması

B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkması

C) Misak-ı Milli'yi kabul etmesi

D) TBMM'nin gerçek gücünü görmek istemesi

E) Kapitülasyonların kaldırılmasına engel olmak istemesi

 

3. Sovyet Rusya, TBMM'nin batılı devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istememektedir.

Bu bilgiye göre Sovyet Rusya, TBMM'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisine karşı çıkmış olamaz?

A) Londra Konferansı’na katılması

B) Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzalaması

C) Sevr Antlaşması'na tepki göstermesi

D) Londra Konferansı'nda Fransa, İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar imzalaması

E) İngiltere ile esirlerin değişimine ilişkin sözleşme imzalaması

 

4. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM hükümeti, kurulduğu günlerde uluslararası gündemde önemli bir ilgi görmezken, askeri alanda kazandığı başarılardan sonra dikkat çekmeye başlamış, siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe uygun gelişmeler arasında gösterilemez?

A) I. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin Londra Konferansı’na çağrılması

B) Eskişehir-Kütahya Muharebelerimden sonra Meclis yetkilerinin Mustafa Kemal'e devredilmesi

C) II. İnönü Muharebesi'nden, sonra Fransa'nın TBMM ile görüşme isteğinde bulunması

D) Sakarya Muharebesi'nden sonra İngiltere ile Esirlerin Değişimi Sözleşmesi'nin imzalanması

E) Sakarya Muharebesi'nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması'nın yapılması

 

5. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra orduyu Taarruz için hazır hale getirmek istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması

B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi

C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi

D) Doğu ve güney cephelerindeki birliklerin batıya sevk edilmesi

E) Saltanatın kaldırılması

 

6. I. TBMM

II. İstanbul hükümeti

III. Fransa

IV. Yunanistan

V. İtalya

Yukarıdakilerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?

A) I ve V     B) II ve III               C) III ve IV

D) II ve IV  E) II ve V

 

7. Sakarya Savaşı askeri ve siyasal sonuçları açısından Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu savaşın kazanılması ile Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma durumuna geçmiş, Fransa; TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'nin kapanmasını sağlamıştır. Ayrıca Kars Antlaşması ile de doğu sınırı kesinleşmiştir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi için uygun bir ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Büyük Taarruz

B) Lozan Barışı'nın imzalanması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Cumhuriyetin ilanı

E) Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi

 

8. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkesi'ni imzalamaları ve Türk devletini tanımalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Türk halkının gösterdiği direniş

B) Sömürgeci isteklerinin gerçekleşmeyeceğini anlamaları

C) İstanbul hükümetiyle TBMM hükümetinin uzlaşması

D) Kamuoyundan gördükleri desteği yitirmeye başlamaları

E) İtilaf Devletleri grubunun parçalanması

 

9. Lozan Görüşmeleri Kasım 1922’de başlamış olmasına karşılık Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanabilmiştir.

Konferansta sert tartışmalar yaşanması ve uzun sürmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Türk devletinin tam bağımsızlığının tanınmak istenmemesi

B) Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çok olması

C) Boğazlar konusuna Sovyet Rusya'nın da ilgi göstermesi

D) Kapitülasyonlar konusunun çok zaman kaybettirmesi

E) Batılıların yeni Türk devletini Osmanlı Devleti'nin devamı olarak görmesi

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilk olay, ikinci olayın nedeni değildir?

A) Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na çağrılması-Saltanatın kaldırılması

B) I. İnönü Savaşının kazanılması-TBMM'nin Londra Konferansı'na çağrılması

C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması

D) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması-İzmir'in işgali

E) Misak-ı Milli'nin kabulü-İstanbul'un işgali

 

11. Türkiye'nin;

I. Irak

II. Suriye

III. Sovyet Rusya

IV. İran

gibi devletlerden hangileri ile olan sınırları, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milli'ye uygun olarak belirlenememiştir?

A) I ve IV    B) I ve II  C) II ve III

D) I ve III   E) III ve IV

 

12. "Lozan Konferansı, Türkiye için büyük bir diplomatik zaferi temsil etmektedir. İsmet Paşa uluslararası alanda, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dört yıl süre ile savaşmış olmalarının nedenini bu belge ile ispatlamış oldu." Uluslararası bir tarih yazarı bu görüşleri ile Lozan Antlaşması'nın Türk ulusu için önemini anlatmaktadır.

Lozan Barış Antlaşması'nın diplomatik başarıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması

B) Yeni Türk devletinin bağımsızlığının kabul ettirilmesi

C) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması

D) Kapitülasyonların sona erdirilmesi

E) Yeni Türk devletinin içişlerine karışılmasının engellenmesi

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. B            2. D         3. C         4. B         5. E

6. D            7. A         8. C         9. A         10. D

11. B         12. A


 

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER ve SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

 

1. Kuvay-ı Milliye; işgallere karşı bölgelerini savunmak amacıyla oluşturulan silahlı direniş birlikleridir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye'nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?

A) İstanbul hükümetine karşı ayaklanmalar çıkması

B) Ülkede güvenliğin sağlanmak istenmesi

C) Osmanlı ordularının terhis edilmesi

D) Düzenli bir orduya gerek duyulması

E) Ulusal mücadelenin etkisiz hale getirilmek istenmesi

 

2. Mondros Ateşkesi'nden sonra; batıda Yunan, güneyde Fransız işgaline karşı bir Kuvay-ı Milliye direnişi başladığı halde, doğu cephesinde böyle bir halk hareketi oluşmamıştır.

Bu durum bölgenin;

I. Doğu Anadolu'da Ermeni saldırılarının yoğunlaşması

II. Doğu'daki Osmanlı ordularının terhis edilmemesi

III. Doğu'da halk hareketini yönlendirecek cemiyetlerin kurulmuş olması

gibi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) I ve II     B) II ve III               C) Yalnız I

D) I ve III   E) Yalnız II

 

3. TBMM tarafından oluşturulan düzenli ordunun ilk başarısı olan I. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nda ulusal bağımsızlığa aykırı kararlar alınacağı tahmin edildiği halde, Mustafa Kemal, toplantıya temsilci gönderilmesinin yararlı olacağını açıklamıştır.

Konferansa temsilci gönderen TBMM'nin amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Misak-ı Milli'yi işgalci devletlere tanıtmak

B) TBMM'nin uluslararası etkinliğini artırmak

C) TBMM'nin barış taraftarı olduğunu kanıtlamak

D) TBMM'nin hangi şartlarla antlaşma imzalayacağını açıklamak

E) İstanbul hükümetiyle ortak hareket etmek

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra işgallere başlayan Fransızların güney cephesinde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak gösterilemez?

A) Maraş ve Urfa'nın halk tarafından kurtarılması

B) Antep'in Fransızlara karşı 11 ay direnmesi

C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması

D) Ermenilerle işbirliği yapması

E) TBMM'yi resmen tanıması

 

5. TBMM 23 Nisan 1920'de açıldığı halde anayasa ancak I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul edilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) TBMM ile İstanbul hükümeti arasındaki anlaşmazlık giderilmiştir.

B) Askeri alanda kazanılan başarı anayasanın ilan edilmesi için uygun bir ortam oluşturmuştur.

C) İnönü Savaşı anayasa hazırlıklarının tamamlanması için kazanılmıştır.

D) Ankara'ya ilerleyen Yunan ordularının durdurulması barış görüşmelerinin başlamasına neden olmuştur.

E) Anayasa çalışmalarında Yunanlılardan yararlanılmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'nin 16 Mart 1921'de Sovyet Rusya ile imzaladığı Moskova Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Doğu sınırının kesinlik kazanması

B) Sovyet Rusya'nın Misak-ı Milli'yi kabul etmesi

C) Büyük bir devletin TBMM kurduğu düzeni tanıması

D) TBMM hükümetinin diplomatik başarısı olması

E) Sovyet Rusya'nın kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi

 

7. II. İnönü Savaşı'nın kazanılması üzerine ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, TBMM'nin güç kazandığına kanıt olarak gösterilemez?

A) Fransa'nın Ankara'ya bir temsilci göndererek TBMM ile görüşmeler yapması

B) İtalya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmeye başlaması

C) İngiltere'nin Malta'da tutuklu bulunan Türk esirlerden bir bölümünü serbest bırakması

D) Yunanlıların Kütahya-Eskişehir yöresinde yeniden saldırıya geçmesi

E) Fransa'nın daha önce işgal etmiş olduğu Zonguldak'tan çekilmesi

 

8. Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:

- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak

- Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak

- Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak

Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili olarak;

I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

II. TBMM tarafından yayınlanmıştır.

III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II     B) II ve III               C) Yalnız I

D) Yalnız III              E) I ve III

 

9. İtilaf Devletleri 22 Mart 1922'de TBMM'ye yeni bir barış önerisinde bulundular.

Barış önerilerinin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Düzenli ordunun kurulmasını engellemek

B) Kapitülasyonların devamını antlaşmalarla düzenlemek

C) TBMM'nin Sovyet Rusya ile imzaladığı antlaşmaları onaylamak

D) Yunanlıların bulundukları bölgelerde tutunmalarını sağlamak

E) İstanbul'un boşaltılmasının esaslarını belirlemek

 

10. Sakarya Savaşı sonucunda;

- 13 Ekim 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.

- 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı.

- 23 Ekim 1921'de İngiltere ile Esirlerin Değişimine ilişkin Sözleşme imzalandı.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Batı sınırı belirlenmiştir.

B) Sakarya Savaşı TBMM'yi güçlendirmiştir.

C) Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.

D) Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.

E) Doğu sınırı kesin şeklini almıştır.

 

11. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda yer alan;

I. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.

II. Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltacaktır.

III. Barış imzalanıncaya kadar İtilaf Devletleri'nin orduları İstanbul'da kalacaktır.

gibi maddelerden hangileri, "Osmanlı Devletinin Türkiye'nin geleceği ile ilgili karar verme hakkını" kaybettiğinin kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız .II            C) Yalnız III

D) I ve II    E) II ve III

 

12. Kurtuluş Savaşı'nda askeri başarı kazanıldıktan sonra saltanat kaldırıldı.

Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halifeliğin saltanata bağlı olması

B) Mudanya görüşmelerinin başlaması

C) İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na katılma kararı alması

D) Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması

E) İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

 

 

 

CEVAP ANAHTARI________

1. C            2. E         3. E         4. D         5. B

6. A            7. D         8. E         9. D         10. B

11. A         12. C


 

GENELGELER, KONGRELER, MİSÂK-I  MİLLÎ, İSTANBUL’UN İŞGÂLİ, TBMM’NİN AÇILMASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 

1-Millî Mücâdele döneminde,            

   I.    İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi

   II.   İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi

   III.  Kongrelerin toplanması

   Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?

   A)I           B)II          C)III        D)I-III      E)II-III

 

2-M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı            Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.

   M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

   A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle

   B)TBMM’nin açılmasıyla

   C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla

   D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle

   E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

 

3-“Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”

   Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?

   A)Yabancı okullar                               D)Savaş tazminâtı              E)Dış borçlar

   B)Azınlıklar                           E)Batı sınırı

 

4-M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i          Mebusan’ın toplanmasını istemiştir.

   Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi,         aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

   A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine

   B)İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine

   C)Anadolu’nun,  siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına

   D)Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine

   E)İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

 

5-I.  Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması

   II.  Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması

   III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması

   Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?

   A)I                           B)II                         C)III                        D)I-II                       E)II-III

 

6-I.   Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması

   II.  Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması

   III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması

   Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?

   A)I                           B)II                         C)III                        D)I-II                       E)II-III

 

7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?

   A)Azınlık hakları                   C)Boğazlar                                          E)Sınırlar

   B)Kapitülasyonlar                              D)Savaş tazminatı

 

8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.

   Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?

   A)Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi

   B)TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması

   C)Sevr Antlaşması’nın yapılması

   D)İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e katılmaları

   E)Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

 

9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

   A)TBMM’de                                                          D)Sivas Kongresi’nde

   B)Misâk-ı Millî’de                                                E)Amasya Genelgesi’nde

   C)Amasya Görüşmesi’nde

 

10-Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

   A)Millî cemiyetlerin birleştirilmesine

   B)Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına

   C)Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına

   D)Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına

   E)Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

 

11-M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.

   Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?

   A)Sivas Kongresi’nin toplanması

   B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

   C)TBMM’nin açılması

   D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması

   E)Düzenli ordunun kurulması

 

12-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.

   Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

   A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının

   B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının

   C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun

   D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının

   E)İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye             başladığının

 

13-Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

   A)Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması

   B)Güvenli bir konumda bulunması

   C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması

   D)İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması

   E)İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

 

14-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?

   A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır

   B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır

   C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

   D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir

   E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

 

15-Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

   A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

   B)Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması

   C)Medenî Kanunu onaylaması

   D)Meclis başkanının hükûmetin de başı olması

   E)Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

 

16-M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet             kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.

   Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?

   A)Lâiklik                                C)Çağdaşlık                        E)Halkçılık

   B)Kuruculuk         D)Millî bağımsızlık

 

17-Birinci TBMM döneminde,  Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?

   A)Bağımsız mahkemeler                  D)Vekiller Heyeti

   B)TBMM                                                E)Komutanlar

   C)Temsilciler Kurulu

 

18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.

   İstanbul Hükûmeti’nin,

   I.    TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi

   II.   Mebusan Meclisi’ni toplaması

   III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi

   Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?

   A)I           B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

 

19-Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?

   A)Antalya               C)Adana                               E)Erzurum

   B)İstanbul             D)Urfa

 

 

 

Cevap Anahtarı:

 

1-E             6-C         11-D       16-B

2-D            7-D         12-A       17-D

3-B            8-C         13-E       18-A

4-D            9-B         14-C       19-C

5-A            10-D       15-C       

BİRİNCİ TBMM, WİLSON İLKELERİ, SEVR ANTLAŞMASI, CEPHELER, MUHAREBELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1)

 

1.               Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM’ye karşı çıkan,

   I.    Aznavur

   II.   Kuvva-i İnzibatiye

   III.  Millî aşireti

   IV.  Pontus Rum

   Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?

   A)I-II        B)II-III     C)II-IV     D)I-III      E)III-IV

 

2.               Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.

   Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Misâk-ı Millî’nin gerçekleştirilmesi                            

   B)Lâik bir devletin kurulması

   C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması

   D)Cumhuriyetin ilân edilmesi

   E)Çok partili düzene geçilmesi

 

3.               “TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”

   Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

   A)Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu’nda      D) Tekâlif-i Millîye emirlerinde

   B)Amasya Görüşmesi’nde                                 E)  Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nda

   C)1924 Anayasası’nda

  

4.               Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?

   A)TBMM’ye karşı isyânların çıkması                              D)  Atatürk’e suikast girişimi

   B)Erzurum Kongresi                                         E)  Şeyh Sait İsyânı

   C)Sivas Kongresi

  

5.               İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,

   I.    Saltanat Şûrası

   II.   Mebusan Meclisi

   III.  TBMM

   IV.  Temsilciler Kurulu

   Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?

   A)I                           B)II                         C)I-II                       D)I-IV                     E)III-IV

 

6.               I.    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

   II.   Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir

   III.  Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır

   Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?

   A)I           B)II          C)III        D)I-II       E)II-III

 

7.               Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nda alınan kararlardan biri değildir? 

   A)Suriye, Lübnan, ve Güneydoğu Anadolu Fransa’ya verilecek

   B)Akdeniz Bölgesi İtalyanlara verilecek

   C)İtilâf devletleri, güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgâl edebilecek

   D)Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak

   E)Trakya ve İzmir’in egemenlik hakları Yunanistan’a verilecek

 

8.               Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?

   A)Ermenilerle savaş              C)   Büyük Taarruz        E)  II. İnönü Savaşı

   B)I. İnönü Savaşı                    D)   Sakarya Savaşı

  

9.               Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

   A)Kuvva-i Millîyecilerin düzenli orduya karşı olmaları

   B)İç isyânların yaygınlaşması

   C)Sevr Antlaşması’nın imzalanması

   D)Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi

   E)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

 

10.Birinci TBMM Dönemi’nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi.

   Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?

   A)Kabine sistemine geçilmesiyle

   B)1924 Anayasası’nın kabûl edilmesiyle

   C)İç isyânların bastırılmasıyla

   D)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla

   E)İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasıyla

  

11.Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?

   A)İsyânlar çıkarması

   B)Anadolu halkını fetvalarla M. Kemâl’e karşı kışkırtması

   C)İç isyânları desteklemesi

   D)Kuvva-i Millîye birliklerini ayaklandırması

   E)Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı mücadeleye çağırması

 

12.22 Haziran 1920’de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.

   Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

   A)Türk ordusunun terhis edilmiş olması

   B)Millî birliğin henüz gerçekleşmemiş olması

   C)Çerkez Ethem’in isyân etmesi

   D)Anadolu’da isyânların yaygınlaşması

   E)Cephelerde henüz disiplin ve dayanışmanın sağlanamaması

 

13.I.    Urfa

   II.   Antep

   III.  Maraş

   Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?

   A)Ermenistan        B)İtalya      C)  Fransa         D)  Rusya     E) İngiltere

 

14.Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Fransa               B)İngiltere    C)  İtalya           D)Yunanistan   E) Sovyet Rusya

 

15.Londra Konferansı’ndan sonra TBMM’nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar   TBMM tarafından onaylanmamıştır.

   TBMM’nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Fransa ile savaşın devam etmesi

   B)İstanbul Hükûmeti’nin kabûl etmemesi

   C)Mondros Ateşkes Antlaşması’na ters düşmesi

   D)Bağımsızlık ilkesine ters düşmesi

   E)Sovyet Rusya’nın izin vermemesi

 

16.TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?

    A)Cumhuriyetin ilânı                         D)Büyük Taarruz                

   B)Sakarya Savaşı                               E)I. İnönü Savaşı               

   C)Saltanatın kaldırılması

  

17.Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?                

   A)İsmet İnönü’nün generalliğe yükselmesi

   B)Ankara’da TBMM’nin açılması

   C)Londra Konferansı’nın toplanması

   D)Düzenli orduya olan güvenin artması

   E)Düşman kuvvetlerinin oyalanması

 

 

 

Cevap Anahtarı:

 

1-A

2-A            12-C

3-E             13-C

4-A            14-E

5-A            15-D

6-E             16-E

 7-C           17-B

8-B

 9-B

10-A

11-D


 

 

Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=