YÖNETİCİ SINAVLARINA HAZIRLIK SİTESİ
   
 
  ANAYASA İLE İLGİLİ SORULAR

 

Türkiye Cumhuriyeti
AnayasasI
 
 
1 1982 T.C Anayasası hangi tarihte kabul edildi?
Kabul Tarihi: 7 Kasım 1982Resmî Gazete, 9 Kasım 1982, Sayı 17863, Mükerrer
2. 1982 T.C Anayasası hangi Kanun no ile yürürlüğe girdi?
 2709   
3.Başlangıç bölümün de Atatürk'ün hangi sözü vardır?
“Yurtta sulh, cihanda sulh”
4.Anayasamızın başlangıç bölümünde Anayasamız nasıl anlaşılması ve yorumlanması gerekiyor?
Fikir, inanç ve kararıyla anlaşılması ve sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanması gerekiyor.
5. Anayasamızın başlangıç bölümünde hangi hak ve yetkisine doğuştan sahiptirler?
Temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hakkına sahiptir.
6. Anayasamızın başlangıç bölümünde Millet iradesinin mutlak üstünlüğü nasıl ifade edilmiştir?
Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı şeklinde ifade edilmiştir.
7. Anayasamızın başlangıç bölümünde Kuvvetler ayrımının üstünlüğü nasıl ifade edilmiştir?
Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu ifade etmiştir.
8. Anayasamızın başlangıç bölümünde laiklik ile ilgili hangi bilgiler verilmiştir?
Lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı şeklinde ifadesi görülmüştür.
 9. Devletin şekli nedir?
Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
10 Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?
Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
11. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
12. Değiştirilemeyecek hükümler hangileridir?
Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
13.Devletin temel amaç ve görevleri nelerdir?Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
14. Egemenlik kavramı nasıl izah edilmiştir Kullanım şekli nasıldır?
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
15.Yasama yetkisi kime aittir? Yetki devrine nasıl yaklaşmıştır?
Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
16.Yürütme yetkisi ve görevi kime verilmiştir?
Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
17. Yargı yetkisi hakkına kim sahiptir?
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.
18.Kanun önünde eşitlik ilkesi ile neyi ifade etmiştir?
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
19.Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve  her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında hangi ilkeye göre hareket etmektedir?
Kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
20.Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü nasıl ifade edilmiştir?
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
 
21.Temel hak ve hürriyetlerin niteliklerin özellikleri nelerdir?
Kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
22.Temel hak ve hürriyetler, ayrıca kimlere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder?
Kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.
23. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması nasıl olur?
Özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak KANUNLA sınırlanabilir. 24. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması yapılırken hangi ilkeler göz önünde bulundurulur?
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
25.Temel hak ve hürriyetler hangi amaçla kullanılması yasaklanmıştır?
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
26. Anayasa hükümleri kapsamında Temel hak ve hürriyetlerin kullanma şekilleri nasıl yorumlanamaz? Müeyyideleri ne ile düzenlenir?
Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.
27.Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması hangi şartlarda olur?
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.28.Anayasamız ceza ile ilgili görüşleri nasıldır?
Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
29. Temel hak ve hürriyetler açısından Yabancıların durumu nasıldır?
Yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
30.Hangi zorunluluklar ve haller dışında kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı zedelenemez?
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
31. Hangi durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı zedelenemez fıkrası hükmü dışındadır?
Meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerdeyetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri.
32.Hangi durumlarda zorla çalıştırma yasağı geçersizdir?
Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.
33. Hangi haller dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz?
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu maddeveya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.
34.Hangi hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir?
Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir.  
35.Hâkim kararı olmadan yakalama hangi şartlarda olur?
Suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
36.Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde nasıl tutuklanır?
Sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.
37.Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç ne zaman hâkim önüne çıkartılır? Bu süreler hangi hallerinde uzatılabilir?
Kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.
36.Anayasamıza göre tutuklanan kişi hakkında ne tür işlemler yapılır?
Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir. Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.
37. Özel hayatın gizliliği ve korunması hangi hallerde
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.
38. Özel hayatın gizliliğinde istisnaların uygulanacağı ne ile belirtilmiştir?
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.
39. Yerleşme ve seyahat hürriyeti hangi şartlarda ne ile sınırlanabilinir?
Suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;  Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
40.Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti hangi sebeple sınırlanabilir?
Vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
41.Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ne zaman sınırlanabilir?
Millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
42. Basımevi kurmak hangi şartlara bağlanamaz?
Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
43.Hangi suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olunur?
Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar.
44.Tedbir yolu ile dağıtım kimin kararı ile olur?
Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç 24 saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç 48  saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
45.Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde nasıl bir yol tutulur?
Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.
Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla;
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç 24 saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç 48  saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
46.Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle hangi hükümler uygulanır.
Zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
47.Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar,ne zaman mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir?
Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.
Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir.
48.Süreli ve süresiz yayınlar hangi şartlara bağlanmaz?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
49.Kanun, hangi şartlar koyamaz?
Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz.
50.Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından hangi esasa göre yararlanır?
Eşitlik esasına göre yararlanır.
 51. Basın araçlarının korunması hangi esaslar doğrultusunda işlem görür?
Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.
52.Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı nasıldır?
Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir.
53. Bu yararlanmanın şartları ve usulleri nasıldır?
Bu yararlanmanın şartları ve usulleri kanunla düzenlenir.
54.Kanun sebepler dışına engelleyici kayıtlar koyamaz.
Kanun, millî güvenlik, kamu düzeni, genel ahlâk ve sağlığın korunması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.
55. Düzeltme ve cevap hakkı hallerinde tanınır ve nasıl düzenlenir?
Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.
56.Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine kimin tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç kaç zaman içerisinde karar verilir?
Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir.
 
57. Dernek kurma hürriyeti Anayasada nasıl belirtilmiştir?
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.
58.Dernek kurma hürriyeti hangi sebeplerle ne ile sınırlandırılır?
Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
59.Derneklerin men ile yetkilendirilmesi nasıl olur?
Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir.
60.Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin serbest olabilmesi için hangi şartlar yerine gelmesi gerekiyor?
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
61.Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ne zaman sınır getirilebilinir? Sınırlandırılması nasıl olur?
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
62.Mülkiyet hakkı ne zaman nasıl sınırlanabilir?
Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.
63. ''Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. '' ifadesi Anayasada hangi esası ifade etmektedir?
Hak arama hürriyeti
64.''Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.Bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.'' ifadesi Anayasada hangi esası ifade etmektedir?
Kanunî hâkim güvencesi
65.Suç ve cezalara ilişkin esaslar nelerdir?
Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.Ceza sorumluluğu şahsîdir.Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
66.Suç sebebiyle yabancı bir ülkeye  bir Vatandaş verilebilinir mi?
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.
67. İspat hakkı ne anlama gelmektedir?
Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.
Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.
68. Ailenin korunması için hangi tedbirleri alır?
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.
69. Eğitim ve öğretim hangi esaslara göre yapılır?
Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
70.Anayasamızda Eğitim ve öğretim hakkı ile ilgili maddeler nelerdir?
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.
71.Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle hangi yarar gözetilir?
Kamu yararı gözetilir.
71.Kıyılardan yararlanma nasıl olur ve ne ile düzenlenir?
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.
72.Toprak mülkiyeti konusunda devletin görevi nedir?
Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
73.Devlet tarafından dağıtılan toprakların işleyişi nasıl olmalıdır?
Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
73. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması ile ilgili devletin görevi nedir?
Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.
74. Kamulaştırma konusunda devletin yetkisi nedir?
Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.
75.Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedelleri nasıl ödenir?
Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir.
76.Taksitlendirme ile yapacağı kamulaştırma alanları nelerdir?
Tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.
77.Öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen hangi faiz oranı uygulanır?
En yüksek faiz uygulanır.
78.Devletleştirme hangi hallerde olur?
Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.
79.Devletleştirme nasıl yapılır?
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.
80. Çalışma ve sözleşme hürriyeti kapsamında devlet hangi tür önlemler alır?
Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.81. Çalışma hakkı ve ödevleri ile ilgili devletin görevi nedir?
Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
81.Çalışma şartları nelerdir?
 Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
 
82. Kimler çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar?
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
83.Dinlenme hakkı Anayasamızda nasıl ifade edilmiştir?
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.
84.Sendika kurma hakkı ve üyelik esasları nelerdir?
Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
85. Sendika kurma hakkı ancak, hangi sebeplerle sınırlanabilir?
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
86. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ne ile gösterilir?
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.
87.Toplu iş sözleşmesi hangi şartlar sebebiyle yapışır? Ne ile düzenlenir?
İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
88.Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılması durumda ne tür işlem yapılır?
Düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idarî veya kanunî düzenlemenin yapılabilmesi için BakanlarKurulunun takdirine sunulur.
 
89.Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa işlem basamakları nasıl olur?
Anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir.
90. Toplu iş sözleşmesi hangi şartlar altında yapılamaz ve uygulanamaz?
Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.
 
91.İşçiler ne zaman görev hakkına sahip olmuş oluyorlar?Usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları ne ile düzenlenir?
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.
92. Grev hakkı ve lokavt hangi şartlar altında kullanılmaz?Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri ne ile düzenlenir?
Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. Grev ve lokavtınyasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.
93.Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda çözüme nasıl ulaşılır?
Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
94.Yüksek Hakem Kurulunun kararlarının özelliği nedir?Kuruluş ve görevleri ne ile düzenlenir?
Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.
 
95. Hangi amaçlı grev ve lokavtın yapılması yasaktır?
Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz. Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez.
 
96.Gençliğin korunması ile ilgili devletin görevi nedir?
Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
 
97. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler kimlerdir?
Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
 98. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının korunması ile ilgili maddenin içeriği nasıldır?
Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.
 
99. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
 
100.Anayasamızın Türk vatandaşlığı ile ilgili görüşleri nedir?
Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
 
101.Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu nasıldır?
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.
 
102.Seçimler ve halkoylaması hangi esaslar esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.
 
103.Kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir?
18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
 
104.Kimler oy kullanamazlar?
Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
 
105.Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç yıl içersinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz?
Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
 
106.Parti üyesi olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
 
107.Siyasî partiler ile ilgili Anayasa ifadesi nasıldır?
Önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
 
108.Kimler siyasî partilere üye olamazlar? Hâkimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar.
 
109.Yükseköğretim elemanlarının siyasî partilere üye olmaları nasıl düzenlenir?
Ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasî partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yükseköğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarında uyacakları esasları belirler. Yükseköğretim öğrencilerinin siyasî partilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
 
109. Siyasî partilere, Devlet, hangi ilkeler doğrultusunda yardım yapar? Düzenlenmesi nasıl olur?
Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir.
 
110.Siyasî partiler hangi ilkeler doğrultusunda faaliyet yürütürler?
 Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler.
 
111.Siyasî partilerin gelir ve giderleri nasıl olmalıdır?
Amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir.
 
112.Siyasi Partilerin mali denetimi nasıl yapılır?
Anayasa Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar.
 
113.Partilerin denetiminde Anayasa ve Sayıştay arasındaki ihtilaf sonunda hangi mahkemenin kararı geçerli olur?
Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.
 
114.Siyasî partilerin kapatılması işlemi nasıl olur?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
 
115.Bir siyasî partinin tüzüğü ve programı hangi hükümlere aykırı olursa temelli kapatma kararı verilir?
Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.
 
116.Bu aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nasıl tespit edilir?
Bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.
 
117.Anayasa Mahkemesi, aykırı eylemleri tespit etmesi sonucunda nasıl bir karar verebilir?
Temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
 
118.Temelli kapatılan Partinin durumu Anayasada nasıl ifade edilmiştir?
Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dâhil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.
119. Vatan hizmeti Anayasada ifadesini nasıl bulmuştur?
Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.
 
120.Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi kime verilmiştir?
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
 
121.Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında nasıl müracaat haklarına sahiptirler?
 Yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
 
122.Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen milletvekili sayısı kaçtır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur.
 
123.Kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir?
25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
 
124.Kimler milletvekili seçilemezler?
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.
 
125. Kimler görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler?
Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.
 
126. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.
 
127.Meclis, 4 yıllık dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir mi?
Evet
 
128 Anayasada belirtilen şartlar altında secimlerin yenilenmesi nasıl olur?
Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.
 
129. Hangi sebeple yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin kaç yıl geriye bırakılmasına karar verebilir?
Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.
 
130.Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman ara seçime gider?
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir.
 
131. Ara seçim Anayasamızda göre hangi zamanlarda yapılır ve yapılmaz?
Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
 
132.Ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına ne zaman karar verilir?
Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.
 
133.Takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılabilmesi hangi şartların oluşması gerekiyor?
Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.
 
134.Takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılabilmesi için bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması gerekiyor maddesi uygulanır ancak bu hüküm anayasamıza göre hangi şartlarda uygulanmaz?
Mahallî idarelerin seçimleri, Anayasamıza göre beş yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
 
134.Seçimlerin genel yönetim ve denetimi kimin gözetimi altındadır?
Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
 
135.Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi kimindir?
Yüksek Seçim Kurulunundur.
 
136.Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine hangi mercie başvurulur?
Başka bir mercie başvurulamaz.
 
137. Yüksek Seçim Kurulunun asil ve yedek üyeleri kimlerden oluşur?
Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.
 
138. Üyeler hangi mahkemelerden oluşur? YSK işlenişi nasıldır?
Üyelerin 6 Yargıtay, 5 Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkan-vekili ad çekmeye girmezler. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.
139.Üyelikle bağdaşmayan işler nelerdir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler.
 
140.TBMM üyesinin belli konuda kaç ayı  aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi kimin kararına bağlıdır?
Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.
 
141. Yasama dokunulmazlığı Anayasamızda nasıl ifade edilmiştir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
 
142.Hangi hükmün dışındadır Yasama dokunulmazlığı?
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler bu hükmün dışındadır.
Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.
 
143.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi nasıl olur?
Üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
 
144.Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme  nasıl görüşülür?
Görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
 
145.İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi olabilmesi için hani şartların olması gerekiyor?
İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.
 
146.Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi nasıl işler?
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
 
147.Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur?
 Yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir
148. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine nasıl olur?
Durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
 
149.Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği ne zaman düşer? Nasıl bir işlem başlatılır?
Bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.
 
150. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine karar verilmiş olması hallerinde iptal istemi ne zaman başlar?
Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde başlar.
 
151. İlgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için nereye başvurur?
 Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
 
152.Anayasa Mahkemesi, iptal istemini kaç gün içersinde kesin karara bağlar?
15 gün içerisinde kesin karara bağlar.
 
153.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleri nasıl olur?
Aylık tutarı, en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, yolluk da ödenek miktarının yarısını aşamaz.
 
154. Ödenek ve yollukların en çok kaç aylığı önceden ödenebilir?
Üç aylığı önceden ödenebilir.
 
155.Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
 
156. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi çoğunluk kararı ile genel ve özel af ilânına ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirir?
Üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.
 
157.Kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
 
158.Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları ne ile düzenlenmiştir?
İçtüzükle düzenlenir.
159. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları kaç gün içerisinde yayımlar?
15 gün içinde yayımlar.
160. Cumhurbaşkanı, Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunlarla ilgili nasıl bir uygulama yapar?
Bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.
 
161. Cumhurbaşkanı hangi kanunu geri çeviremez?
Bütçe kanununu.
 
162.Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı nasıl bir yol izler?
Kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir. Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.
 
163.  Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı nasıl olur?
Bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
 
164.Hangi yabancı kanunlar yayımlanma ile yürürlüğe konabilir?
Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir.
 
165. Bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak kaç ay içersinde içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur?
2 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.
 
 
166.Hangi andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur ve hangilerinde uygun bulunması zorunluğu vardır?
Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak,  Yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.
 
167.Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar hükmü nasıldır? Anayasa mahkemeye nasıl başvurulur?
Kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.
 
168.Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda hangi andlaşma hükümleri esas alınır?
Milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
 
169.Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime verilmiştir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.
 
170. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler nasıl düzenlenir?
Düzenlenemez.
 
171.Yetki kanunu neyi gösterir?
Çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir.
Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
 
172.Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması durumunda hangi işlemler yürütülür?
Yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir.
 
173.Kararnamelerin yayımlanması nasıldır?
Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır. Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
 
174.Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedikle neler görüşülür?
      Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler,
 
175. Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.
 
176.Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde  kim karar verebilir?
Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.
 
177. Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanma şekli nasıldır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
 
178.Meclis, bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir? Tatile hangi hallerde çıkamaz?
 Üç ay tatil yapabilir Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez.
 
179.Ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, kim toplantıya çağrılır.
Cumhurbaşkanınca
 
180. Meclisi toplantıya kimler nasıl çağırırlar?
Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.
 
181. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı kimlerden oluşur?
Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur.
 
182.Başkanlık Divanı hangi ölçüler kapsamında oluşturulur?
Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasî parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler.
 
183.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim yapabilir? Seçilenlerin görev süreleri ne kadardır?
2 seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 3 yıldır.
 
184.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden itibaren kaç gün üçersinde, Başkanlık Divanına bildirilir?
Beş gün içinde
 
185.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi nasıl yapılır? Kaç tur oylamadan sonra Meclis Başkanı seçilmesi gerekiyor?
 Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur.
 
185.Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren kaç içinde tamamlanır?
Beş gün
 
186.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekillerinin, Kâtip Üyelerinin ve İdare Amirlerinin adedi nasıl belirlenir?
Nisabı, oylama sayısı ve usulleri ve Meclis İçtüzüğüne göre belirlenir.
 
187.Başkanlık Divan üyelerinin faaliyetler alanları hangileri değildir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar.
 
187. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, hangi hükümlerine göre yürütür?
Kendi yaptığı İçtüzük
 
188.İçtüzük hükümleri oluşturulması nasıl olur?
Siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.
 
189.Siyasî parti grupları, en az kaç üyeden meydana gelir.
Yirmi üyeden meydana gelir.
 
190.Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri kimin eliyle düzenlenir?
Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis Başkanlığına tahsis edilir.
 
191.Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde kaç oranında toplanır?
Üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. (1/3)
 
 
 
192.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa nasıl karar verir?
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
 
193. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde hangi oy oranında olmamalı?
Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. (1/4 +1 az olamaz)
 
194.Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere kime yetki verebilirler?
Bir bakana yetki verebilirler.  
 
195. Bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok kaç oy kullanabilir?
 İki oy kullanabilir.
 
196. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler nasıldır? Görüşmeler tam olarak nerede yayınlanır?
Açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır.
 
197.Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre oturumların düzenlenmesi nasıldır?
Kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır. Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir.
 
198.Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları genel olarak hangileridir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi soru  Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır.
 
199.Soru olan denetim yolları nasıl istenir?
Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.
 
200.Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret olan denetim yolu hangisidir?
 Meclis araştırması
 
201.Genel görüşme ne anlama gelmektedir?
Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
 
202.Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri ne ile düzenlenir?
Meclis İçtüzüğü
 
203. Gensoru önergesi, kimlerin imzasıyla verilir?
Bir siyasî parti grubu adına veya en az yirmi milletvekilinin
 
204.Gensoru önergesi, verilişinden sonraki kaç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır?
Üç gün
 
205.Dağıtılmasından itibaren kaç gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür?
On gün içinde
 
206. Gensoruda görüşmede ancak konuşabilir?
Önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan
 
207.Gündeme alma kararıyla birlikte ancak, gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak kaç gün geçmedikçe yapılamaz ve kaç günden sonraya bırakılamaz?
Gündeme alma kararıyla birlikte ancak, gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz.
 
208.Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, ne zaman onaylanır?
Bir tam gün geçtikten sonra oylanır.
 
209.Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülebilmesi oyların oranları nasıl olmalı? Oylar nasıl sayılır?
 Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır.
 
210. Meclis çalışmalarının dengeli olarak yürütülmesi amacına ve yukarıdaki ilkelere uygun olmak kaydıyla gensoru ile ilgili diğer hususlar nasıl belirlenir?
 İçtüzükte belirlenir.
 
211.Başbakan veya bakanlar hakkında,  meclis soruşturması açılabilmesi için hangi şartların olması gerekiyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile.
 
212.Meclis, meclis soruşturması en geç ne zaman görüşür? Hangi tür oy kullanılır?
Bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.
 
213.Meclis Soruşturma için kurulan komisyonda üye sayısı kaçtır? Bu oran nasıl belirlenir?
Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.
 
214.Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu ne zaman Meclise sunar?Ek zaman hakkı verilir mi?
2 ay içinde Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.
 
215.Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren kaç gün içersinde dağıtılır? Ne zaman görüşülür?
On gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir.
215.Yüce Divana sevk kararı hangi y oranıyla gerçekleşir?
Üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır.
 
216.Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme ve karar alma nasıl işler?
Görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
 
Yürütme
217.Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir?
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış olmak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
 
218.Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
Beş yıldır.
 
219.Bir kimse en fazla kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir?
İki defa
 
220.Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi için hangi şartların oluşması gerekiyor?
 Yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.
 
220.En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde kaçı geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir?
Onu
 
221.Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ve TMBB ileilişkisi nasıl devam eder?
Partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
 
222. Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki kaç gün içersinde toplanır?
Altmış gün içinde
 
223. makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden kaç gün içinde tamamlanır?
Altmış gün
 
224.Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların ne kadarını alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur?
Salt çoğunluğunu alan
 
225.İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa,  ne zaman oylama tekrarlanır?
İlk oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. İlk  oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 
226.İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde ne yapılır?
 İkinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.
 
227.İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde seçim nasıl devam eder?
İkinci oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 
228.Yasama ile ilgili olan görevi hangisidir?
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Kanunları yayımlamak,
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
 
 
 
 
 
 
 
229.Yürütme ile ilgili olan görevi hangisidir?
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
230.Yargı ile ilgili olan görevi hangisidir?
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
 
231. Sorumluluğu nedir?
Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.
 
232.Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi nasıl dava açılır?
Yargı mercilerine başvurulamaz.
 
233.Cumhurbaşkanına hangi sebep dolayısıyla dava açılır?Dava açmak için oy oranları nasıldır?
Vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin 1/3 teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün 3/4 vereceği kararla suçlandırılır.
234. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Cumhurbaşkanına vekillik etme yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.
 
235.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri hangi yetki ile düzenlenir?
 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.
 
236. hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak  kurulan  Kurul hangisidir?
Devlet Denetleme Kurulu,
 
237. Devlet Denetleme Kurulu hangi kurum ve kuruluşları denetler?
Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.
 
238.Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışında olan kurum hangisidir?
Silahlı Kuvvetler ve yargı organları
 
239.Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından kim atar?
Cumhurbaşkanınca atanır.
 
240.Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri,ne ile düzenlenir?
 Kanunla düzenlenir.
 
241. Bakanlar Kurulu, kimlerden kurulur?
Başbakan ve bakanlardan
 
242. Başbakan, Cumhurbaşkanınca nasıl seçilir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
 
243.Bakanların seçimi ve görevlerine son verilmesi nasıl olur?
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.
 
244. Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç ne zaman Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur?
Bir hafta
 
245. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından kaç tam gün geçtikten sonra başlar ve  görüşmelerin bitiminden ne zaman sonra oylama yapılır?
İki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.
 
246. Başbakan, gerekli görmesi halinde nasıl güven isteyebilir?
Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.
 
247.Güven istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilmesinden kaç gün  geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitimindenkaç  tam gün geçmedikçe oya konulamaz?
Bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konulamaz.
 
248.Güven istemi hangi oy oranları doğrultusunda reddedilebilir?
Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla
 
249.Başbakan’ın Görev ve siyasî sorumluluk Anayasamızda nasıl belirtilmiştir?
Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.
 
250.Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili olmayanlarla ilgili hususlar Anayasamızda nasıl belirtilmiştir?
Yazılı şekilde Millet Meclisi önünde and içerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.
 
251. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı ne ile düzenlenmiştir?
Kanunla
 
252.Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana kimler Vekalet edebilir?
Diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder.
 
253.Bir bakan kaç Bakanlığa vekillik edemez?
Birden fazlasına Bakanlığa
 
254.Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan durumu nasıldır?
 Bakanlıktan düşer.
 
255.Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet durumu nasıl olur?
İstifa etmiş sayılır.
 
256.Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?
En 15 gün için de atama yapılır.
 
257.Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, hangi bakanları çekilir?
Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir.
 
258.Bu bakanlıklara ne zaman nasıl Bakanlar atanır?
Seçimin başlangıç tarihinden 3 gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak 5 gün içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.
 
259.Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda Bakanlar Kurulunun durumu nasıl olur?
Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.
 
260.Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, atanacakların seçimi nasıl olur?
 Siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.
 
261.Geçici Bakanlar Kurulu, ne zaman kurulur?
Yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren 5 gün içinde kurulur.
 
262.Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyu oranı nasıl olur?
 Güvenoyu başvurulmaz.
 
263.Geçici Bakanlar Kurulunun görev süresi nasıldır?
 Seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.
 
264.Tüzükler ne amaçla çıkartılır? Hangi mahkemenin incelenmesinde geçer?
Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.
 
265.Tüzükler nasıl yayımlanır?
Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.
 
266.Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi ne zaman gerçekleşir?
Bakanlar Kurulunun, 110 uncu maddede belirtilen güvenoyunu alamaması ve 99 uncu veya 111 inci maddeler uyarınca güvensizlik oyuyla düşürülmesi hallerinde; 45  gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak, seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
 
267.Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kaç gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine kaç gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı kime danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir?
Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine kaç gün içersinde 45 gün içinde veya yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 45  gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hallerinde de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
 
268.Seçime ne zaman gidilir?
Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayımlanır ve seçime gidilir.
 
269.Başkomutanlığın özelliği nedir ve kimin tarafından temsil edilir?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.
 
270.Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, kim kime karşı sorumludur?
Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.
 
271.Genelkurmay Başkanı savaşta Başkomutanlık görevlerini kimin namına yerine getirir?
Genelkurmay Başkanı savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.
 
272.Genelkurmay Başkanı nasıl atanır?
Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır
 
273.Görev ve yetkilerine ile düzenlenir?
Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
 
274.Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur?
Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
 
275.Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı ne ile düzenlenir?
Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.
 
276.Millî Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanır?
 
277. Millî Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.
 
278.Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini nereye bildirir?
 Bakanlar Kuruluna bildirir.
 
279.Bakanlar Kurulunca hangi kararalar değerlendirilir?
Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar
 
280. Millî Güvenlik Kurulunun gündemi kimler tarafından hazırlanır?
 Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.
 
281. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu kimim başkanlığında toplanır?
 Başbakanın başkanlığında toplanır.
 
282.Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri ne ile düzenlenir?
Kanunla
 
283.Olağanüstü hallerin ilan edilmesinin şartları nelerdir?
1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı
2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı
 
284.Anayasanın Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım ve  Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda nasıl ilan edilir?
Bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
 
 285.Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise nasıl bir işlem uygulanır?
 Derhal toplantıya çağırılır.
 
286.Kimin istemi üzerine, her defasında kaç ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir?
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
 
287.Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda (MADDE 15.– Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.)
 
288.Temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri nasıl düzenlenir?
Olağanüstü Hal Kanununda
 
289.Olağanüstü hal süresince, kimin başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanır?
Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanır Bakanlar Kurulu.
 
29O.Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, ne çıkarabilir?Hangi esaslara göre işleme tabii olurlar?
Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir
 
291.Olağanüstü kanun hükmünde kararnameler nasıl yayımlanır ve hangi işlemlerden geçer?
Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.
 
292.Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ne zaman gerçekleşir?
Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ne zaman gerçekleşir.
 
        293.Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde kimin başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanır?
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır Bakanlar Kurulu.
 
294.Kimin görüşünü aldıktan sonra, kaç ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân edebilir?
Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân edebilir.
 
295.Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde nasıl yayımlanır? Nasıl bir işleme tabii tutulur?
Derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
 
296.Sıkıyönetim süresinde, kimin başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanır ve gerekli kıldığı hallerde yetkisi nasıldır?
Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabilir.
297.Kanun hükmünde kararnamelerin yayımlanması nasıl olur?
Bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.
 
298.Sıkıyönetimin her defasında kaç ayı aşmamak üzere uzatılması kimin kararına bağlıdır?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır.
 
299.Hangi hallerinde bu dört aylık süre aranmaz?
Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
 
300.Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, idare ile olan ilişkileri, hürriyetlerin nasıl kısıtlanacağı veya durdurulacağı ve savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde vatandaşlar için getirilecek yükümlülükler nasıl düzenlenir?
Kanunla düzenlenir.
 
301.Sıkıyönetim komutanları kime bağlı olarak görev yaparlar?
Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.
 
302.İdarenin kuruluş ve görevleri hangi esaslara dayanır?
Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.
 
303.Kamu tüzelkişiliği hangi yetkiye dayanılarak kurulur.
Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.
 
304.Yönetmelikler kimler tarafından ve amaçla çıkartılır?
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.
 
305.Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı nasıl belirtilir?
Kanunla
 
306.İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu nasıldır?
Açıktır.
 
307.Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü nasıl sağlanabilinir?
Millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir.
 
308.Milletlerarası tahkime kimler başvurabilir?
 Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.
 
309.Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargıya nasıl gidilir?
Yargı denetimi dışındadır.
 
 
 
 
310.İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, ne zaman başlar?
 Yazılı bildirim tarihinden başlar.
 
311.Yargı yetkisi, hangi eylem ve işlemlerin denetim sınırlıdır?
İdarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
 
312.Yargı kararları ne hangi şartlar altında verilemez?
Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde
 
313.Yürütmenin durdurulmasına hangi şartlar altında karar verilebilir?
İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek
 
314.Kanun hangi sebeplerden dolayısı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir?
Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri
 
315.İdare, hangi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür?
İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.
 
316.Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, hangi gereklerine göre illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır?
Coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre
 
317.İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
 
318.Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, nasıl bir düzenleme yapışabilinir? Bu uygulama ne ile düzenlenir?
Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
 
319.Anayasamızda Mahallî idareler nasıl belirtilmiştir?
Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.
 
320.Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak ne ile düzenlenir?
Kanunla
 
321.Mahalli idarelerin seçimleri, kaç yılda bir yapılır?
Beş yılda bir yapılır.
 
322.Mahalli idarelerin seçimleri 67 nci maddedeki esaslara göre yapılır denmektedir Anayasamızda Bu esaslar nelerdir?
 
Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler. Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.
 
323.Ne zaman mahalli seçimler ile Genel seçimler birlikte yapılır?
Milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.
 
324.Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyeleri Hakkında nasıl bir işlem uygulanabilinir?
İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.
 
325.İdarî vesayet yetkisi Anayasamızda nasıl izah edilmiştir?
Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.
 
326.Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kimden izin alarak ne kurabilirler?
Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.
 
327. Mahallî idarelerin Gelir kaynakları nasıl sağlanır?
Görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.
 
328.Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevleri kimler yürütür?
Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
 
329.Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri nasıl düzenlenir?
Kanunla düzenlenir.
 
330.Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları nasıl düzenlenir?
Kanunla özel olarak düzenlenir.
 
331.Memurlar ve diğer kamu görevlileri faaliyette bulunurken hangi yükümlülüklere bağlıdırlar?
Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
 
332.Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça hangi ceza verilmez?
Disiplin cezası verilemez.
 
333.Disiplin kararları yargı denetimi dışında kalan cezalar hangileridir? Bu hüküm kimler hakkındaki saklıdır?
Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Silahlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.
 
334.Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, nereye dava açabilirler?
İdare aleyhine açılabilir.
 
335.Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması kimin iznine bağlıdır?
 Kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlıdır.
 
336.Üniversitelerin kuruluş amacı nedir?
Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.
 
337.Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından nasıl kurulur?
Kanunla kurulur.
 
338.Vakıflar tarafından yükseköğretim kurumları kurulabilmelerinin şartları nelerdir?
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.
 
339.Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları şerbetçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetkinin sınırlandırılması ne zaman olur?
 Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.
 
340.Üniversiteler ve bunlara bağlı birimlerin gözetimi ve denetimi ve güvenlik hizmetleri sağlanması nasıl olur?
Devletçe
 
341.Rektörlerin ve dekanlar atanması nasıl olur?
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.
 
342.Kimler her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar?
Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
 
343.Üniversitelerin hazırladığı bütçeler hangi işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir?
Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.
 
Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.
 
344.Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, hangi konular dışında Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir?
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.
 
345.Yükseköğretim Kurulunun görevleri nelerdir?
Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.
 
346.Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçimi nasıl olur?
 Üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.
 
347.Yükseköğretim Kurulunun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları nasıl düzenlenir?
Kanunla
 
348.Yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olan kurumlar hangileridir?
Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel kanunlarının hükümlerine tâbidir.
 
349.Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Kurulun adı nedir?
 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 
350.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kaç üyeden oluşur?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden oluşur.
 
 351.Üyelerin sayıları nasıl tespit edilir? Kim seçer?
Siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir.
 
352. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri nasıl düzenlenir?
Kanunla
 
353.Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının temel esasları nedir?
Özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı
 
354.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hangi amaçla kurulmuştur?
Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla kurulmuştur?
 
355.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kimin gözetim ve desteğindedir?
Atatürk’ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde,
 
356.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kime bağlıdır?
 Başbakanlığa bağlı
 
357.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu hangi birimlerden oluşur?
 
Atatürk Araştırma Merkezi          Atatürk Kültür Merkezinden
Türk Dil Kurumu                                           Türk Tarih Kurumu
 
358.Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilen kurum hangisidir?
Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu
 
359.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dâhil kurumlar üzerindeki yetkileri ne ile düzenlenir?
Kanunla
 
360.Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hangi amaçla kurulur? Seçimleri nasıl olur?
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.
 
361.Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme nasıldır?
Mecburiyeti aranmaz.
 
362.Bu meslek kuruluşları, hangi faaliyette bulunamazlar?
Kuruluş amaçları dışında
 
363.Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde kimler aday gösteremezler?
Siyasî partiler
 
364.Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar ne ile düzenlenir?
Kanunla
 
365.Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşların hakkında nasıl bir işlem başlatılır?
Sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
 
366.Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca var olması durumunda nasıl bir işleme tabi tutulur?
Kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir.
 
367.Yetkili merciin kararı, kaç saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur?
Yetkili merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur
 
368.Hâkim, kararını kaç saat içinde açıklar?
Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar.
 
369.Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklamadığı durumda kararın seyri nasıl olur?
Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
 
370.Diyanet İşleri Başkanlığı görevi nedir?
Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.
 
371.Kanunsuz emir Anayasamızda nasıl izah edilmiştir?
Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
 
372.Konusu suç teşkil eden emirlerin yerlerine getirilmesi nasıl olur?
 Hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
 
373.Askerî hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen Kanunsuz emirlerin durumları nasıldır?
İstisnalar saklıdır.
 
YARGI
374.Mahkemelerin bağımsızlığı ifade eden maddenin içeriği nasıldır?
Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz .Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.
 
375.Hâkimler ve savcılar hangi hükümlere göre karar verirler?
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine
 
376.Hâkimlik ve savcılık teminatı ne anlama gelmektedir?
Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.
 
377.Hâkimlik ve savcılık teminatı istisnaları nelerdir?
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki
 
378. Hâkimlik ve savcılık mesleği görev icabı kaça ayrılırlar?
Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür.
 
379.Hangi esaslarına göre görevlerini ifa ederler?
Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı
380.Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin hangi esaslara göre yapılır?
Bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
 
381.Hâkimler ve savcılar kaç yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler?
Altmış beş Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.
 
382.Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden kime bağlıdırlar?
Adalet Bakanlığına
 
383.Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hangi hükümlere tâbidirler?
Hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar.
 
384.Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının   kapalı yapılmasına ancak hangi hallerin gerekli kıldığı karar verilebilir?
Genel ahlâkın veya kamu güvenliği söz konusu olduğu zaman.
 
385.Küçüklerin yargılanması hakkında kanuna göre işleme konulur?
Özel hükümler
 
386.Bütün mahkemelerin her türlü kararları nasıl belirtirler?
 Gerekçelerini yazarak.
 
387.Yargının davaları sonuçlandırmasında hangi esaslara göre yapmalıdır?
Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.
 
387.Devlet Güvenlik Mahkemeleri ne zaman yürürlükten kaldırılmıştır?
7.5.2004
 
388.Hâkim ve savcıların denetimi kimler tarafından nasıl yapar? Hangi hususları denetler?
Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır.Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir.
 
389.Askerî yargı hangi mahkemeler tarafından yürütülür?
Askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeler
 
390.Askerî yargı mahkemeleri hangi davalara bakmakla görevlidirler?
Bu mahkemeler, asker kişilerin; askerî olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.Askerî mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askerî suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.
 
391.Askerî mahkemelerin savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmelerine ile düzenlenir?
Kanunla
 
392.Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin mahkemesinde görevli bulundukları komutanlık ile ilişkileri, mahkemelerin hangi esaslara göre ve ne ile düzenlenir?
Bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, askerlik hizmetinin gereklerine göre kanunla düzenlenir. Kanun, ayrıca askerî hâkimlerin yargı hizmeti dışındaki askerî hizmetler yönünden askerî hizmetlerin gereklerine göre teşkilatında görevli bulundukları komutanlık ile olan ilişkilerini de gösterir.
 
393.Anayasa Mahkemesi kaç asil ve üyeden kurulur?
11 asıl ve 4 yedek üyeden kurulur.
 
394.Anayasa Mahkemesinin asil ve yedek  üyeleri nasıl seçilir?
 
Cumhurbaşkanı             2 asıl     2 yedek üye                           Yargıtay
Cumhurbaşkanı      2 asıl     1 yedek üye                  Danıştay,
Cumhurbaşkanı            1 asıl                                                  Askerî Yargıtay,
Cumhurbaşkanı             1 asıl                                                     Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
Cumhurbaşkanı             1 asıl                                                     Sayıştay
Cumhurbaşkanı             1 asıl                                              Yükseköğretim Kurulun
Cumhurbaşkanı             3 asıl        1 yedek üye                         üst kademe yöneticileri ile avukatlar
 
395.Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için,hangi şartlara sahip olmaları gerekiyor?
40yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az 15 yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az 15 yıl fiilen çalışmış veya en az 15 yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.
 
396.Anayasa Mahkemesi bir Başkan ve bir Başkanvekili kaç yıllığına ve nasıl seçer?
Asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
 
397.Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar?
65
 
398.Anayasa Mahkemesi üyeliği kendiliğinden nasıl düşer?
 Bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde.
 
399.Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde üyeliği nasıl sona erer?
Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.
400.Anayasa Mahkemesi Anayasaya şekil ve esas bakımlarından nelerin uygunluğunu denetler?
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
 
401.Anayasa değişikliklerini nasıl inceler ve denetler?
Sadece şekil bakımından inceler ve denetler.
 
402.Kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz durumları ne zamandır?
 Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan
 
403.Kanunların şekil bakımından denetlenmesi nasıl olur?
Son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı;
 
404. Anayasa değişikliklerinde denetlenme nasıl olur?
 Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır.
 
405.Şekil bakımından denetlemeyi kimler isteyebilirler?
Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından
 
406.Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren kaç gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.
On gün
 
407.Anayasa Mahkemesi kimleri Yüce Divan sıfatıyla yargılar?
Cumhurbaşkanını                                         Askerî Yargıtay
Bakanlar Kurulu üyelerini                           Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini
 Anayasa Mahkemesi                   Cumhuriyet Başsavcıvekilini
 Yargıtay                                                      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu görevleri
 Danıştay                                                 Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı
Başsavcıları                 
 
408.Yüce Divanda, savcılık görevini kim yapar?
Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili
 
409.Yüce Divan kararları nasıldır?
Kesindir.
 
410.Anayasa Mahkemesi, Başkan ve on üye ile toplanır ve nasıl karar verirler?
Salt çoğunluk ile karar verir.
 
411. Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasî parti davalarında kapatılmaya karar verebilmesi için oy çokluğu nasıl olmalıdır?
Beşte üç oy çokluğu şarttır.
 
412.Anayasa Mahkemesince öncelikle hangi davaları incelenip karara bağlar?
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları
 
413.Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri ve mahkemenin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü hanngi esaslara göre düzenlenir?
Kanunla- İçtüzükle
 
414.Dosya üzerinde hangi davalara bakar?
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri.Ancak, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çağırabilir ve siyasî partilerin temelli kapatılması veya kapatılmasına ilişkin davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin savunmasını dinler.
 
415.Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, kimlere aittir?
Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.
 
416.Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı ne zaman düşer?
İptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.
 
417.Davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa nasıl bir işlem başlatılır?
Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
 
418.Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse nasıl bir işlem başlatılır?
Bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
 
419.Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara kaç ay içinde kararını verir ve açıklar?
5 ay
 
420.Bu süre içinde karar verilmezse nasıl sonuçlandırır?
Mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göresonuçlandırır?
 
421.Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme ne yapmak zorunda kalır?
Buna uymak zorundadır.
 
422.Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra ne kadar zaman geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?
On yıl
 
423.Anayasa Mahkemesinin kararları nasıldır? İptal kararları nasıl yazılır?
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
 
424.Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, hangi tavır içersine giremez?
Kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
 
425.Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararları ne zaman yürürlükten kalkar?
Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
 
426.Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Yalnız bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak kaç yılı geçemez?
Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
 
427.İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlem basamakları nedir?
İptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
 
428.Anayasa Mahkemelerin iptal kararları hangi şartlarda geriye yöneliktir?
Geriye yürümez.
 
429.Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanması ardında kimlere bağlar?
Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.
 
430.Yargıtay hangi davaların en son inceleme merciidir?
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
 
431.Yargıtay üyeleri kimlerden oluşur ve nasıl seçilir?
 Birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.
 
432.Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları nasıl ve kaç yıllığına seçilirler?
Kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
 
433.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili nasıl ve kaç yıllığına seçilirler?
Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
 
434.Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri hangi ilkelere göre nasıl düzenlenirler?
Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
 
435.Danıştay hangi davaların en son inceleme merciidir?
Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
 
436. Danıştay kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkındaki görevi nedir?
2 ay içinde düşüncesini bildirmek
 
437.Danıştay görevleri nelerdir?
Davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idarî uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
 
 
 
438.Danıştay üyeleri kimlerden oluşur? Kim seçer?
 HSYK                                3/4                    sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar
Cumhurbaşkanı                 1/4                sınıf idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar
 
 
439.Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarını seçimi nasıl olur?
Kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
 
440.Danıştayın kuruluşu, işleyişi, Başkan, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri hangi ilkelere göre nasıl düzenlenirler?
Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
 
441.Askerî Yargıtay hangi davaların en son inceleme merciidir?
Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
 
442.Askerî Yargıtay üyeleri nasıl seçilir?
Cumhurbaşkanınca birinci sınıf askerî hâkimler arasından Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her boş yer için göstereceği 3 aday içinden seçilir.
 
443.Askerî Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları nasıl seçilir?
Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
 
444.Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri nasıl düzenlenir?
 Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.
 
445.Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hangi yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir?
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, askerî olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak, askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.
 
 
446.Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından olan üyeleri nasıl seçilir?
Mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askerî hâkimler arasından her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden;
 
447.Askerî Yüksek İdare Mahkemesi için hâkim sınıfından olmayan üyelerin seçimi nasıl olur?
Rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek 3 aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir.
 
448.Askerî hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi kaç yıldır?
En fazla dört yıldır.
 
449.Mahkemenin Başkanı, Başsavcı ve daire başkanları nasıl atanırlar?
Hâkim sınıfından olanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.
450.Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri nasıl düzenlenir?
Mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.
 
451.Uyuşmazlık Mahkemesi hangi yargı konularının kesin olarak çözümlemeye yetkilidir?
Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.
 
452.Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi nasıl düzenlenmiştir?
 Kanunla düzenlenmiştir?
 
453. Bu mahkemenin Başkanlığını kim yapar?
 Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.
 
454.Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında hangi karar esas alınır? Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.
 
455.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hangi  esaslarına göre kurulur ve görev yaparlar?
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
 
456.Kurulun Başkanı kimdir?
 Adalet Bakanıdır.
 
457.Kurulun tabii üyesi kimdir?
Adalet Bakanlığı Müsteşarı
 
458.Kurulun üyeleri nasıl seçilirler? 
 Yargıtay   3 asıl ve 3 yedek üyesi
Danıştay    2 asıl ve 2 yedek üyesi  
 
459.Kimler arasından seçilir?
Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri 3 aday
 
460. Atamaları kim yapar?
         Cumhurbaşkanınca
 
461.Kaç yıl için seçilirler? Süresi bitenler yeniden seçilirler mi?
      4 yıl. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler
     
   462. Başkanvekili nasıl seçilir?
Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer.
 
463.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri nelerdir?
Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.
 
 
464.Uyuşmazlık Mahkemesinin kararlarına karşı hangi mercilerine başvurulur?
Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
 
465.Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları ne ile düzenlenir?
Kanunla
 
466.Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların muvafakatlerini alarak atamayı kim yapar?
Atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.
 
467.Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için nasıl bir yol izler?
 Hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir.
 
468.Sayıştay görevleri nelerdir?
Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
 
469.Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren kaç gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler?
Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler.
 
470.Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna nasıl başvurulur?
Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz.
 
471.Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda hangi kararalar esas alınır?
Danıştay kararları esas alınır.
 
472.Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması hangi mahkeme tarafından yapılır?
Sayıştay tarafından yapılır.
 
473.Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı ne ile düzenlenir?
Kanunla
 
474.Kimlerden maddi yardım alması sonucunda siyasî partiler temelli olarak kapatılır?
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.
Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir.
 
475. Derneklerin kapatılması nasıl olur?
Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.
Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir.
 
 
 
 
 
 
Başlamadan Başaramazsın!
 
Reklam
 
EN GÜNCEL HABERLER
 
ONLİNE
 
online
 
Bugün 12 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=